Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkStaatscourant 2019, 49476VerkeersbesluitenVerruimen van de parkeerduur binnen de parkeerschijfzone in Zevenbergen van één naar twee uur

Logo Moerdijk

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN MOERDIJK,

Gelet op:

het bepaalde in het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW); het bepaalde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RW 1990);

het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994);

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 • dat het centrum van Zevenbergen vernieuwd wordt door het terugbrengen van de Roode Vaart, het herinrichten van de Markt en het realiseren van parkeergelegenheid in de Kasteeltuin (het Centrumplan);

 • dat het nieuwe aanbod en de verdeling van parkeergelegenheid vraagt om een herziening van de parkeerregulering;

 • dat op 26 februari 2019 een parkeerschijfzone is ingesteld in centrum van Zevenbergen;

 • dat parkeerschijfzone van kracht is van maandag tot en met zaterdag, van 9.00 - 18.00 uur, met een parkeerduur van één uur;

 • dat de noodzaak hiervoor beschreven staat in het adviesrapport ‘Parkeerplan centrum Zevenbergen, versie 1 februari 2016’;

 • dat de starttijd van 9.00 uur wordt gehanteerd, zodat werknemers niet in de verleiding komen om toch in de parkeerschijfzone te parkeren;

 • dat vooral de ondernemers van het centrum van Zevenbergen, vanaf het instellen van de parkeerschijfzone, hun ontevredenheid hebben uitgesproken over de de parkeerduur van één uur;

 • dat deze ontevredenheid mede voortkomt uit de schaarste van parkeerplekken tijdens de werkzaamheden aan de Noord- en Zuidhaven en de Markt te Zevenbergen;

 • dat de ondernemers aangeven dat het aanpassen van de parkeerduur van één naar twee uur, hen zou kunnen ondersteunen meer klanten te trekken naar het centrum;

 • dat op 25 juni 2019 een overleg van het centrumteam heeft plaatsgevonden, waarin vertegenwoordigers van zowel bewoners en ondernemers aanwezig waren, en consensus werd bereikt over het aanpassen van de parkeerduur van één naar twee uur;

 • dat de bij het overleg van het centrumteam aanwezige bewoners hebben in gestemd met de wens van de ondernemers, het aanpassen van de parkeerduur naar twee uur;

 • dat er op 6 juni 2019 een motie is ingediend door de gemeenteraad, waarin het college wordt verzocht de parkeerduur te wijzigen in twee uur;

 • dat we verwachten dat het verruimen van de parkeerduur van één naar twee uur, ondernemers ondersteunt in het aantrekken van meer klanten;

 • dat de gemeente wil dat er voldoende winkels blijven in het centrum van Zevenbergen en daarmee zoveel mogelijk omzetschade wordt voorkomen;

 • dat we met het verruimen van de parkeerduur naar twee uur tijdens de werkzaamheden een optimale balans beogen tussen het beschikbaar hebben van de schaarse en beperkte parkeerruimte t.b.v. van de ondernemers en de bewoners in het centrum gedurende de werkzaamheden;

 • dat we verzoeken van ondernemers hebben ontvangen voor een ontheffing voor de blauwe zone;

 • dat we verwachten dat door het verruimen van de parkeerduur naar twee uur, ontheffingen voor ondernemers minder noodzakelijk zal worden;

 • dat drie maanden na oplevering van het Centrumplan we de parkeerduur gaan evalueren en indien nodig herzien / aanpassen;

 • dat instemming met de maatregel bestaat bij de Politie Midden- en West Brabant, district Bergen op Zoom, team Mark en Dintel;

 

BESLUIT

1. Het verruimen van de parkeerduur in de parkeerschijfzone in het centrum van Zevenbergen van één uur naar twee uur, door het aanpassen van de onderborden 'max 1 uur' naar 'max 2 uur'.

 

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Bekendmaking van dit besluit geschiedt door publicatie In de "Moerdijkse Bode". Wij wijzen u erop dat eenieder wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) jo. artikel 20 van de Wegenverkeerswet, binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift tegen vorenstaand besluit kan indienen bij ons College.

Met betrekking tot het in te dienen bezwaarschrift geldt dat het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en tenminste moet bevatten:

 • a.

  de naam en het adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de gronden van het bezwaar

Zevenbergen, 10 september 2019

Namens burgemeester en wethouders Moerdijk

Teamleider Team Infrastructuur

S. P. van der Putten.