Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnschedeStaatscourant 2019, 49108VerkeersbesluitenOnderwerp: het instellen van een parkeerverbod en instellen geslotenverklaring Weerseloseweg te Enschede

Logo Enschede

 

Datum : 28 augustus 2019

Ons kenmerk : V-2019-4998 1900084882

 

 

Burgemeester en Wethouders van Enschede

 

Besluit

  • door het plaatsen van het verkeersbord E1 van bijlage 1 van het RVV 1990, een parkeerverbod in te stellen aan de westzijde van de Weerseloseweg ter hoogte van kruispunt Weerseloseweg N737 – Weerseloseweg;

  • door het plaatsen van het verkeersbord E1 van bijlage 1 van het RVV 1990, een parkeerverbod in te stellen aan de westzijde van de Weerseloseweg ter vanaf de inrit van nr. 352 in zuidelijke richting;

  • door het plaatsen van verkeersbord C1 van bijlage 1 van het RVV 1990 inclusief onderbord met de tekst ‘uitgezonderd’ en met tractorsymbool, fietssymbool en ruitersymbool, een geslotenverklaring in te stellen uitgezonderd landbouwverkeer, fietsverkeer en ruiters op de Weerseloseweg vanaf de inrit van nr. 352 in noordelijke richting.

 

Belangenafweging en motivering

Dit besluit wordt genomen uit oogpunt van het/de genoemde doel(en) in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

Bij de afweging van de diverse belangen is/zijn deze doelstelling(-en) zwaarder bevonden dan andere met dit besluit betrokken doelstellingen en belangen.

 

Er is overleg gevoerd met de verkeersadviseur van Politie Oost-Nederland, district Twente, die kan instemmen met deze maatregel.

 

Huidige situatie

De Weerseloseweg waaraan panden van nummers 352 t/m 358 gelegen zijn, is buiten de bebouwde kom gelegen en in beheer van de gemeente Enschede. Op het betreffende gedeelte van de Weerseloseweg is een maximale toegestane snelheid van 60 km/u van kracht. Langs het bovengenoemde deel van de Weerseloseweg is een restaurant gelegen. Daarnaast is het betreffende gedeelte van de Weerseloseweg de enige uitweg van huisnr. 352, kwekerij Van ten Vergert en de achtergelegen landbouwpercelen. Het uiteinde van de weg sluit aan op een pad, onderdeel van een fiets en wandelroute en bestemd voor landbouwverkeer ter bereiking van aanliggende percelen.

 

Aanleiding nieuw verkeersbesluit

Aangezien de Weerseloseweg de enige uitweg is vanaf kwekerij Van ten Vergert en een aantal landbouwpercelen komen regelmatig grote (landbouw)voertuigen over de Weerseloseweg. Gezien het profiel van de weg ondervinden deze hinder van in de berm of op de weg geparkeerde voertuigen. Deze situatie kan hinderlijk en potentieel onveilig zijn en is daarmee onwenselijk. Om de weg in stand te houden en de bruikbaarheid van de weg te waarborgen te houden is het wenselijk om één zijde van de weg vrij te houden van geparkeerde voertuigen.

 

Aan de noordzijde van de Weerseloseweg biedt een pad toegang tot meerdere landbouwpercelen, kwekerij Van ten Vergert en het achterliggende natuurgebied nabij het vliegveld Twente. Het betreffende pad is ingericht als karrenspoor middels betonplaten. Het pad en achterliggende bestemmingen bieden geen doorgaande route voor autoverkeer en is daar bovendien niet geschikt voor. Om te voorkomen dat autoverkeer toch gebruik maakt van het betonnen pad is het wenselijk om voorafgaand aan het pad aan te geven op welke wijze het gebruikt kan en mag worden.

 

Doelstelling nieuw verkeersbesluit

Met het instellen van een parkeerverbod aan westzijde van de Weerseloseweg vanaf de aansluiting op de N737 tot voorbij het perceel Weerseloseweg 356, wordt voorkomen dat de weg geblokkeerd wordt voor passerende (landbouw)voertuigen met als bestemming achterliggende huizen en landbouwpercelen. Dit draagt bij aan een overzichtelijke situatie. Doormiddel van het instellen van een geslotenverklaring met uitzondering van landbouwverkeer, fietsverkeer en ruiters op het betonnen pad aansluitend aan de noordzijde van Weerseloseweg wordt voorkomen dat het pad op onwenselijke wijze gebruikt wordt. Het betreffende pad is namelijk ingericht ten behoeve van fietsers, ruiters en landbouwverkeer.

 

Wettelijk kader

Het nemen van een verkeersbesluit is volgens artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 vereist indien:

  • door plaatsing of verwijdering van verkeerstekens, en onderborden, een gebod of verbod wordt ingesteld of aangepast,

 

Burgemeester en Wethouders zijn volgens artikel 18, lid 1d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW)

bevoegd om verkeersbesluiten te nemen, te wijzigen en in te trekken.

 

Verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de (vertegenwoordiger van) de korpschef conform artikel 24 van het BABW.

 

Situatieschets

 

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen van wie het belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken, hiertegen een bezwaarschrift indienen. Dit moet gebeuren binnen zes weken na de dag waarop burgemeester en wethouders het besluit hebben verzonden.

 

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Burgemeester en Wethouders, Commissie Bezwaarschriften, Postbus 20, 7500 AA te Enschede. In het bezwaarschift moeten in ieder geval de volgende onderwerpen opgenomen zijn:

  • uw naam en adres;

  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

  • de datum van vermelding in de digitale Staatscourant;

  • tegen welk besluit u bezwaar maakt (met vermelding van besluitnummer);

  • de reden waarom u het er niet mee eens bent;

  • uw handtekening;

 

Het maken van bezwaar schorst niet de werking van dit besluit.

 

Aldus vastgesteld op 28 augustus 2019

Burgemeester en Wethouders van Enschede,

namens dezen,

G.E.S. Walgemoet,

hoofd afdeling Vergunnen