Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HillegomStaatscourant 2019, 48816Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan ‘Frederikslaan 20, Hillegom’ ter inzage

Logo Hillegom

Burgemeester en wethouders maken in overeenstemming met artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Frederikslaan 20, Hillegom’ met identificatienummer NL.IMRO.0534.BPFrederikslaan20-ON01 voor een ieder ter inzage ligt.

Plangebied

Het plangebied is gelegen aan de Frederikslaan 20 in Hillegom.

Inhoud plan

Aan de gemeente is voor dit perceel verzocht om medewerking aan het mogelijk maken van de bouw van één Greenport-woning (GOM-woning). De ontwikkeling van de GOM-woning past echter niet in het geldende bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 1997, na 1e herziening’. Hiertoe dient de bestemming te worden gewijzigd naar ‘Wonen’. Het voorontwerpbestemmingsplan is voorgelegd aan de overlegpartners. In totaal zijn 4 reacties ontvangen. De reacties geven geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. Er zijn gedurende de inzageperiode geen inspraakreacties ontvangen.

Inhoudelijk is het bestemmingsplan gericht op het mogelijk maken van een GOM-woning.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf woensdag 4 september 2019 tot en met dinsdag 15 oktober 2019 ter inzage.

Inzien

U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien op het gemeentehuis in Hillegom.

De digitale versie van dit ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

(N.B. Indien er verschillen zijn tussen de analoge en digitale versie, is op grond van artikel 1.2.3. van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale versie beslissend.)

Zienswijzen

Binnen de termijn, dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Hillegom, Postbus 32, 2180 AA Hillegom, telefoon 14 0252.

U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen bij de gemeente Hillegom via emailadres: gemeente@hillegom.nl.

Wij verzoeken u vriendelijk om bij het indienen van uw zienswijze het volgende zaaknummer te vermelden: Z-19-075257.  

Informatie

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Jan den Braber van het Domein Ruimte via telefoonnummer 14 0252 of via de email: j.denbraber@hltsamen.nl.