Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biocidenStaatscourant 2019, 50800Registermutaties | Registratie bestrijdingsmiddelen

Registratie van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn onderstaande middelen toegelaten onder het vermelde toelatingsnummer en tot het erachter vermelde tijdstip:

toelating

middel

werkzameStof

middelType

toelatinghouder

geldig tot

15911N

PROXEL LS PRESERVATIVE

pyridine-2-thiol 1-oxide, natriumzout, 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on

Biocide

Lonza Cologne GmbH

1-9-2029

NL-0019450-0000

IPBC Biocidal Product Family PT13

3-jood-2-propynylbutylcarbamaat

Biocide

Troy Chemical Company B.V.

20-12-2028

15893N

Purell VF+ Hygienic Hand Rub

ethanol

Biocide

GOJO Industries-Europe Ltd.

1-9-2029

15909N

Alibi Flora

difenoconazool, azoxystrobin

Gewasbescherming

Syngenta Crop Protection B.V.

31-12-2020

NL-0020887-0000

Fendona 1.5 SC, Pamova 1.5 SC

alfa-cypermethrin

Biocide

BASF Nederland B.V.

4-6-2029

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden is de toelating van onderstaande middelen gewijzigd:

toelating

middel

werkzameStof

middelType

toelatinghouder

geldig tot

13727N

Klercide Low Residue Quat

didecyldimethylammoniumchloride

Biocide

Ecolab B.V.

1-9-2022

13814N

MS Kiemkill

natriumdichloorisocyanuraat, pentakalium bis(peroxymonosulfaat)bis(sulfaat)

Biocide

Schippers Europe B.V.

1-9-2022

14303N

BONALAN

Benfluralin

Gewasbescherming

Gowan Crop Protection Ltd.

28-2-2021

15193N

Fox 480 SC

bifenox

Gewasbescherming

ADAMA Registrations B.V.

1-11-2026

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn de toelatingen van onderstaande middelen verlengd onder het voor de naam van het middel vermelde toelatingsnummer en tot het erachter vermelde tijdstip:

toelating

middel

werkzameStof

middelType

toelatinghouder

geldig tot

NL-0020888-0000

Fendona 6 SC, FENDONA, PAMOVA, No Fly

alfa-cypermethrin

Biocide

BASF Nederland B.V.

4-6-2029

Ingevolge de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden is het vervallen van de toelatingen van onderstaande middelen onder het voor de naam van het middel vermelde toelatingsnummer, opgeschort tot het erachter vermelde tijdstip:

toelating

middel

werkzameStof

middelType

toelatinghouder

geldig tot

13251N

Hempel's antifouling OLYMPIC 86951

dikoperoxide

Biocide

Hempel (The Netherlands) B.V.

1-1-2021

NL-0008421-0000

Raid Cockroach Bait

indoxacarb

Biocide

SC Johnson Europe Sàrl Z.A.

30-6-2023

NL-0004382-0000

Advion Kakkerlakken Gel

indoxacarb

Biocide

Syngenta Crop Protection AG

30-6-2023

NL-0004393-0000

Advion Mieren Gel

indoxacarb

Biocide

Syngenta Crop Protection AG

30-6-2023

Bezwaar

Tenzij anders is vermeld, kan degene wiens belang rechtstreeks bij de (het) hierboven vermelde besluit(en) is betrokken, gelet op artikel 4 van Bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt, een bezwaarschrift indienen bij: het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 8030, 6710 AA Ede. Het Ctgb heeft niet de mogelijkheid van het elektronisch indienen van een bezwaarschrift opengesteld.

Terinzagelegging

De besluiten liggen voor een ieder tijdens de bezwaartermijn ter inzage tijdens kantooruren op de volgende plaats: – College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden, Bennekomseweg 41, 6717 LL Ede. Deze stukken zijn tevens in te zien op de website van het Ctgb www.ctgb.nl. Kies op de homepage “Snel naar” en daarna ‘’Toelatingendatabank”.

Nadere inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich telefonisch, en voor kopieën van de ter inzage gelegde stukken schriftelijk, wenden tot het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), Postbus 8030, 6710 AA Ede, telefoonnummer 0317-471810.