Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Etten-LeurStaatscourant 2019, 51244Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan

Logo Etten-Leur

Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van het bestemmingsplan () heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan voorziet .

Het besluit tot vaststelling, het bijbehorende raadsvoorstel, het bestemmingsplan en bijbehorende onderzoeken liggen gedurende de periode tot en met voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, Roosendaalseweg 4 te Etten-Leur. De stukken zijn ook te raadplegen via www.etten-leur.nl > plannen en (ver)bouwen > bestemmingsplannen > en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de periode van ter inzage ligging kan tegen het raadsbesluit van tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die bij de gemeenteraad een zienswijze heeft ingediend over het ontwerp-bestemmingsplan alsmede een belanghebbende die aantoont redelijkerwijze niet in staat te zijn geweest zich tijdig tot de gemeenteraad te wenden.

Het besluit tot vaststelling treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt tenzij degene die beroep instelt tevens binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Etten-Leur,