Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
's-GravenhageStaatscourant 2019, 50238VerkeersbesluitenGemeente Den Haag, verkeersbesluit: Kijkduin Binnen (diverse verkeersmaatregelen) BWT-00094VKZ19

Logo 's-Gravenhage

[BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEN HAAG,

gelezen het op 10 juni 2019 ingekomen verzoek van de heer J. Rijsdijk van het Ingenieursbureau

Den Haag, ingediend namens DSO/Grondzaken van de gemeente Den Haag, tot het nemen van

een verkeersbesluit voor het treffen van diverse verkeersmaatregelen in het gebied omschreven

als Kijkduin Binnen;

gelezen de op 21 augustus 2019  ontvangen brief van de Politie Den Haag, Dienst Regionale

Operationele Samenwerking, Afdeling Infrastructuur, Team Verkeer, kenmerk 2019/-;

overwegende,

dat op de voormalige sportvelden van de Haagse Scheidsrechters Vereniging gelegen aan het

Schapenatjesduin nieuwe koop- en huurwoningen worden gerealiseerd, waarbij onder meer ook

voor voetgangers, fietsers en bromfietsers diverse verkeersmaatregelen worden getroffen voor

de toegankelijkheid van dit gebied en dat in verband hieree enkele voorrangsregelingen worden

getroffen;

dat voorts een voetgangersgebied en een (woon-)erf-gebied worden ingesteld;

dat gezien het gestelde in artikel 21 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het

wegverkeer juncto artikel 2 Wegenverkeerswet kan worden opgemerkt dat met het nemen

van de onderhavige verkeersmaatregel(en) het volgende wordt nagestreefd:

het verzekeren van de veiligheid op de weg;het zo veel mogelijk waarborgen van de vrijheid/doorstroming van het verkeer;het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade voor de woonomgeving; dat het voornemen om deze verkeersmaatregel(en) in te stellen op de voorgeschreven wijze is gepubliceerd en gedurende een periode van vier weken ter inzage heeft gelegen teneindebelanghebbenden in de gelegenheid te stellen een zienswijze daarop kenbaar te maken; dat geen reactie is ingekomen; dat ten aanzien van de onderhavige verkeersmaatregel(en) het overleg als bedoeld in artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer heeft plaatsgevonden; dat de betreffende weggedeelten in beheer zijn bij de gemeente Den Haag en zijn gelegenbinnen de bebouwde kom van die gemeente; gelet op de mandaatregeling van burgemeester en wethouders van Den Haag en het daarop gebaseerde ondermandaatbesluit; gelet op artikel 18 eerste lid onder d van de Wegenverkeerswet 1994, juncto artikel 1, artikel 4eerste lid, artikel 12 onder a en b, artikel 18, artikel 21 en 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Stb. 460, 1990); BESLUITEN: door het plaatsen van borden volgens model G05 en G06 van Bijlage1 van het Reglementverkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459/1990) de directe omgeving van de drie wooncomplexen aan de Duinslag aan te wijzen als (woon-)erf, dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening: door het plaatsen van borden volgens model G07 van Bijlage 1 van het Reglement verkeers-regels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459, 1990) de nieuwe verbinding vanaf het bestaande voetpad langs de Kijkduinsestraat/Ockenburghstraat naar het Schapenatjesduin aan te wijzen als een voetgangersgebied, dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening; door het plaatsen van borden volgens model G11 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459, 1990) de onderstaande weggedeeltenaan te wijzen als verplicht fietspad, dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening:III.01: nieuwe fietsverbinding tussen Kijkduinsestraat en Duinslag (veld B2);III.02: nieuwe fietsverbinding tussen Kijkduinsestraat en Wijndaelerduin (veld B1);III.01: nieuwe fietsverbinding tussen Ockenburghstraat en Wijndaelerduin (veld B1); door het plaatsen van borden volgens model G13 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459, 1990) de onderstaande weggedeeltenaan te wijzen als een onverplicht fietspad, dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening:IV.01: nieuwe (fietsverbinding tussen Kuikduinsestraat en Schapenatjesduin  (gelegen tussen deelgebied B1 en B2);IV.02: nieuwe (fietsverbinding tussen Ockenburghstraat en Wijndaelerduin (deelgebied B1);  door het plaatsen van borden volgens model G12a van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459, 1990), met onderborden volgensmodel OB505 een weggedeelte op de Wijndaelerweg vanaf het kruispunt met de Ockenburghstraat tot de Wijndaelerduin (zijde Wijndaelerduin) aan te wijzen alsverplicht (brom-)fietspad in twee richtingen, dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening;  door het plaatsen van borden volgens model G12a van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459, 1990) een weggedeelte op deWijndaelerweg vanaf het kruispunt met de Ockenburghstraat tot de Wijndaelerduin(niet de zijde Wijndaelerduin) aan te wijzen als verplicht (brom-)fietspad, dit zoalsaangegeven op de hierna genoemde situatietekening;  door het plaatsen van een bord volgens model B06 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459, 1990) en door het overeenkomstigartikel 1, onder p, van genoemd Reglement aanbrengen van voorrangsdriehoeken(haaientanden) in of op het wegdek op de onderstaande weggedeelten een voorrangs-regeling te treffen, dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening:VII.01: (brom-)fietspad Wijndaelerduin: verkeer komende vanaf het bromfietspad moet voorrang verlenen aan het verkeer rijdende op de Wijndaelerduin;VII.02: onverplicht fietspad tussen Ockenburghstraat en Wijndaelerduin: verkeer komende vanaf het fietspad moet voorrang verlenen aan het verkeer  rijdende op de Wijndaelerduin;VII.03: onverplicht fietspad tussen Kijkduinsestraat en Schapenatjesduin: verkeer komende vanaf het fietspad moet voorrang verlenen aan het verkeer  rijdende op Schapenatjesduin; door het plaatsen van borden volgens model F05 en F06 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459, 1990) op de Duinslag ter hoogte vanhet bruggetje over het water in veld B2 een passeerregeling (verbod voor verkeer omdoor te gaan bij nadering van verkeer uit tegengestelde richting respectievelijk gebod voor verkeer uit tegengestelde richting om verkeer dat van deze richting nadert voor te laten gaan) te treffen waarbij het verkeer in westelijke richting moet wachten op verkeer in oostelijkerichting, dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening:  door het plaatsen van een bord volgens model E07 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb 459, 1990) alsmede door het aanbrengen van een kruismarkering, een weggedeelte gelegen aan de Duinslagter hoogte van de ontsluitingvan de nieuwbouwlocatie op het Schapenatjesduin aan te wijzen als een laad en los-gelegenheid, dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening; door het plaatsen van borden volgens model E06 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 1990, nr. 459) alsmede het aanbrengen vangehandicaptenpictogrammen, een weggedeelte bij de entree van het Hemels Gewelf opMachiel Vrijenhoeklaan aan te wijzen als twee gehandicaptenparkeerplaats-algemeen (2x),dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening;  door het plaatsen van onderborden volgens model OB 54 bij deborden volgens model C02 en C03 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459,1990), (partieel) eenrichtingsverkeer in te stellen (in plaats van het bestaande eenrichings-Verkeer) op het gedeelte van het Schapenatjesduin gelegen tussen Schapenatjesduin 36en Schapenatjesduin 22, dit zoals aangegeven op de hierna genoemde situatietekening:  te verwijderen de borden volgens model E06 van Bijlage 1 van het Reglement verkeers- regels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459, 1990) alsmede de gehandicaptenpictogrammenen op te heffen de gehandicaptenparkeerplaatsen-algemeen (4x) op het Schapenatjesduin;  dat als gevolg van de bovenomschreven verkeersmaatregelen alle eerder genomen verkeers- maatregelen/-verkeersbesluiten die hierop betrekking hebben, worden ingetrokken (en de daarmee samenhangende verkeerstekens worden verwijderd) en wel voor zover het gestelde daarin direct betrekking heeft op hetgeen thans opnieuw wordt geregeld;  dat bovengenoemde maatregel(en) gelden op de wijze als aangegeven op de bij dit besluit behorende en daar onlosmakelijk deel van uitmakende situatietekening, die kan worden ingezien bij het Haags Informatiecentrum, Spui 70, Den Haag; WIJZEN OP:  aanvrager/gebruikers er op te wijzen dat de laad- en losgelegenheid uitsluitend is bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen, tevens inhoudende een parkeerverbod voor andere voertuigen/een parkeerverbod voor voertuigen waarmee geen directe laad- en losactiviteiten plaatsvinden Burgemeester en wethouders van Den Haag,namens deze: Senior medewerker Vergunningen, M.D. Shamlal  Afdruk aan:1* DPZ / Wegbeheer Stadsdeel Loosduinen1* Politie Haaglanden, Team Verkeer (DHG.Infra.ABC@politie.nl)1* DSB/IBDH (VOV@denhaag.nl)1* DSO Mobiliteit    BEZWAARSCHRIFTBent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in. Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. E-mailen kan niet. Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres: Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB / bezwaar.Postbus 12 600 2500 DJ DEN HAAG Vermeld in uw bezwaarschrift:naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en e-mailadres;de datum en handtekening;een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;de argumenten voor bezwaar. Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen. Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij Rechtbank Den Haag.