Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtStaatscourant 2019, 50644Verkeersbesluiten2019-09-06 Japuradreef, Overvecht, Voorrangskruising, Verkeersmaatregelen Gemeente Utrecht

Logo Utrecht

 

Kenmerk: 6180834

 

Betreft: het intrekken c.q. vaststellen van diverse verkeersmaatregelen

 

Burgemeester en Wethouders van Utrecht;

overwegende,

dat

het gewenst is de hierna volgende verkeersmaatregelen in te trekken, c.q. vast te stellen;

dat

de hierna te noemen wegen zijn gelegen binnen de bebouwde kom van deze gemeente en bij de gemeente in beheer en onderhoud zijn;

dat

met deze verkeersmaatregel de weg in stand gehouden wordt en de bruikbaarheid daarvan gewaarborgd wordt (art. 2 lid 1c Wegenverkeerswet);

dat

met deze verkeersmaatregel de veiligheid op de weg en/of beschermen van de weggebruikers en passagiers verzekerd wordt (art. 2 lid 1a en/of 1b Wegenverkeerswet);

dat

vanwege de herinrichting van de Amazonedreef en omgeving tot 30 km per uur gebied moeten diverse verkeersmaatregelen genomen worden, waaronder deze;

dat

bij de herinrichting van de Amazonedreef op deze dreef bij de aansluiting op de Amazonedreef een uitritconstructie aangebracht is;

dat

bestuurders die vanuit een uitrit de weg oprijden het overige verkeer moeten laten voorgaan, zoals verwoord in artikel 54 van het RVV, is de voorrangsregeling middels bebording overbodig geworden;

dat

het BABW (= Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer) als belangrijk uitgangspunt heeft om verkeerstekens te vervangen door fysieke maatregelen, waardoor het beoogde verkeersgedrag niet slechts juridisch maar juist ook feitelijk bereikt wordt;

dat

door deze herinrichting de kwaliteit van de openbare ruimte, leefbaarheid van omwonenden en de verkeersveiligheid voor de weggebruikers verbetert;

dat

naast de aanpassingen van de infrastructuur ook de verkeersmaatregelen aangepast dienen te worden naar de nieuwe situatie;

dat

met deze verkeersmaatregel de juridische situatie in overeenstemming gebracht wordt met de inrichting;

dat

met deze verkeersmaatregel de huidige situatie in overeenstemming gebracht wordt met de vigerende wet- en regelgeving;

dat

er overeenkomstig artikel 24 BABW overleg heeft plaatsgevonden met de korpschef van de politie over de hierna te noemen verkeersmaatregelen;

gelet

op het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990);

op de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

op het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 

Besluiten:

met ingang van 12 september2019 in de hierna volgende locatie de aangegeven verkeersmaatregelen in te trekken c.q. vast te stellen:

Overvecht

Japura dreef parallelweg (ter hoogte van de aansluiting met de Japuradreef en tegenover de Colombiadreef; wegvak: tussen de Amazonedreef en de Agavedreef)

Intrekken: Voorrangskruising (B6 met haaientanden): Verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg

 

B6

 

 

 

Utrecht, 6 september 2019

 

Burgemeester en wethouders van Utrecht,

namens dezen:

 

Mw S. el Yaakoubi

Gildemeester/Manager Ruimtelijke Kwaliteit en Duurzaamheid

Ontwikkelorganisatie Ruimte

 

Gepubliceerd op 11 september2019in de Staatscourant.

 

Nadere informatie met betrekking tot de hiervoor genoemde verkeersmaatregelen kan worden verkregen bij Ontwikkelorganisatie Ruimte, Gilde Ruimtelijke Kwaliteit en Duurzaamheid, Coördinator Verkeersbesluiten (mw R.H. Kottenhagen-Spin, telefoon 030 - 286 4426 of per mail r.kottenhagenspin@utrecht.nl).

Vindt u het besluit om bepaalde reden onjuist?

Als u vindt dat het besluit onjuist is, dan kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaar digitaal indienen. Daarvoor kunt u alleen gebruik maken van het door de gemeente beschikbaar gestelde digitale formulier. Dit vindt u op www.utrecht.nl/bezwaar. U kunt het bezwaar niet per e-mail insturen. Maakt u liever per brief bezwaar, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht. In het bezwaarschrift dient u in ieder geval het volgende te vermelden: uw naam en adres, de datum, een telefoonnummer waarop u tijdens kantooruren te bereiken bent, een omschrijving van het betreffende besluit en de reden van het bezwaar. Wij adviseren u zo mogelijk een kopie van het besluit bij te voegen.

Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen. De gemeente neemt bezwaarschriften per e-mail niet in behandeling.

Let op: u moet een bezwaarschrift binnen zes weken na de publicatie in de Staatscourant indienen.