Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GorinchemStaatscourant 2019, 51427Ruimtelijke plannenVoorontwerp bestemmingsplan ‘Irenelaan, de bouw van een vrijstaande woning’

Logo Gorinchem

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gorinchem maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat met ingang van woensdag 18 september t/m dinsdag 29 oktober 2019 voor een ieder ter inzage ligt:

Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Irenelaan, de bouw van een vrijstaande woning’ evenals de daarop betrekking hebbende stukken (identificatienummer NL.IMRO.0512.BP2019187-2001).

 

Het plangebied (4213) is gelegen aan de Irenelaan kadastraal bekend als P nummer 849 en 850 te Dalem. Het betreft het perceel dat grenst aan de sportvelden en waar nu een tuin aanwezig is.  

Het voorontwerp bestemmingsplan is opgesteld om de bouw van een vrijstaande woning mogelijk te maken op het perceel.  

Ter inzage

Het voorontwerp bestemmingsplan wordt verbeeld op een landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl .

Het voorontwerp bestemmingsplan kan ook tijdens de openingsuren worden ingezien, in de informatiehoek van het stadhuis, Stadhuisplein 1 te Gorinchem.

Inspraakreacties

Met ingang van woensdag 18 september tot en met dinsdag 29 oktober 2019 kan door iedereen zowel een schriftelijke als een mondelinge inspraakreactie naar voren worden gebracht.

Schriftelijke inspraakreacties dienen gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders van Gorinchem, Postbus 108, 4200 AC Gorinchem. De inspraakreactie dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de inspraakreactie en het plan waarop de inspraakreactie betrekking heeft.

Voor het mondeling naar voren brengen van uw inspraakreactie of informatie over het voorontwerp bestemmingsplan kunt u contact opnemen het team Stadsontwikkeling via telefoonnummer 140183

Informatie avond

Ondersteunend aan deze terinzagelegging wordt op 1 oktober 2019 van 20.00 tot 21.30 uur een inloopbijeenkomst gehouden. Gedurende deze bijeenkomst kunt u het voorontwerp bestemmingsplan bekijken. Ook kunt u sfeerimpressies zien, vragen stellen en mondeling uw mening of opmerkingen naar voren brengen. Als u wilt, kunt u ter plaatse ook een inspraakreactie indienen. Formulieren zijn hiervoor aanwezig. De inloopbijeenkomst wordt gehouden in het Dorpshuis De Elzenhof, Irenelaan 40 te Dalem.