Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ApeldoornStaatscourant 2019, 48084VerkeersbesluitenOverwegingen intrekkingsbesluit ‘Parkeerverbod Minervalaan Apeldoorn’

Logo Apeldoorn

Nr. 2019-460735

Burgemeester en wethouders van Apeldoorn;

gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW).

Overwegende dat:

het college van burgemeester en wethouders bij besluit van 26 juni 2019 heeft besloten een parkeerverbod in te stellen in de Minervalaan aan beide zijden van de weg ter hoogte van de fysieke afsluiting tussen huisnummer 13 en 21, middels het aanbrengen van gele onderbroken belijning;

de Minervalaan is gelegen binnen de bebouwde kom van de stad Apeldoorn;

de Minervalaan in beheer is bij de gemeente Apeldoorn;

de Minervalaan een weg is als bedoeld in artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994;

gelet op dit artikel het college van burgemeesters en wethouders bevoegd is verkeersbesluiten te nemen voor de genoemde weg;

de bevoegdheid voor het nemen van verkeersbesluiten door het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn in het mandaat- en volmachtregister van de eenheid Beheer & Onderhoud d.d. 14 januari 2019 gemandateerd is aan de teammanager Regie en Beheer;

diverse bezwaarschriften zijn ingediend tegen het bovengenoemde besluit van 15 mei 2019;

in het kader van de bezwarenprocedure een volledige heroverweging dient plaats te vinden;

uit de bezwaarschriften blijkt dat andere belanghebbenden en omwonenden een structurele verkeers- c.q. parkeerproblematiek in hun woonomgeving ervaren en als gevolg van het genomen besluit vrezen voor een verplaatsing van het probleem en de genomen maatregel niet afdoende achtten;

dat er meer ontwikkelingen spelen in het betreffende gebied en het college van burgemeester en wethouders bij nader inzien van mening is dat de situatie in zijn geheel moet worden beoordeeld;

het college van burgemeester en wethouders om deze reden bereid is het huidige besluit in te trekken en na de zomerperiode een nieuw en zorgvuldig traject op te starten waarbij de gehele locatie en alle verschillende belangen integraal worden meegewogen en betrokken om te komen tot een geschikte en zo breed mogelijk gedragen oplossing;

Het besluit:

Gelet op al het bovenstaande besluit het college van burgemeester en wethouders, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht, het eerdere besluit van26 juni 2019 tot het instellen van een parkeerverbod in de Minervalaan aan beide zijden van de weg ter hoogte van de fysieke afsluiting tussen huisnummer 13 en 21 middels het aanbrengen van een gele onderbroken belijning, in te trekken.

 

Bezwaarclausule

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. de eenheid Veiligheid en Recht, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen via het formulier op www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift. Indien u uw bezwaarschrift per post verstuurt raden wij u aan een kopie van dit besluit mee te sturen.

Op grond van artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht hebben reeds ingediende bezwaarschriften van rechtswege mede betrekking op dit intrekkingsbesluit, tenzij daarbij onvoldoende belang bestaat.

Apeldoorn, 23 augustus 2019

Namens de burgemeester en wethouders van Apeldoorn,

Erwin Knijnenburg

Teammanager