Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeenendaalStaatscourant 2019, 51591Overige mededelingen aan het wegverkeeropheffen voorrangsregelingen en geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen en instellen fietspad – Ruisseveen

Logo Veenendaal

2019.1541393

Burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal,

Bevoegdheid

Op grond van het bepaalde in artikel 18 lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna Wvw 1994) juncto artikel 12 Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) worden verkeersbesluiten genomen door het college van burgemeester en wethouders. Op grond van de Mandaatbesluit ambtelijke organisatie en externen Gemeente Veenendaal heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan de Teamcoördinator Wijk- en Stadsbeheer.

Vereiste van het besluit

Gelet op:

 • 1.

  artikel 15 lid 1 van de Wvw 1994, op grond waarvan de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, krachtens een verkeersbesluit geschiedt;

 • 2.

  artikel 15 lid 2 van de Wvw 1994, op grond waarvan het nemen van maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken, krachtens een verkeersbesluit geschiedt.

 • 3.

  artikel 12 BABW, op grond waarvan het plaatsen of verwijderen van de in dit artikel genoemde verkeerstekens krachtens een verkeersbesluit geschiedt;

 • 4.

  artikel 14 BABW, op grond waarvan de plaatsing van onderborden, zoals bedoeld in artikel 8, lid 2 en lid 3 van het BABW, in het betrokken verkeersbesluit tot uitdrukking wordt gebracht;

 • 5.

  artikel 24 BABW, op grond waarvan verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de korpschef van politie of diens gemandateerde;

 • 6.

  afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), op grond waarvan voor dit verkeersbesluit de uniforme openbare voorbereidingsprocedure wordt gevolgd.

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende dat

 • 1.

  met verkeersbesluit nr. 2018.902642 (d.d. 26 juni 2018) een zonale maximum snelheid van 30 km/uur is ingesteld op de Ruisseveen;

 • 2.

  op de Ruisseveen tussen de Slaperdijk en het parkeerterrein van de kinderboerderij thans een gesloten verklaring voor alle motorvoertuigen van kracht is (uitgezonderd aanwonenden van Ruisseveen huisnummer 19);

 

 • 1.

  gelet op de ingestelde maximum snelheid van 30 km/h op de Ruisseveen en de aanwezige fietspadenstructuur in de wijk het wenselijk is om op dit deel van de Ruisseveen een verplicht fietspad in te stellen (uitgezonderd aanwonenden van Ruisseveen huisnummer 19);

 • 2.

  gelet op de aanwezige fietspadenstructuur in de wijk het wenselijk is om op het deel van de Ruisseveen tussen de Componistensingel en huisnummer 1 een verplicht fietspad in te stellen (uitgezonderd aanwonenden van Ruisseveen huisnummer 1, 8 en 12);

 

 • 1.

  de onder ‘besluiten’ genoemde (delen van) wegen in eigendom, beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Veenendaal;

 • 2.

  het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

 • 3.

  overeenkomstig artikel 24 BABW overleg is gepleegd met de korpschef van politie of diens gemandateerde (het politierapport is in de bijlagen opgenomen);

 

is het daarom gewenst om:

 • 1.

  de geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen op de Ruisseveen, tussen de Slaperdijk en het parkeerterrein van de kinderboerderij op te heffen en dit deel van het Ruisseveen aan te wijzen als verplicht fietspad (uitgezonderd aanwonenden huisnummer 19);

 • 2.

  het gedeelte van de Ruisseveen tussen de Componistensingel en huisnummer 1 aan te wijzen als verplicht fietspad (uitgezonderd aanwonenden van Ruisseveen huisnummer 1, 8 en 12).

   

 

Gelet op artikel 2 Wvw 1994 strekt de in dit besluit genoemde verkeersmaatregel tot:

 • 1.

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • 2.

  het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

 • 3.

  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten wij tot:

 • 1.

  het opheffen van de geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen op de Ruisseveen tussen de Slaperdijk en het parkeerterrein van de kinderboerderij door het verwijderen van de borden model C12 van Bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 2.

  het instellen van een verplicht fietspad op de Ruisseveen tussen de Slaperdijk en het parkeerterrein van de kinderboerderij door het plaatsen van borden model G11 van Bijlage 1 van het RVV 1990 met daarbij een onderbord met de tekst “uitgezonderd aanwonenden Ruisseveen 19".

 • 3.

  het instellen van een verplicht fietspad op de Ruisseveen tussen de Componistensingel en huisnummer 1 door het plaatsen van borden model G11 van Bijlage 1 van het RVV 1990 met daarbij een onderbord met de tekst “uitgezonderd aanwonenden Ruisseveen 1, 8 en 12".

 • 4.

  de bekendmaking van dit verkeersbesluit te laten geschieden door plaatsing van het besluit in de Staatscourant.

 •  

 

 

Mededelingen

Het ontwerp-verkeersbesluit ligt, inclusief tekening, vanaf de datum van deze publicatie gedurende 6 weken ter inzage bij het Omgevingsloket van het gemeentehuis. Nadere informatie kan worden verkregen bij het Omgevingsloket, telefoon (0318) 538 538.

Zienswijze

Op dit besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van toepassing (afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht).

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over dit ontwerp-verkeersbesluit kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 1100, 3900 BC Veenendaal. Dit ontwerpverkeersbesluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en op de gemeentepagina in de Veenendaalse krant.

Indiening van een zienswijze moet plaatsvinden binnen zes weken na de dag waarop het ontwerp-verkeersbesluit is gepubliceerd.

In de zienswijze vermeldt u het volgende:

 

 • 1.

  Uw naam, adres, datum en ondertekening;

 • 2.

  Het ontwerpbesluit waarop u uw zienswijze indient. U kunt bijvoorbeeld naam, datum en kenmerk van dit besluit vermelden of een kopie meesturen;

 • 3.

  Motivering zienswijze.

  Na de zienswijzenperiode neemt het college een definitief besluit. Dit besluit wordt gepubliceerd op de gemeentepagina. Tegen het definitieve besluit kan gedurende 6 weken beroep bij de Rechtbank Utrecht aan worden getekend.

 

Meer informatie

Via de website www.rijksoverheid.nl is de brochure "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid" te downloaden. U kunt deze ook telefonisch aanvragen op 0318-538538.

 

Veenendaal 10 september 2019

Burgemeester en wethouders van Veenendaal,

Namens deze:

H.B.L. ter Elst teamcoördinator Wijk- en Stadsbeheer