Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Leidschendam-VoorburgStaatscourant 2019, 49459VerkeersbesluitenGemeente Leidschendam-Voorburg _verkeersbesluit voor het aanwijzen van parkeervakken voor het opladen van elektrische voertuigen in diverse straten

Logo Leidschendam-Voorburg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg;

Kenmerk: 565015

 

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit;

 

Wettelijke grondslag

 

Volgens artikel 15 WVW 1994 en artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), worden de hierin genoemde verkeerstekens geplaatst of verwijderd krachtens een verkeersbesluit. De hieronder genoemde wegen worden beheerd door de gemeente Leidschendam-Voorburg, zodat - volgens art. 18 van de WVW 1994 - verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders.

 

Dit verkeersbesluit heeft de volgende, in artikel 2, eerste lid, onder c, tweede lid, onder a en derde lid, onder a van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) genoemde doelstellingen:

 

- het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

- het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik.

 

Motieven

 

Er zijn nieuwe lokaties gevonden waar behoefte bestaat aan het aanwijzen van vakken voor het opladen van elektrische voertuigen:

 

1. Rembrandtlaan, noordoostzijde, nabij de Veldzichtkade, twee parkeerplaatsen

 

2. Charlotte van Pallandtlaan, noordzijde, nabij pand nr 42, twee parkeerplaatsen

 

3. Oosteinde, noordwestzijde, nabij pand nr 45, twee parkeerplaatsen

 

4. Nieuwstraat, nabij pand nr 2, twee parkeerplaatsen

 

5. Heeswijkstraat, noordoostzijde, nabij pand nr 113, twee parkeerplaatsen

 

6. Elzendreef, nabij pand nr 154, twee parkeerplaatsen

 

Daarom zullen deze vakken alleen voor genoemd doel worden aangewezen (en is het verboden hierin te parkeren). De motieven die tot dit besluit hebben geleid, zijn de volgende:

 

dat duurzame mobiliteit een belangrijk speerpunt van de gemeente is, zoals ook aangegeven in het Verkeers- en Vervoerplan 2014 en in de Duurzaamheidsagenda 2016-2020;

 

dat elektrisch vervoer bijdraagt aan het verbeteren van de luchtkwaliteit;

 

dat steeds meer inwoners en bezoekers van de gemeente beschikken over een elektrische auto en dat het elektrisch rijden de komende jaren naar verwachting verder zal toenemen;

 

dat voor elektrisch vervoer een openbaar netwerk van oplaadlocaties noodzakelijk is;

 

dat, om dit te realiseren, de gemeente een concessieovereenkomst is aangegaan met een bedrijf (concessiehouder);

 

dat de concessiehouder locaties voor laadpalen voorstelt naar aanleiding van aanvragen van gebruikers van elektrische voertuigen;

 

dat de gemeente deze locaties beoordeelt, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de in de concessie opgenomen voorwaarden, zoals;

oplaadlocatie ligt binnen 250 meter van gebruiker(s);

oplaadlocatie ligt op een duidelijk zichtbare plek, niet aan een hoofdverkeersweg, bij voorkeur niet voor de deur of raam van een woonhuis, niet in de nabijheid van andere objecten zoals fietsenrekken, vuilcontainers, bomen en straatmeubilair;

 

dat de locaties voor de laadpalen zijn aangegeven onder “Besluit”;

 

dat bij iedere laadpaal een of twee parkeerplaatsen worden aangewezen als parkeerplaats uitsluitend bedoeld voor het opladen van elektrische auto’s;

 

dat de parkeerdruk in de wijk hierdoor iets toeneemt;

 

dat het belang van het ontwikkelen van een openbaar netwerk van oplaadlocaties prevaleert;

 

dat het besluit pas in werking treedt na plaatsing van de bebording.

 

Overleg met politie

 

Zoals genoemd in artikel 24 van het BABW heeft over dit verkeersbesluit overleg plaatsgevonden met de politie Eenheid Den Haag bureau Leidschendam-Voorburg die hiermee akkoord gaat.

 

Besluit:

 

Op elk van de onderstaande locaties twee parkeervakken aan te brengen voor het laden van elektrische voertuigen, aan te geven door plaatsing van het bord model E4 RVV 1990 met onderbord “opladen elektrische voertuigen”:

 

 

 

1. Rembrandtlaan, noordoostzijde, nabij de Veldzichtkade

 

2. Charlotte van Pallandtlaan, noordzijde, nabij pand nr 42

 

3. Oosteinde, noordwestzijde, nabij pand nr 45

 

4. Nieuwstraat, nabij pand nr 2

 

5. Heeswijkstraat, noordoostzijde, nabij pand nr 113

 

6. Elzendreef, nabij pand nr 154

 

 

Op bijgaande tekeningen zijn de vakken aangegeven.

 

 

Bijlage: tekeningen

 

 

Leidschendam-Voorburg, 29 augustus 2019

 

 

namens burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg

 

hoofd Stadsbeheer

 

 

 

D.R. Gussekloo

 

 

BEKENDMAKING

 

Het besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl) op 11 september 2019. Het besluit kan ook worden ingezien op het Servicecentrum, Koningin Wilhelminalaan 2, Leidschendam. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt met dhr Braam of van Putten via tel 14070, bij wie ook inhoudelijke toelichting kan worden verkregen.

 

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na publicatie in de Staatscourant een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 1005, 2260 BA, Leidschendam. Indien er sprake is van een spoedeisend belang kunt u, mits u een bezwaarschrift hebt ingediend, een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Met het verzoek om voorlopige voorziening moet u een kopie van het bezwaarschrift meesturen. Voor de behandeling van het verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.