Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZoetermeerStaatscourant 2019, 50960Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplan Palenstein Van Aalstpark en omgeving ter inzage, Zoetermeer

Logo Zoetermeer

Ontwerpbestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer maken bekend dat zij op 3 september 2019 hebben ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplan Palenstein Van Aalstpark en omgeving. Het ontwerp ligt met ingang van 13 september 2019, gedurende zes weken, op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, ter inzage. Bij het ontwerpbestemmingsplan hoort geen exploitatieplan.

 

Toelichting

Ontwerpbestemmingsplan

Op 15 juli 2019 heeft de gemeenteraad besloten om geen gebruik te maken van de

mogelijkheden in het bestemmingsplan Palenstein om 22 nieuwbouwwoningen te (laten)

bouwen in het Van Aalstpark en langs de Zegwaartseweg.

De partiele herziening voorziet in het wegbestemmen van de woonbestemming c.a. en het terugbrengen van een groenbestemming.

 

Indienen van zienswijzen

Ontwerpbestemmingsplan

Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging, van vrijdag 13 september 2019 tot en met donderdag 24 oktober 2019, kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen.

Stuur uw zienswijze naar:

 

Gemeente Zoetermeer

Gemeenteraad

Postbus 15

2700 AA Zoetermeer

 

Voor het kenbaar maken van mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 079.

 

Informatie

Heeft u naar aanleiding van deze publicatie een vraag of wilt u genoemde stukken inzien, dan kunt u terecht bij de Omgevingsbalie in het Stadhuis-Forum, Stadhuisplein 1, Zoetermeer.

U dient daarvoor eerst een afspraak te maken via het digitale afspraakformulier dat u aantreft en in kunt vullen op https://afspraakmaken.zoetermeer.nl/date-and-time.

Deze publicatie is digitaal raadpleegbaar op de website van de gemeente Zoetermeer:

www.zoetermeer.nl.

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken zijn digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt daar het plannummer NL.IMRO.0637.BP00084-0002 invullen.

 

De bronbestanden zijn beschikbaar gesteld op:

http://ro.zoetermeer.eu/plannen/NL.IMRO.0637.BP00084-/NL.IMRO.0637.BP00084-0002

 

Zoetermeer, 12 september 2019

Burgemeester en wethouders van Zoetermeer,

 

de secretaris B.J. Huykman

de burgemeester C.B. Aptroot