Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenStaatscourant 2019, 49905VerkeersbesluitenAanpassing middengeleider Heesbergstraat, augustus 2019

Logo Heerlen

 

VERKEERSBESLUIT

 

Burgemeester en Wethouders van Heerlen;

 

Gelet op

De bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, de Algemene wet Bestuursrecht en het meest recente mandaatbesluit.

 

Overwegende

Doordat de Heesbergstraat een drukke gebiedsontsluitingsweg is, is deze ter plaatse van de aansluiting van de Zandweg moeilijk over te steken. Bovendien zorgt het linksafvoorsorteervak op de Heesbergstraat voor een lange oversteeklengte. Kortom, een goede oversteekvoorziening ontbreekt.

 

Uit oogpunt van

het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden en de belangen/gevolgen als bedoeld in de Wet Milieubeheer

 

Is het gewenst om

een nieuwe middengeleider aan te leggen in de Heesbergstraat ter hoogte van de Zandweg en de bestaande middengeleider te verlengen.

 

Motivering

Door de aanleg van een middengeleider kan er in twee fasen worden overgestoken. Dit vergemakkelijkt het oversteken doordat de oversteeklengte per fase sterk verkort wordt en er in de middenberm een voldoende breed rustpunt ontstaat.

 

Belangenafweging

Met de belangen van de bewoners is voldoende rekening gehouden. De gemeentelijke belangen van voorkoming van overlast voor omgeving en de verkeersveiligheid/doorstroming zijn gediend bij de te nemen maatregelen en wegen zwaarder dan de overige belangen. Ook ontstaat er geen onduidelijke /onveilige verkeerssituatie.

 

Gehoord/Overleg

ingevolge artikel 24 van het BABW is vooraf overleg gepleegd met de politie. De Heesbergstraat en de Zandweg zijn in beheer bij de gemeente Heerlen.

 

Besluit:

Door het plaatsen van het borden D02 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, op de middengeleiders in de Heesbergstraat, zoals aangegeven op de, bij dit besluit behorende tekening, een gebod in te stellen voor alle bestuurders om dit bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft.

 

 

 

Heerlen,

Burgemeester en wethouders van Heerlen,

namens dezen,

Specialist Verkeerstechniek,

R.M.H. Schmeitz,

Ter inzage legging en bezwaar:

Het verkeersbesluit + tekening liggen eveneens ter inzage bij het Klantcontactcentrum van de afdeling Publiekszaken in de hal van het stadhuis, Geleenstraat 27 in Heerlen.

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift bij ons indienen. Dit kunt u op twee manieren doen : digitaal of schriftelijk.

Een bezwaarschrift moet u indienen binnen 6 weken na de datum van het besluit. Let op : doe dit op tijd, anders wordt uw bezwaar niet inhoudelijk afgehandeld. Dit geldt ook als u nog in overleg bent met de behandelend ambtenaar. Stuur desnoods een voorlopig bezwaarschrift. Hierin kunt u aangeven dat u uw bezwaar op een later moment nog verder zal toelichten.

Digitaal indienen

U kunt niet via e-mail een bezwaarschrift bij ons indienen. U kunt met het formulier voor bezwaarschriften tegen een besluit van de gemeente Heerlen uw bezwaar digitaal indienen. Door het digitale formulier te gebruiken, doorloopt u op eenvoudige wijze de verschillende stappen bij het indienen van een bezwaarschrift. In het formulier vragen wij u of u er mee kunt instemmen dat de verdere correspondentie met u via e-mail plaatsvindt. De gemeente Heerlen kan u dan eenvoudig en efficiënt op de hoogte houden van het verloop van de verdere procedure. U ontvangt dan geen papieren post meer.

Schriftelijk indienen

Wilt u of kunt u geen gebruik maken van het digitale formulier? Dan kunt u uw bezwaarschrift ook per post of fax sturen naar : Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen,

Postbus 1, 6400 AA, Heerlen, fax : (045) 560 3953.

 

Zet in uw bezwaarschrift tenminste :

- tegen welk besluit u bezwaar maakt;

- de datum en het kenmerk van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur bij voorkeur een kopie mee);

- uw naam, adres en woonplaats;

- waarom u bezwaar maakt;

- uw handtekening

- als u voor iemand anders bezwaar maakt, bijvoorbeeld namens een bedrijf, stuur dan een machtiging mee.

Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan -nadat bezwaar is gemaakt bij het College van Burgemeester en Wethouders- aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, bestuursrechtelijke zaken, postbus 950, 6040 AZ Roermond, worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn griffierechten verbonden.

 

 

Bijlagen:

Tekening: Aanpassing middengeleider Heesbergstraat – Zandweg, 15 augustus 2019.