Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2019, 51367VerkeersbesluitenVerkeersbesluit Orteliusstraat 164 tijdelijk onttrekken van één parkeerplaats ten behoeve van werkzaamheden

Logo Amsterdam

Nummer INT- 19- 05579 d .d. 11 september 2019

TVM - RVV - Object - 493906

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam;

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 •  

Gelet op

 • de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • de bepalingen van de Wegenverkeerswet, de Verordening op het lokaal bestuur in Amsterdam,

 • de ondermandaatbesluiten van de stadsdelen;

 • de bepalingen van de Wegenverkeerswet (WVW 1994),

 • het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW),

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990),

 • de Algemene wet Bestuursrecht (Awb);

 •  

 • Overwegende dat:

 • dat er behoefte is aan een laad- en losplaats in verband met bouwwerkzaamheden aan de Orteliusstraat 164 en dat tijdelijk meer bouwverkeer gebruik zal maken van de Orteliusstraat op die hoogte en het aantal laad- en losbewegingen voor deze locatie zal toenemen;

 • dat ter voorkoming van stremmingen en ter bevordering van de doorstroming van het verkeer het gewenst is de laad- en loshaven in te richten op één parkeervak te reserveren aan de Orteliusstraat 164;

 • dat het voorkomen van stremmingen op dit gedeelte van de Orteliusstraat zwaarder weegt dan het parkeerbelang;

 • dat de parkeerplaats zal worden gebruikt voor het plaatsen van onder andere een afvalcontainer ten behoeve de werkzaamheden van 19 september 2019 tot en met 19 maart 2020 ;

 • dat daarom één parkeervak, ter hoogte van de Orteliusstraat 164 zal worden onttrokken aan het reguliere parkeerareaal gedurende de periode 19 september 2019 tot en met 19 maart 2020;

 • dat deze tijdelijke maatregel langer dan 4 maanden zal duren en dat hiervoor een verkeersbesluit genomen dient te worden op grond van artikel 37 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 • dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, overleg is gepleegd met de gemandateerde van de politie, eenheid Amsterdam;

dat het hierna genoemde weggedeelte onder beheer is van en gelegen is binnen de grenzen van stadsdeel West.

 

 

BESLUIT

 • 1.

  door het tijdelijk plaatsen van een bord E7 met de daarbij behorende markering, met het daarbij behorende onderbord OB 304 “19 september 2019 tot en met 19 maart 2020” één parkeervak (parkeervaknummer 118394486937) aan de Orteliusstraat 164 te reserveren voor het plaatsen van onder andere een afvalcontainer;

 • 2.

  dat na 19 september 2019 het parkeervak zal worden gebruikt voor het plaatsen van onder andere een afvalcontainer ten behoeve van bouwwerkzaamheden tot en met 19 maart 2020, waarvoor een objectvergunning is afgegeven

 • 3.

  hiermee één parkeervak voor de periode van 19 september 2019 tot en met 19 maart 2020 tijdelijk te onttrekken aan het reguliere parkeerareaal;

 • 4.

  dit besluit in werking te laten treden zodra het bord en onderbord genoemd onder 1. geplaatst zijn;

 •  

 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, namens hen,

 

 

Nina Gombert

Teammanager Expertisecentrum, Operationele Ondersteuning, Stadswerken

 

 

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

T.a.v. Juridisch Bureau

Postbus 483

1000 AL AMSTERDAM

 

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

 • uw naam, adres en telefoonnummer

 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening

 • het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit

 • waarom u bezwaar maakt.

 

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behandelen.

 

 

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

 

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

 

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

sector Bestuursrecht Algemeen

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

 

Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie