Kennisgeving van het sluiten van een anterieure overeenkomst in het kader van het bestemmingsplan ‘Waterpark Follega 2019’

Logo De Fryske Marren

 

Het college van de gemeente De Fryske Marren maakt bekend dat een anterieure overeenkomst ingevolge artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening is gesloten tussen de gemeente en Duijvestijn Holding Epe B.V., statutair gevestigd te Epe en kantoorhoudende te Follega aan de (8535 WJ) Tramdyk 1. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de realisatie van vier grondgebonden recreatiewoningen en 16 recreatiearken nabij het perceel plaatselijk bekend als de Straatweg 32 in Follega, kadastraal bekend als gemeente Oosterzee, sectie O, nummers 115, 117, 128 respectievelijk 131. Ook is een afspraak gemaakt over een door de initiatiefneemster te betalen exploitatiebijdrage. Tegen de overeenkomst kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Waar ter inzage?

De zakelijke inhoud van de anterieure overeenkomst ligt vanaf vrijdag 30 augustus 2019 gedurende zes weken ter inzage bij:

. de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 in Joure;

. het servicepunt in Balk (Dubbelstraat 1);

. het servicepunt in Lemmer (Vissersburen 88).

 

 

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling, cluster grondzaken, via telefoonnummer 14 15 14 (zonder kengetal).

 

Joure, 29 augustus 2019

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren

Naar boven