Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenStaatscourant 2019, 48972Besluiten van algemene strekkingGemeente Gooise Meren - Ontwerpbesluit wijziging bebouwde komgrens ingevolge de Wet Natuurbescherming

Logo Gooise Meren

De burgemeester van Gooise Meren maakt bekend dat het college van burgemeester en wethouders van Gooise Meren voornemens is om aan de raad voor te stellen de bebouwde komgrens ingevolge de Wet Natuurbescherming te wijzigen (artikel 4.1 Wet natuurbescherming).

Begrenzing Wet Natuurbescherming

De bebouwde komgrens ingevolge de Wet Natuurbescherming bepaalt in welk gebied welk orgaan bevoegd gezag is met betrekking tot het kappen van bomen. Binnen de bebouwde kom is dat het college, daarbuiten de provincie.

Ter inzage

Het ontwerpbesluit van de nieuwe bebouwde komgrens ingevolge de Wet Natuurbescherming ligt voor een ieder ter inzage tijdens openingsuren op het gemeentehuis van 2 september 2019 tot en met 2 oktober 2019 (30 dagen). De kaart Begrenzing bouwde kom Wet Natuurbescherming 2017 is te zien bij de Centrale Balie van de gemeente Gooise Meren, Brinklaan 35 te Bussum, geopend van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. Daarnaast is de kaart Begrenzing bouwde kom ook vanaf 2 september 2019 digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website www.gooisemeren.nl. De vaststelling van de bebouwde komgrens ingevolge de Wet Natuurbescherming maakt onderdeel uit van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gooise Meren 2016.

Zienswijze

De vaststelling van de bebouwde komgrens ingevolge de Wet Natuurbescherming vindt na de ter inzage legging plaats door de gemeenteraad in een openbare vergadering. Zienswijzen kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden ingediend. U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen naar: Burgemeester en wethouders, Postbus 6000, 1400 HA Bussum.

U kunt uw zienswijze ook indienen via het contactformulier (overige vragen) op de website www.gooisemeren.nl. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze of overige vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Mens&Omgeving, mevr. E. Wagenaar, tel. 035- 207 00 00.

 

gemeente Gooise Meren, 2 september 2019

Namens deze:

H. ter Heegde, burgemeester, D. van Huizen, secretaris