Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarStaatscourant 2019, 49489OverigAanmeldnotitie m.e.r. Sperwerstraat, Alkmaar  

Logo Alkmaar

Het college van burgemeester en wethouders heeft ten behoeve van het voorontwerp-bestemmingsplan Sperwerstraat te Alkmaar een aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling opgesteld. Het college heeft beoordeeld of bij de voorbereiding van het besluit omtrent de ontwikkeling Sperwerstraat een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt.

Met ruimtelijke ontwikkeling aan de Sperwerstraat worden in totaal 78 woningen gerealiseerd in het bestaand stedelijk gebied. Of een m.e.r.-procedure of m.e.r-beoordeling noodzakelijk is, hangt af van het feit of de ontwikkeling (activiteit) is opgenomen in lijst C en D van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.). De voorgenomen activiteit kan, gezien deze concrete omstandigheden, niet gezien worden als een stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in categorie D11.2 van het Besluit m.e.r.. Daarom is geen m.e.r.(beoordelings)-procedure noodzakelijk. Er hoeft geen vormvrij m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen te worden.

 

Inzien

De aanmeldnotitie vormvrije m.e.r. ligt voor een ieder gedurende zes weken ter inzage met ingang van donderdag 5 september 2019 tot en met woensdag 16 oktober 2019 bij de servicebalie Vergunning & subsidieverlening van het Stadskantoor aan het Mallegatsplein 10 te Alkmaar. De servicebalie werkt alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via www.alkmaar.nl of via telefoonnummer 14 072. Daarnaast kunt u de aanmeldnotitie langs elektronische weg inzien via onze internetpagina www.alkmaar.nl/inzage of via www.officielebekendmakingen.nl .

 

Overlegreacties

De m.e.r.-aanmeldnotitie wordt opgesteld ter voorbereiding van het opstellen van een bestemmingsplan. Op grond van artikel 6.3. van de Algemene wet bestuursrecht staat tegen dit besluit geen bezwaar of beroep open, tenzij het de belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft. Eventuele bezwaren kunt u wel als zienswijzen tegen het ontwerp-bestemmingsplan indienen.

 

Burgemeester en wethouders van Alkmaar