Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenStaatscourant 2019, 49704VerkeersbesluitenVerkeersbesluit reserveren twee parkeerplaatsen voor opladen auto's De Dennen 21 te Bussum

Logo Gooise Meren

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

1. Wettelijke bepalingen

Gelet op de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is namens het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren een verkeersbesluit genomen.

2. Aanleiding verkeersbesluit

De gemeente Gooise Meren heeft besloten om een oplaadpaal te laten plaatsen in De Dennen 21 te Bussum ter hoogte van de woning met huisnummer 21. Op de tekening dat bij dit verkeersbesluit hoort is de locatie aangegeven. Voor het opladen worden twee parkeerplaatsen gereserveerd waarop alleen auto’s mogen parkeren die kunnen worden opgeladen. Om het reserveren van de twee parkeerplaatsen juridisch mogelijk te maken is dit verkeersbesluit genomen.

3. Doelstelling verkeersbesluit

Dit verkeersbesluit dient het volgende doel:

Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer.

Voorts is de volgende doelstelling op dit verkeersbesluit van toepassing:

Het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik.

4. Overwegingen

4.1 Energietransitie en duurzaamheid

Elektrische auto’s leveren een belangrijke bijdrage aan de vermindering van de uitstoot van CO2 en fijnstof en zijn in het stadsverkeer uitermate stil. Een belangrijke randvoorwaarde voor een succesvolle doorbraak van elektrisch rijden is de beschikbaarheid van voldoende publieke laadpunten.

4.2 Bestuurlijk kader

In het Coalitieakkoord 2016 – 2018 is opgenomen dat de gemeente Gooise Meren met een aantal gerichte maatregelen de duurzaamheid, en daarmee de kwaliteit van wonen en leven in Gooise Meren, wil bevorderen. Hierbij is de ambitie uitgesproken om van de gemeente Gooise Meren één van de meest duurzame gemeenten van Nederland te maken.

Het aansluiten bij regionale programma’s wordt in het Coalitieakkoord als een middel genoemd om de genoemde ambitie waar te maken. De gemeente Gooise Meren heeft zich voor het plaatsen van oplaadpalen aangesloten bij de MRA-E. Binnen het project MRA-E werken overheden in Flevoland, Noord-Holland en Utrecht samen om elektrisch vervoer te stimuleren en een netwerk van publieke oplaadpunten te realiseren.

4.3 Reserveren parkeervakken

Zonder het reserveren van parkeerplaatsen bij een oplaadpaal is de beschikbaarheid van de oplaadpaal niet gegarandeerd. Dit is gezien de ambities die de gemeente Gooise Meren heeft op het terrein van de duurzaamheid niet gewenst. Tevens wordt de oplaadpaal minder rendabel. Met het oog op de kosten die samenhangen met het realiseren van oplaadpalen is dit niet gewenst.

4.4 Parkeerdruk

Door het reserveren van twee parkeerplaatsen voor het opladen van auto’s wordt voor benzine- en dieselauto’s voor deze twee parkeerplaatsen feitelijk een parkeerverbod ingesteld. Hierdoor neemt voor benzine- en dieselauto’s het aantal beschikbare parkeerplaatsen met twee af. Ondanks deze afname neemt de parkeerdruk niet of nauwelijks toe. Hiervoor zijn twee redenen. De eerste reden is dat een oplaadpaal uitsluitend wordt geplaatst naar aanleiding van een aanvraag van één en in toenemende mate meerdere bewoners waarbij de bewoners reeds in het bezit zijn van een oplaadbare auto en niet op eigen terrein kunnen parkeren. De oplaadbare auto / auto’s wordt / worden voor de komst van de oplaadpaal ook al in de directe omgeving van de beoogde locatie van de oplaadpaal geparkeerd. Dit betekent dat de parkeerdruk tijdens het opladen niet of nauwelijks stijgt.

De tweede reden is dat het regelmatig voorkomt dat de oplaadbare auto na het opladen op de gereserveerde parkeerplaats blijft staan. Formeel is dit niet toegestaan. Het heeft een negatief effect op de beschikbaarheid van de oplaadpaal, maar een positief effect op de parkeerdruk.

4.5 Loopafstand

De combinatie van een hoge parkeerdruk en het reserveren van twee parkeerplaatsen voor het opladen van auto’s kan leiden tot een grotere loopafstand tussen de woning van een bewoner met een benzine- of dieselauto en het dichtstbijzijnde beschikbare parkeervak. De toename van de loopafstand blijft binnen de perken omdat de afstand tussen de woning van de aanvrager van de oplaadpaal en de beoogde locatie van de oplaadpaal nooit groter is dan 200 meter.

4.6 Oplaadpalen versus parkeerdruk en loopafstand

Op 25 oktober 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders een collegebesluit met betrekking tot de oplaadpalen genomen. Met dit besluit is vastgelegd dat de parkeerdruk geen criterium is bij het bepalen van de locaties van oplaadpalen. In de door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde beleidsregels met betrekking tot het plaatsen van oplaadpalen blijft de parkeerdruk (en impliciet daarmee ook de loopafstand) dan ook buiten beschouwing. Dit sluit aan bij de ambities die de gemeente Gooise Meren heeft op het terrein van de duurzaamheid waarbij veel belang wordt gehecht aan het plaatsen van oplaadpalen.

5. Overleg politie

Gelet op de BABW heeft overleg met de politie plaats gevonden. De politie heeft positief geadviseerd.

6. Bekendmaking

Dit verkeersbesluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en op de website van de gemeente Gooise Meren. Tevens worden de direct omwonenden geïnformeerd dat dit verkeersbesluit is genomen en gepubliceerd en dat er een mogelijkheid is om bezwaar te maken.

7. Besluit

Op grond van de overwegingen is namens het college van burgemeester en wethouders besloten om twee parkeerplaatsen in De Dennen te Bussum ter hoogte van de woning met huisnummer 21 voor het opladen te reserveren door het plaatsen van bord E8 zoals opgenomen in bijlage I van het RVV1990 inclusief een onderbord waarop staat dat de twee parkeerplaatsen uitsluitend mogen worden gebruikt voor het opladen van elektrische auto’s.

Bussum, 11 september 2019

namens Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

Dhr. K. Iskender

Adjunct-afdelingshoofd Mens en Omgeving

 

Bezwaar

U kunt tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren, postbus 6000, 1400 HA Bussum. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten: a. naam en adres van de indiener; b. de dagtekening; c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; d. de gronden van het bezwaar.

Voorlopige voorziening

Een bezwaar heeft geen opschortende werking van het besluit. Indien er sprake is van onverwijlde spoed, dan kunt u een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te laten treffen. U kunt dit verzoek indienen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin u uw woonplaats heeft. Voor het verzoek wordt griffierecht geheven.