Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De Fryske MarrenStaatscourant 2019, 48467VerkeersbesluitenVerkeersmaatregelen dorpsfeest Sint NyksterMerke van 5 september tot en met 7 september 2019

Logo De Fryske Marren

Kenmerk: EV 20190101/1940172010 EV 20190069/1940166595

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren;

gelet op het verzoek van Vereniging Voor Volksvermaken (V.V.V.) te Sint Nicolaasga binnengekomen op 31 mei 2019 om ten behoeve van het houden van het jaarlijks dorpsfeest Sint Nykster Merke van donderdag 5 september tot en met zaterdag 7 september 2019 in het centrum van Sint Nicolaasga af te mogen sluiten;

gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

overwegende dat:

 • diverse kermisattracties worden geplaatst;

 • een groot aantal bezoekers wordt verwacht;

 • het, gelet op de verkeersveiligheid, derhalve wenselijk is diverse verkeersmaatregelen te treffen op de betreffende wegen;

 • deze wegen binnen de bebouwde kom van Sint Nicolaasga liggen en in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente;

 • overleg met de politie heeft plaatsgevonden.

besluiten:

voor de periode 5 september tot en met 7 september 2019 gedurende de Allegorische Optocht en kermis te Sint Nicolaasga:

 • 1

  door plaatsing van borden overeenkomstig model E01 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, op de volgende wegen op de eerste donderdag in

  september een parkeerverbod voor beide zijden in te stellen vanaf 08.00 tot 23.30 uur:

  • De Stamme;

  • De Bast, voor zover gelegen tussen de aansluitingen met De Stamme en De Tûke;

  • De Tûke;

  • Bouwen, voor zover gelegen tussen de aansluitingen met De Tûke en Dobbeleane;

  • Kerkstraat, voor zover gelegen tussen de aansluiting met Lemmerweg en huisnummer 28 (S. Hepkemaleane);

  • Kade, voor zover gelegen tussen de aansluitingen met Kerkstraat en Slotweg;

  • Slotweg, voor zover gelegen tussen de aansluiting met Kade en huisnummer 15 (brandweer);

  • Kerklaan, voor zover gelegen tussen de aansluitingen met De Tûke en Heemstrastraat;

  • Heemstrastraat;

  • Kempenaerlaan;

  • Groenendal, voor zover gelegen tussen de aansluitingen met Kempenaerlaan en

   Uranusstraat;

  • Uranusstraat, voor zover gelegen tussen de aansluitingen met Groenendal en

   Neptunuslaan;

  • Neptunuslaan en

  • Noed, voor zover gelegen tussen de aansluiting met Gaastweg en T-splitsing en

  • Westend, voor zover gelegen tussen de aansluiting met Lemmerweg en huisnummer 19 (Jonkman B.V.);

  • Gaastweg (vanaf kruising Neptunuslaan tot aan Lemmerweg/Kerkstraat);

  • Jonkheer F.J.J. van Eysingastraat.

 • 1

  door plaatsing van borden overeenkomstig model C01 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, de volgende wegen op de eerste donderdag in september gesloten te verklaren in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee vanaf 08.00 tot 11.30 uur en vanaf 18.00 tot 23.30 uur:

  • Gaastweg, voor zover gelegen tussen de aansluitingen met Schoolstraat/Kerkstraat en Groenendal;

  • Jhr. F.J.J. van Eijsingastraat;

  • Lemmerweg en

  • Wilhelminastraat;

 • 1

  door plaatsing van borden overeenkomstig model C01 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, inclusief schragen, Gaastweg (voor zover gelegen tussen de aansluitingen met Schoolstraat en Heemstrastraat) en Lemmerweg (voor zover gelegen tussen de aansluitingen met Kade en Schoolstraat) gesloten te verklaren in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee:

  • op de eerste donderdag in september vanaf 08.00 uur (behalve ten behoeve van de Allegorische Optocht) tot zo lang dat in de praktijk nodig blijkt te zijn, een en ander onder verantwoording van de organisatie (VVV Sint Nicolaasga) en

  • op de daaropvolgende vrijdag vanaf 17.00 uur;

 • 1

  Een parkeerverbod in te stellen op donderdag vanaf 08.00 uur tot 23.00 uur: door plaatsing van borden overeenkomstig model C01 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, inclusief schragen, Gaastweg (vanaf kruising Neptunuslaan tot aan Lemmerweg/Kerkstraat) en Lemmerweg/Kerkstraat (vanaf de rotonde tot aan Stationsstraat), Kade (deel tussen Lemmerweg en Industrieweg) en Slotweg (vanaf Industrieweg) gesloten te verklaren in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee:

  • op zaterdag vanaf 18.00 uur tot zondag 02:00 uur;

 • 1

  door plaatsing van borden overeenkomstig model C02 en C03 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, eenrichtingsverkeer in te stellen op Lemmerweg in de richting Kerkstraat → Tsjûkemarwei

  • op zondag vanaf 02:00 uur tot zolang nodig wordt geacht;

 • 1

  door plaatsing van borden overeenkomstig model C01 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, inclusief schragen, Gaastweg (voor zover gelegen tussen de aansluiting met Heemstrastraat en huisnummer 10) gesloten te verklaren in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee:

  • op de betreffende zaterdag vanaf 09.30 tot 12.00 uur, een en ander in verband met ringfietsen en

 • 1

  het openbare terrein ter hoogte van Molewei/Gaastweg (voormalig parkeerterrein) gesloten te verklaren voor alle verkeer behalve voetgangers:

  • vanaf de dinsdagavond vóór aanvang van het dorpsfeest, rond sluitingstijd supermarkt tot de vrijdagmiddag 13.00 uur en

  • vanaf vrijdagmiddag 13.00 uur tot en met de betreffende zondag (na afsluiting van het dorpsfeest) 12.00 uur in verband met het op- en afbouwen van de feesttent. (Gaastweg tussen kruising Heemstrastraat en kruising Molewei).

Joure, 26 augustus 2019

namens burgemeester en wethouders van De Fryske Marren,

Menno Visser,

afdelingshoofd veiligheid, vergunningen en handhaving

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente De Fryske Marren, Postbus 101, 8500 AC Joure.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener

 • de dagtekening

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

 • de gronden van het bezwaar

Tegelijk met de indiening van het bezwaarschrift kunnen belanghebbenden vragen het besluit tijdelijk ongedaan te maken. Zo’n verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kan het verzoek om voorlopige voorziening digitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Wilt u meer weten over de procedure? Bel met de afdeling juridische zaken van de gemeente, te bereiken via telefoonnummer 14 05 14.