Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnschedeStaatscourant 2019, 49201Ruimtelijke plannenTervisielegging ontwerpbesluit omgevingsvergunning (NL.IMRO.0153.V20182779-0002)

Logo Enschede

Burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

Voor : het renoveren van een schuur ten behoeve van het gebruik als multifunctionele ruimte

Locatie : Beukerweg 50b te Enschede

Kenmerk : V-2019-0114

Inzien ontwerpbesluit

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen van 6 september 2019 zes weken ter inzage in het Stadskantoor aan de Hengelosestraat 51.

Wilt u de aanvraag inzien, neemt u dan contact met ons op. Dit kan digitaal via vergunning@enschede.nl of telefonisch via nummer 053 4817100. U kunt de stukken dan digitaal toegestuurd krijgen of op afspraak inzien bij de balie van het Stadskantoor.

Het ontwerpbesluit en de ruimtelijke onderbouwing met de daarbij behorende stukken kunnen digitaal worden ingezien op

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0153.V20182779-0002.

De bronbestanden kunnen worden gedownload via de webpagina

https://www.ruimtelijkeplannen.enschede.nl/plannen/NL.IMRO.0153.V20182779-0002-/NL.IMRO.0153.V20182779-0002

Reageren

Binnen de periode van ter inzagelegging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Deze moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders (Postbus 20, 7500 AA Enschede). U wordt verzocht bij correspondentie het kenmerk van deze aanvraag te vermelden. In deze periode kunnen zienswijzen ook mondeling worden ingebracht. Hiervoor kunt u een afspraak maken met mevrouw M. Hassink, telefoonnummer 053 481 5125.

Wij wijzen u er op dat slechts beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit.