Ontwerpbestemmingsplan Follega - Straatweg 1 en 1 A

Logo De Fryske Marren

Met ingang van vrijdag 13 september 2019 ligt gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan Follega - Straatweg 1 en 1 A met de bijbehorende stukken ter inzage.

Plangebied

Het plangebied betreft de percelen Straatweg 1 en 1 A te Follega.

Doel

Het bestemmingsplan beoogt een bestemmingswijziging waarbij de nu geldende bestemming 'Agrarisch – Agrarisch bedrijf' wordt gewijzigd in 'Wonen – Voormalig boerderij' ten behoeve van wonen, een kantoor aan huis, een boerderijkraam en opslagvoorzieningen.

In 2016 is voor het perceel Straatweg 1 A een omgevingsvergunning verleend waarbij de woning op het perceel betiteld is als 'plattelandswoning'. Dit perceel wordt om planologische redenen betrokken bij deze bestemmingsplanwijziging.

Waar ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het gemeentehuis te Joure (Herema State 1)

  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88)

Informatie over dit ontwerpbestemmingsplan is ook te vinden op de gemeentelijke website www.defryskemarren.nl. Op deze site staat een link naar de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl, waar u het ontwerpbestemmingsplan kunt bekijken. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1940.BPFOL19STRAAWEG1-ON01.

Reageren

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u uw zienswijze over het plan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

Schriftelijk: Schrijf een brief aan het college van burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

  • ontwerpbestemmingsplan Follega - Straatweg 1 en 1 A

  • waarom u een zienswijze indient

  • de datum

  • uw naam en adres

  • uw handtekening

Mondeling: U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van de afdeling veiligheid, vergunningen en handhaving (VVH) via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling VVH via telefoonnummer 14 05 14.

Joure, 11 september 2019

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren

Naar boven