Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkStaatscourant 2019, 49341Ruimtelijke plannenVASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED MOERDIJK – herstelplan 2019

Logo Moerdijk

 

Burgemeester en wethouders van Moerdijk maken bekend dat de gemeenteraad op 29 augustus 2019 het bestemmingsplan Buitengebied Moerdijk - herstelplan 2019 (NL.IMRO.1709.BGHerstelplan2019-BP40) heeft vastgesteld.

Dit plan is een wijziging op het bestemmingsplan Buitengebied Moerdijk dat op 1 maart 2019 gewijzigd was vastgesteld door de gemeenteraad. Tegen dat besluit is beroep aangetekend bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die heeft op 12 juni 2019 uitspraak gedaan en het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan vernietigd, uitsluitend voor zover het gaat om de bestemming voor de percelen Westmiddelweg 1 te Oudemolen en Buitendijk West 7 te Klundert. De gemeenteraad is in de uitspraak opgedragen voor deze twee percelen een nieuw besluit te nemen. Aan deze opdracht heeft de gemeenteraad voldaan door het bestemmingsplan Buitengebied Moerdijk – herstelplan 2019 vast te stellen.

Dit plan heeft alleen betrekking op de percelen Westmiddelweg 1 te Oudemolen en Buitendijk West 7 te Klundert. Voor beide locaties wordt in dit bestemmingsplan geregeld dat zij bestemd zijn voor grondgebonden veehouderij en de bestaande oppervlakte van een intensieve veehouderij, conform de verleende vergunningen. Op deze wijze wordt de bestaande oppervlakte van het intensieve veehouderijdeel toegestaan, maar is een verdere uitbreiding niet meer mogelijk.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf 11 september 2019 tot en met 22 oktober 2019 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis bij de receptie ter inzage. Het plan is digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl . Het bestemmingsplan kan ook worden ingezien op de gemeentelijke website https://www.moerdijk.nl/web/Ruimtelijkeplannen/Bestemmingsplannen-momenteel-ter-inzage.html .

 

Beroep

Gedurende deze termijn kan door belanghebbenden tegen het besluit van de gemeenteraad beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep instelt kan tijdens de beroepstermijn de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Bij dit verzoek moet een afschrift van het ingediende beroepschrift worden overlegd.