Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordwijkStaatscourant 2019, 50025VerkeersbesluitenVerkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Zeewinde in Noordwijk

Logo Noordwijk

Burgemeester en wethouders van Noordwijk,

Gelet op:

 • -

  de bepalingen (voor zover van toepassing) in artikelen 15 t/m 18 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 • -

  de bepalingen in artikelen 12 t/m 27 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • -

  de bepalingen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

Overwegende dat:

 • -

  de eisen om in aanmerking te kunnen komen voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken zijn:

  • inwo(o)n(st)er zijn van gemeente Noordwijk;

  • bij het adres waar de plaats wordt verzocht is geen garage of andere parkeergelegenheid op eigen terrein waardoor deze aan de openbare ruimte wordt onttrokken;

  • er dient sprake te zijn van een permanente of toenemende invaliditeit;

  • indien men zelf rijdt en in redelijkheid niet in staat is zelfstandig met de gebruikelijke loophulpmiddelen een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen;

  • als de passagier van deur tot deur continu afhankelijk is van de hulp van de bestuurder, met de gebruikelijke loophulpmiddelen;

  • er uit het oogpunt van de parkeersituatie noodzaak toe is omdat het vinden van een vrije parkeerplaats niet altijd mogelijk is;

  • De parkeerdruk het toelaat om een gehandicaptenparkeerplaats te realiseren;

  • degene ten behoeve van wie de plaats wordt aangevraagd dient 6 jaar of ouder te zijn;

  • in het bezit te zijn van een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders;

  • er niet op een andere manier in parkeerruimte bij de woning kan worden voorzien;

  • De veiligheid op de weg, de instandhouding van de weg en de bruikbaarheid daarvan geen beperkingen geven om één openbare parkeerplaats voor de woning te bestemmen en aan te leggen tot een persoonsgebonden gehandicaptenparkeerplaats;

  • Met het reserveren van een gehandicaptenparkeerplaats wordt beoogd de aanvrager zekerheid te bieden om de auto te parkeren in de directe nabijheid van de woning;

  • Hiervoor ter plaatse van de persoonsgebonden gehandicaptenparkeerplaats bord E6 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 wordt geplaatst;

  • Op een onderbord het kenteken van de aanvrager wordt vermeld;

  • De in dit verkeersbesluit genoemde (delen van) wegen binnen de bebouwde kom liggen en in eigendom, beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Noordwijk;

  • Overeenkomstig artikel 24 van het BABW overleg heeft plaatsgevonden met de (gemachtigde van de) korpschef van de Eenheid Den Haag en dat er positief is geadviseerd;

Nemen, gelet op het voorgaande, het volgende

B E S L U I T :

1.Realisatie van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Zeewinde door het plaatsen van bord model E6 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en onderbord met kenteken van de aanvrager, thans 41-zjd-9. Aan de voorkant van de Zeewinde ter hoogte van nummer 21.

Burgemeester en wethouders van Noordwijk

Namens dezen:

De teamleider van de afdeling Beheer Openbare ruimte Civiel,

I.Leemans

Datum besluit : 5 augustus 2019

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van openbare kennisgeving een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk, Postbus 298, 2200 AG Noordwijk, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank ‘s-Gravenhage, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.