Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2019, 50229Overig

Mededeling van toetreding van het College van B&W van de gemeente Dordrecht tot het Convenant LSI 2017 ten behoeve van samenwerking in interventieteams, ex artikel 19, 2e lid, van het Convenant LSI 2017, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Overwegende dat:

  • het College van B&W van de gemeente Dordrecht van oordeel is dat toetreding van de gemeente Dordrecht van toegevoegde waarde is voor het bereiken van het doel van de samenwerking als beschreven in artikel 2 van het Convenant LSI 2017;

  • het College van B&W op grond van artikel 19, 2e lid, van het Convenant LSI 2017 een verzoek heeft ingediend om tot het Convenant LSI 2017 toe te treden;

  • De gemeente Dordrecht voldoet aan de in artikel 19, 1e lid, van het Convenant LSI 2017 gestelde voorwaarden voor toetreding tot het Convenant LSI 2017 en instemt met alle rechten en verplichtingen die uit het Convenant LSI 2017 voortvloeien;

  • De Convenantpartners gelet hierop hebben ingestemd met het verzoek tot toetreding van deze partij.

Het College van B&W van de gemeente Dordrecht treedt met ingang van 2 september 2019 toe tot het Convenant LSI 2017. Van deze toetreding wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

De convenantpartners, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter van de Landelijke Stuurgroep Interventieteams (LSI) H.M.W. Lucassen (wnd. voorzitter LSI)

Het College van B&W van de gemeente Dordrecht te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door A.W. Kolff (burgemeester)