Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageStaatscourant 2019, 51473Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Wateringse Veld Noord, 1e herziening (Haags Buiten) onherroepelijk

Logo 's-Gravenhage

Gedurende de termijn van terinzagelegging (26 februari tot en met 9 april 2019) van de hieronder vermelde gecoördineerde besluiten is beroep ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

1. het door de gemeenteraad op 24 januari 2019 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan Wateringse Veld Noord, 1e herziening (Haags Buiten);

2. de door het college van burgemeester en wethouders op 24 januari 2019 verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een appartementengebouw (124 appartementen), 147 woningen en parkeergarage op percelen aan de Leyweg ongd. tussen Erasmusweg, Polanenhof en Carry van Bruggenhof (Haags Buiten) inclusief het maken van in- en uitritten, nummer 201803798/7055026.

Er is gedurende deze termijn geen voorlopige voorziening aangevraagd. Hierdoor zijn de bovengenoemde besluiten op 10 april 2019 in werking getreden.

De Raad van State heeft bij uitspraak, d.d. 25 juni 2019, kenmerk 201902447/2/R3, het beroep niet-ontvankelijk verklaard. Hierdoor zijn de bovengenoemde besluiten op 25 juni 2019 onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan Wateringse Veld Noord, 1e herziening (Haags Buiten) en de voornoemde omgevingsvergunning zijn te raadplegen op:

- de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl;

- de gemeentelijke website: www.denhaag.nl/bestemmingsplannen;

- digitaal en op papier bij het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdagavond ook alleen op afspraak van 16.00 tot 20.00 uur).