Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NissewaardStaatscourant 2019, 50606VerkeersbesluitenVerkeersbesluit aanleg elektrisch oplaadpunt

Logo Nissewaard

Zoetemanring 56, Zuidland, gemeente Nissewaard

Locatie

Zoetemanring 56, Zuidland

Verkeersbesluit

In de parkeervakken nabij Zoetemanring 56, Zuidland, wordt een openbare laadvoorziening aangelegd, door het plaatsen van het bord E4 uit bijlage 1 van het RVV 1990, met onderbord met daarop de tekst: “opladen elektrische voertuigen”, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening 99-62-2125

Waarom is dit besluit genomen?

 • De gemeente Nissewaard wil, samen met de andere gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond, de uitstoot van CO2 met 40% verminderen in 2025.

 • De gemeente Nissewaard stimuleert het gebruik van elektrisch voertuigen omdat deze bijdragen aan minder CO2 uitstoot, schonere lucht en minder geluidsoverlast.

 • De parkeervakken zoals weergeven op de bijgevoegde tekening zijn geschikt om in te richten als een parkeervak voor elektrische voertuigen, zoals bepaald is in Beleidsregels voor laadpunten elektrische auto's Spijkenisse.

 • De aanvraag is voorgelegd aan de ambtelijke verkeerscommissie, waarin een vertegenwoordiger van de korpschef als bedoeld in artikel 24 van het BABW zitting heeft. De commissie heeft ons unaniem geadviseerd om bovenstaand verkeersbesluit te nemen.

Datum besluit

29 juli 2019

Ingangsdatum

Dit besluit treedt in werking op 29 juli 2019.

Ondertekening

Burgemeester en wethouders van Nissewaard,

namens dezen,

de teamcoördinator van het team Regie en Beheer

M.Gerits-de Vos

Bezwaar

Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag van deze publicatie bezwaar maken tegen dit besluit.

Het bezwaarschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:

 • a.

  de naam en het adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de gronden van het bezwaar.

Voeg een kopie toe van het besluit als u dat heeft.

Het bezwaarschrift stuurt u naar:

Gemeente Nissewaard

t.a.v. het college van burgemeester en wethouders

Postbus 25

3200 AA Spijkenisse

Als u bezwaar maakt kunt u om uitstel van dit besluit vragen. Dit heet een voorlopige voorziening. U dient hiervoor een verzoek in bij:

de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam

Sector Bestuursrecht ,

Postbus 50951

3007 BM Rotterdam

U kunt het verzoek ook indienen via http://loket.rechtspraak.nl. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Let op! Het aanvragen van een voorlopige voorziening kost geld.