Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldStaatscourant 2019, 49333VerkeersbesluitenAanwijzen gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats te Barneveld

Logo Barneveld

De verkeerskundig medewerker van de afdeling Vastgoed en Infrastructuur;

Daartoe gemachtigd op grond van het mandaatbesluit van het college van burgemeester en wethouders van Barneveld van 30.01.1996;

 

Overwegende dat;

Een bewoonster aan de Lorsweg heeft een verzoek ingediend om aan haar een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken toe te wijzen;

Op het onderbord wordt het kenteken vermeld van het voertuig welke in gebruik is bij de aanvraagster. Mevrouw heeft geen parkeergelegenheid op eigen terrein;

Met het aanwijzen van deze gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt beoogd dat de auto van mevrouw direct bij haar woning kan worden geparkeerd en zij geen grote afstanden hoeft af te leggen om bij haar auto te komen;

Genoemde doelstelling is afgewogen tegen het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer en de beschikbaarheid van voldoende algemene parkeergelegenheid en dat aan de in de vorige genoemde alinea genoemde doelstelling een hogere prioriteit moet worden toegekend;

Op grond van artikel 24 BABW is er overleg geweest met de politie waaruit is gebleken dat de politie geen bezwaar heeft tegen de aanwijzing van deze gehandicaptenparkeerplaats;

Het betrokken weggedeelte in is beheer bij de gemeente Barneveld; Gelet op de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV) 1990 en het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

BESLUIT

Door middel van plaatsing van bord E6 (gehandicaptenparkeerplaats) van bijlage 1 van het RVV 1990 met daarbij het onderbord van het kenteken van het voertuig vermeld welke in gebruik is bij de aanvraagster ter hoogte van de Lorsweg toe te wijzen aan mevrouw;

Barneveld, 02.09.2019

Namens burgemeester en wethouder van Barneveld

M. Landeweer

 

Bezwaar- of beroepsclausule

Belanghebbenden die het verkeersbesluit om bepaalde redenen onjuist vinden, kunnen binnen zes weken na de datum van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit kan schriftelijk via Postbus 63, 3770 AB Barneveld of digitaal op www.barneveld.nl. Hiervoor heeft u wel uw DigiD nodig. Belanghebbenden die een bezwaarschrift hebben ingediend, kunnen tevens de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in Arnhem verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed dit vereist. Dit verzoek kan in tweevoud gericht worden aan: Rechtbank Gelderland, Locatie Arnhem, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl. Kijk op genoemde website voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.