Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WesterwoldeStaatscourant 2019, 48498VerkeersbesluitenVerkeersbesluit tijdelijke wegafsluitingen Barlagerachterweg Vlagtwedde

Logo Westerwolde

No. Z/19/090815/D-256540

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Westerwolde;

Overwegende:

• dat het omwille van de veiligheid op de weg en de bruikbaarheid van de weg nodig is op de Barlagerachterweg te Vlagtwedde tijdens diverse dressuur – en mennenwedstrijden in de Manege bepaalde verkeersmaatregelen te treffen;

• dat paarden kunnen schrikken van passerend autoverkeer en het daarom gewenst dat op de Barlagerachterweg te Vlagtwedde tussen de Badweg en de Laan van Westerwolde ten tijde van het houden van de wedstrijden op de manege zoveel min mogelijk verkeer rijdt;

• dat uit het verleden is gebleken dat zonder het treffen van verkeersmaatregelen op de Barlagerachterweg bij dressuur – en mennenwedstrijden bezoekers van de manege hun auto’s parkeerden op de Barlagerachterweg nabij de ingang van de manege waardoor de doorgang voor nood – en hulpdiensten in geval van een eventuele calamiteit in het gedrang kwam;

• dat tijdens de wedstrijden voldoende parkeergelegenheid voor bezoekers van de wedstrijden aanwezig is op het parkeerterrein bij de Manege aan de Barlagerachterweg;

• dat daarbij door bezoekers van de wedstrijden ook geparkeerd kan worden op het parkeerterrein aan de Barlagerachterweg nabij de kruising met de Badweg;

• dat de vrije doorgang voor hulpdiensten (politie, brandweer, ambulance) tijdens de wedstrijden te allen tijde wordt gegarandeerd;

• dat de vrije doorgang voor lokaal bestemmingsverkeer (bewoners Barlagerachterweg 2 en 3 en hun bezoek), conform eerdere edities van het evenement, zal worden gegarandeerd. Een en ander in overleg met de politie / in te zetten verkeersregelaars;

• dat bezoekers van Parc Emslandermeer en de Golfbaan gebruik kunnen maken van een alternatieve aanrijroute via de Laan van Westerwolde;

• dat de Laan van Westerwolde, gelegen tussen de Spetsebrugweg en de Barlagerachterweg, een eigen weg is in eigendom van 3 verschillende partijen;

• dat door de LR & PC De Woutruiters opgeleide en aangestelde verkeersregelaars worden ingezet voor de naleving van de verkeersmaatregelen die voldoen aan de aan verkeersregelaars te stellen eisen, zoals opgenomen in de Regeling Verkeersregelaars 2009;

• dat met LR & PC De Woudruiters afspraken zijn gemaakt over de juiste en tijdige plaatsing respectievelijk verwijdering van de aan te brengen bebording en door een medewerker van de gemeente daarop wordt toegezien;

• dat de in dit besluit genoemde weg in beheer is van de Gemeente Westerwolde;

• dat de Barlagerachterweg is gelegen deels binnen en deels buiten de bebouwde kom;

• dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg is gepleegd met de politie Noord Nederland;

• dat de Gemeente Westerwolde een Wegsleepverordening heeft.

Gelet op:

• Hoofstuk IV van het Reglement Verkeersregels – en Verkeerstekens 1990;

• Hoofdstuk V van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

• Artikel 26 en 37 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer;

• Artikel 2 en artikel 18, lid 1d, van de Wegenverkeerswet, artikel 16 van de Wegenverkeerswet, artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, alsmede op het bepaalde in de Algemene Wet bestuursrecht en het Mandaatbesluit Gemeente Westerwolde;

BESLUIT

1. Ten behoeve van het houden van diverse mennen – en dressuurwedestrijden in de manege aan de Barlagerachterweg te Vlagtwedde door LR & PC De Woudruiters de volgende verkeersmaatregelen te treffen;

- De Barlagerachterweg te Vlagtwedde tussen de Badweg en de Laan van Westerwolde af te sluiten voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee middels het aanbrengen van borden C1 van bijlage 1 van het RVV 1990 op de volgende momenten;

- 4 oktober 2019 (dressuurwedstrijd) van 08.00 - 20.00 uur;

- 5 oktober 2019 (dressuurwedstrijd) van 08.00 - 20.00 uur;

- 6 oktober 2019 (dressuurwedstrijd) van 08.00 - 20.00 uur;

- 19 oktober 2019 (mennenwedstrijd) van 08.00 - 20.00 uur;

- 25 oktober 2019 (dressuurwedstrijd) van 08.00 - 20.00 uur;

- 26 oktober 2019 (dressuurwedstrijd) van 08.00 - 20.00 uur;

- 27 oktober 2019 (dressuurwedstrijd) van 08.00 - 20.00 uur;

- 2 november 2019 (mennenwedstrijd) van 08.00 - 20.00 uur;

- 16 november 2019 (voltigewedstrijd) van 08.00 - 20.00 uur;

- 22 november 2019 (dressuurwedstrijd) van 08.00 - 20.00 uur;

- 23 november 2019 (dressuurwedstrijd) van 08.00 - 20.00 uur;

- 24 november 2019 (dressuurwedstrijd) van 08.00 - 20.00 uur;

- 15 februari 2020 (mennenwedstrijd) van 08.00 - 20.00 uur;

- 4 april 2020 (mennenwedstrijd) van 08.00 - 20.00 uur;

2. Dit Verkeersbesluit op de gebruikelijke wijze te publiceren in de Staatscourant;

3. Dit Verkeersbesluit op de gebruikelijke wijze te publiceren in de Ter Apeler Courant en het Streekblad .

Sellingen, 19 augustus 2019

Het college van Burgemeester en Wethouders van Westerwolde

Namens deze,

Medewerker Ontwikkeling Verkeer en Vervoer

J. Vogt

Bezwaar

Het betreffende verkeersbesluit met alle daarop betrekking hebbende stukken ligt met ingang van 28 augustus 2019 voor een periode van zes weken (t/m 9 oktober 2019) gedurende openingstijden ter inzage op de gemeentehuizen te Sellingen en Wedde en is in te zien op zoek.officielebekendmakingen.nl.

Wanneer u het niet eens bent met onze beslissing, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. In een bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

• uw naam en uw adres;

• de datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven;

• de datum van het besluit waar u bezwaar tegen maakt en een omschrijving van het besluit. Wilt u het kenmerk boven deze brief vermelden?

• de motivering waarom u het niet eens bent met het besluit;

• uw handtekening.

Uw bezwaarschrift stuurt u, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit, naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde, Postbus 14, 9550 AA Sellingen.

Wanneer uw bezwaarschrift zo veel spoed heeft dat het besluit op bezwaar niet kan worden afgewacht dan kunt u de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. U stuurt uw verzoekschrift naar de Rechtbank Noord Nederland, Locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Als u beschikt over een DigiD dan kunt u dat in sommige gevallen ook digitaal doen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Bijlage: Tekening