Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AchtkarspelenStaatscourant 2019, 50223Ruimtelijke plannenAlde Dyk 30E Kootstertille (wijzigingsplan)

Logo Achtkarspelen

Inleiding

Op 23 augustus 2019 heeft het college van B&W het wijzigingsplan Alde Dyk 30E Kootstertille vastgesteld. Met dit wijzigingsplan wordt de voorste grens van het bouwvlak voor de bedrijfswoning die hier gebouwd mag worden enkele meters naar achteren verplaatst. Hiermee komt de voorgevelrooilijn in dezelfde lijn te liggen als die van de bestaande woning 30D.

Ter inzage

Vanaf 12 september tot en met 23 oktober 2019 ligt het vastgestelde wijzigingsplan ter inzage.  

Het plan kunt u inzien:

- in het klantcontactcentrum tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, en;

- via onze website www.achtkarspelen.nl/plannen.Het wijzigingsplan is ook in te zien www.ruimtelijkeplannen.nl (planID NL.IMRO.0059.WPKtAldeDyk30E).

Beroep

Tot en met 23 oktober 2019 kan beroep worden ingesteld tegen het plan door een belanghebbende die gegronde redenen heeft waardoor hij geen zienswijze heeft ingediend. U kunt uw brief sturen naar de Afdeling bestuurs­recht­spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

U kunt ook om een schorsing vragen. Dit kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het plan wordt definitief op de dag na afloop van de beroepstermijn, behalve als een verzoek om schorsing wordt ingediend. Het plan wordt dan pas definitief nadat de Raad van State een beslissing heeft genomen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met H. Planting van de afdeling Ontwikkeling en Advies Ruimte, via het algemene telefoonnummer 14 0511.

Buitenpost, 11 september 2019

Burgemeester en wethouders van Achtkarspelen,

mr. O.F. Brouwer, burgemeester

mr. drs. E.H.C. van der Laan, secretaris