Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk OnderzoekStaatscourant 2019, 48260Overig

Besluit van de raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek van 21 augustus 2019, nr. 2019 RvB 212, houdende regels inzake mandaat aan de leden van het Meldpunt Wetenschappelijke Integriteit, zijnde de juristen van de afdeling juridische zaken van NWO, voor het nemen van besluiten tot het niet in behandeling nemen en doorverwijzen van klachten omtrent wetenschappelijke integriteit, naar de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de betrokken instelling(en)

De raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek,

gelet op artikel 7 van de Wet op de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, alsmede artikel 2.4 van de Bevoegdhedenregeling NWO;

Besluit:

Artikel 1

Aan de leden van het Meldpunt Wetenschappelijke Integriteit van NWO, zijnde de juristen van de afdeling juridische zaken van NWO, wordt mandaat verleend voor het nemen van besluiten tot het niet in behandeling nemen van klachten omtrent wetenschappelijke integriteit op de gronden vermeld in artikel 7.3 van de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit NWO en tot het doorverwijzen van die klachten naar de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de betrokken instelling(en).

Artikel 2

Het krachtens mandaat ondertekenen van de in artikel 1 genoemde besluiten geschiedt als volgt:

Namens de raad van bestuur van NWO,

(handtekening)

(naam medewerker meldpunt WI)

Meldpunt Wetenschappelijke Integriteit NWO

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit raad van bestuur NWO houdende regels inzake mandaat niet in behandeling nemen en doorverwijzen van klachten omtrent wetenschappelijke integriteit.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Utrecht, 21 augustus 2019

De raad van bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, C.C.A.M. Gielen, voorzitter

C.E. Visser, vice-voorzitter en portefeuillehouder bedrijfsvoering en Financiën

H.W. van den Doel, lid en voorzitter domeinbestuur SGW

J.J.G. Geurts, lid en voorzitter ZonMw

J.C. Schouten lid en voorzitter domeinbestuur TTW

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen zes weken na de dag van dagtekening van deze Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de raad van bestuur van NWO, Postbus 93138, 2509 AC Den Haag. Uw bezwaarschrift dient ten minste te bevatten: uw naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, de redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit en uw handtekening. Voeg bij uw bezwaarschrift een kopie van dit besluit. Meer informatie over de bezwaarschriftenprocedure vindt u op de NWO-website.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Daarvoor kunt u alleen gebruik maken van het door NWO beschikbaar gestelde e-mailadres: bezwaar@nwo.nl. Zorg ervoor dat u dan uw schriftelijk ondertekende bezwaarschrift scant of een gescande handtekening in uw bezwaarschrift toevoegt. Uw digitale bezwaarschrift moet verder voldoen aan dezelfde vereisten als een schriftelijk bezwaarschrift.