Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LarenStaatscourant 2019, 51292Ruimtelijke plannenOntwerpwijzigingsplan Esseboom 2, Laren

Logo Laren

 

Burgemeester en wethouders van Laren maken bekend dat op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening het ontwerpwijzigingsplan “Esseboom 2” te Laren (met codering: NL.IMRO.0417.WPEsseboom2-On01) ter inzage ligt.

Inhoud plan

Op de locatie Esseboom 2 staat het huidige Rosa Spierhuis. Eind dit jaar zal het Rosa Spierhuis verhuizen naar de nieuwe locatie aan de Hector Treublaan 1 te Laren. De huidige locatie aan de Esseboom 2 komt dan leeg te staan. De initiatiefnemer heeft gevraagd om de huidige bestemming te wijzigen naar “Wonen” voor de realisatie van acht vrijstaande woningen overeenkomstig de wijzigingsbevoegdheid in het geldende bestemmingsplan. Ten behoeve van deze ontwikkeling zal vanaf de Esseboom een toegangsweg op eigen terrein worden aangelegd. Deze toegangsweg krijgt een vergelijkbaar profiel als de directe omgeving.

De woningen worden aan weerszijden van de toegangsweg gesitueerd en krijgen royale kavels vergelijkbaar met en in aansluiting op de omgeving. De bebouwing zal in maat en schaal aansluiten bij de omliggende woningen. De bouwvlakken verspringen van elkaar en de richting van de woningen is overwegend haaks op de weg met af en toe een bouwvlak in de dwarsrichting. Ten behoeve van het ontwerpwijzigingsplan is een beeldkwaliteitsparagraaf opgesteld. Hierin staat het stedenbouwkundig plan nader omschreven en zijn beeldkwaliteitsrichtlijnen voor de bebouwing opgenomen.

Het bestaande groen wordt zoveel als mogelijk gehandhaafd en ingepast. Dit versterkt het karakter van de locatie en geeft het woonmilieu een bijzondere kwaliteit. Daarmee behoudt de locatie het beeld dat passend is en aansluit bij de omgeving van de Esseboom.

Inzien

Het ontwerpwijzigingsplan ‘Esseboom 2’ ligt gedurende zes weken met ingang van 16 september 2019 tot en met 27 oktober 2019 ter inzage en kan worden ingezien bij de balie Vergunningen in het kantoor van de BEL Combinatie, Zuidersingel 5 te Eemnes. Inzage kan uitsluitend op afspraak, telefoonnummer 14 035. Het ontwerpwijzigingsplan kunt u ook inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Gedurende de termijn van ter visie legging kan een ieder een zienswijze indienen bij Burgemeester en wethouders van Laren, Postbus 71, 3755 ZH Eemnes, onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpwijzigingsplan ‘Esseboom 2’.

Ook het indienen van een mondelinge reactie is mogelijk. Hiervoor dient, binnen de termijn van ter visie ligging, een afspraak te maken met mevrouw K. Loman van de BEL Combinatie, telefoonnummer 14035. Het is niet mogelijk telefonisch of via e-mail uw zienswijze kenbaar te maken.

 

Laren, 16 september 2019