Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijmegenStaatscourant 2019, 51609VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Frankrijkstraat; parkeerverbod winkelcentrum

Logo Nijmegen

Kenmerk: D190537978

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN NIJMEGEN;

 

Overwegende,

 

 

dat zich in de wijk Lent aan de Frankrijkstraat ten noorden van de Vrouwe Udasingel een winkelcentrum bevindt;

dat bezoekers van het winkelcentrum onder meer kunnen parkeren in de parkeervakken die voorhanden zijn aan de zijde van de Vrouwe Udasingel;

dat is vastgesteld dat er in de huidige situatie ter hoogte van de parkeervakken aan de zijde van het winkelcentrum voertuigen geparkeerd staan;

dat hierdoor het in- en uitrijden van de parkeervakken aan de zijde van de Vrouwe Udasingel wordt gehinderd;

dat bovendien de toegang van het winkelcentrum voor mindervalide weggebruikers wordt bemoeilijkt omdat het trottoir regelmatig wordt geblokkeerd door geparkeerde voertuigen;

dat verbetering in deze situatie wordt gebracht door aan de zuidzijde van het winkelcentrum tegenover de vakken aan de zijde van de Vrouwe Udasingel een parkeerverbod in te stellen;

dat hiermee het in- en uitrijden van de parkeervakken niet langer wordt gehinderd en ook het trottoir toegankelijk blijft voor mindervalide weggebruikers;

dat in dit geval een groter belang wordt toegekend aan het voorkomen van hinder door geparkeerde voertuigen dan aan het handhaven van de bestaande verkeerssituatie op dit punt;

dat de bovenvermelde maatregelen worden genomen op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 om de veiligheid op de weg te verzekeren, om weggebruikers en passagiers te beschermen en om de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan in stand te houden;

dat het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

dat terzake overleg met de verkeersadviseur en tevens de gemachtigde van de korpschef van de politie-eenheid Oost-Nederland heeft plaatsgevonden;

dat gelet op het Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit gemeente Nijmegen (gemeenteblad 2019 nr. 81066 d.d. 05-04-2019), voor wat betreft afdeling Stadsbeheer onder volgnr. 62 voor tijdelijke en definitieve verkeersbesluiten op basis van de Wegenverkeerswet 1994 onder voorwaarden mandaat is verleend aan het Afdelingshoofd Stadsbeheer (SB00) en het Bureauhoofd Parkeren en Verkeersmanagement (SB60);

gelet op de artikelen 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 

 

besluiten:

 

I. door het aanbrengen van gele onderbroken strepen als bedoeld in Hoofdstuk IV, paragraaf 2, onderdeel 2 van de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer een parkeerverbod (art. 24.1.e RVV 1990) in te stellen in het gedeelte van de Frankrijkstraat aan de zuidzijde van het winkelcentrum tegenover de parkeervakken aan de zijde van de Vrouwe Udasingel, over een lengte van ca. 60 meter

 

Een en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening d.d. 12-09-2019

 

Nijmegen, 12 september 2019

Namens burgemeester en wethouders van Gemeente Nijmegen,

Arno Lucassen, Bureauhoofd Parkeren en Verkeersmanagement

Mededelingen

Bezwaar en Beroep

Dit besluit ligt gedurende zes weken na heden voor eenieder ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 75 Nijmegen (maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00 uur en op donderdag van 09.00-20.00 uur).

Gedurende deze termijn kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht door belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, postbus 9105, 6500 HG Nijmegen.

Het is mogelijk om uw bezwaarschrift digitaal in te dienen via een webformulier in de digitale balie van de gemeente Nijmegen (www.nijmegen.nl). Voor het indienen van een digitaal bezwaarschrift dient u in het bezit te zijn van een DigiD.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.