Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WierdenStaatscourant 2019, 51596VerkeersbesluitenBESCHIKKING van burgemeester en wethouders houdende het nemen van verkeersmaatregel (uitbreiding blauwe parkeerschijfzone ter hoogete van Kerkstraat 5a).

Logo Wierden

Nr. Z-19-34570 / UIT-19-46573

---------

AANLEIDING

Met de komst van een nieuwe winkel in het pand Kerkstraat 5a is de parkeerdruk in dat deel van de Kerkstraat ook toegenomen. Voor deze winkel ligt een parkeestrook met 3 parkeerplaaten. De parkeerplaatsen liggen nabij het kernwinkelgebied van Wierden en worden regelmatig gebruikt door langparkeerders, zodat het winkelend publiek elders een parkeerplaats moet zoeken.

ONDERBOUWING

Om ook dit deel van het centrum aantrekkelijk te maken voor het winkelend publiek zou de blauwe zone die nu bij de kruising van de Kerkstraat met de Stationsstraat ophoudt, uitgebreid moeten worden met dit deel van de Kerkstraat waar binnen zich de parkeerstrook voor de winkel Kerkstraat 5a bevindt. De langparkeerders zullen hun vervoermiddel iets verder weg moeten parkeren. Het winkelend publiek wil de auto het liefst zo dicht mogelijk bij de winkel parkeren. Het parkeren geschiedt op de parkeervakken voor de winkel. Nabij de Spoorstraat zijn voldoende parkeerplaatsen voor de langparkeerders

INFORMATIE

In het centrum is een blauwe parkeerschijfzone van kracht. De auto’s mogen alleen geparkeerd worden in de daarvoor bestemde vakken. De zone wordt uitgebreid met een deel van de Kerkstraat waarbinnen de 3 parkeervakken vallen.

O VERWEGING

Door de grens van de blauwe zone te verleggen naar een deel van de Kerkstraat zal de overlast van het langparkeren op dit gedeelte van de Kerkstraat tot het verleden behoren. Men mag alleen parkeren op de daarvoor bestemde parkeervakken en niet op de rijbaan. De nieuwe grens van de parkeerzone komt na de winkel Kerkstraat 5a te liggen.

De Kerkstraat is in beheer van en in onderhoud bij de gemeente.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Twente.

Gezien het besluit van de raad van 9 mei 1995 waarbij het college van burgemeester en wethouders is gemachtigd tot het nemen van verkeersmaatregelen.

 

BESLISSING:

 • I.

  Krachtens het bepaalde in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer wordt de blauwe zone voor het centrum van Wierden zodanig uitgebreid dat de Kerktstraat tussen de Stationsstraat en Kerkstraat 5a binnen de blauwe zone valt en wordt het gebruik van de parkeergelegenheden aan dit weggedeelte beperkt tot maximaal 1,5 uur op maandag t/m zaterdag van 08.00-18.00 uur en vrijdag van 18.00 – 21.00 uur.

   

 • II.

  De bebording en de belijning op de Kerktstraat aanpassen overeenkomstig de bij dit besluit behordende situatietekening.

Wierden, 12 september 2019

namens burgemeester en wethouders van Wierden,

H.M. Hubers

afdelingshoofd Leefomgeving

 

Afschriften verzonden aan:

a. politie-eenheid Oost Nederland, district Twente; b. bedrijfsleider buitendienst; c. Buitgengewoon Opsporingsambtenaar;

Bezwaar tegen dit besluit

Het kan zijn dat u het niet eens bent met ons besluit. Dit kunt u dan bij ons aangeven. Dit heet ‘bezwaar indienen’. Dit moet binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt.

In uw bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

 • uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres en woonplaats

 • de datum waarop u de brief heeft verstuurd (dagtekening)

 • met welk besluit u het niet eens bent

 • de redenen waarom u het niet met het besluit eens bent (de gronden van het bezwaar)

 • uw handtekening

Kosten

Bezwaar maken kost niets.

Hoe moet ik reageren?

U kunt op twee manieren bezwaar maken:

 • 1.

  Per brief. U stuurt uw brief naar: burgemeester en wethouders van Wierden, Postbus 43, 7640 AA Wierden.

 • 2.

  Digitaal. Dit kan via een formulier op onze website: www.wierden.nl/bezwaar

Voorlopige voorziening

Ons besluit is direct geldig; ook al heeft u bij ons een bezwaarschrift ingediend. Als u dit wilt voorkomen, kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank in Almelo. U moet bij uw aanvraag kunnen aantonen dat het om een situatie gaat waarbij u niet kunt wachten op een besluit op uw bezwaarschrift. De voorzieningenrechter beslist op korte termijn op uw verzoek.

Kosten

Het indienen van een voorlopige voorziening kost geld. Over de hoogte van deze kosten (ook wel griffierecht) kunt u contact opnemen met de rechtbank in Almelo (tel. 0546-832727)

Hoe moet ik reageren?

U kunt op twee manieren een voorlopige voorziening aanvragen:

 • 1.

  Per brief. U stuurt uw brief naar: Rechtbank Almelo, postbus 323, 7600 AH Almelo. Als u een voorlopige voorziening vraagt, moet u een kopie van uw bezwaarschrift meesturen.

 • 2.

  Digitaal. Dit kan via de website http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Dit besluit is op 17 september 2019 openbaar gemaakt en gepubliceerd in de Staatscourant.