Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenStaatscourant 2019, 48002VerkeersbesluitenVerkeersbesluit - Het nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen voor Trots Bussum

Logo Gooise Meren

Publicatiedatum: 27-08-2018

Wettelijke bepalingen

Gelet op de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is namens het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren een verkeersbesluit genomen.

Aanleiding verkeersbesluit

Op 29 september 2019, worden in Bussum activiteiten georganiseerd in het kader van Trots Bussum

Doelstelling verkeersbesluit

Ingevolge artikel 2, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW) kunnen de krachtens deze wet vastgestelde regels strekken tot

• het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• het beschermen van weggebruikers en passagiers;

• het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

• het zo veel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Ingevolge het tweede lid kunnen de krachtens deze wet vastgestelde regels voorts strekken tot:

• het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade, alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer;

• het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

Maatregelen

Het afsluiten en instellen van stilstaan-verboden op diverse wegen in het centrum van Bussum op 29 september 2019

Overwegingen

Overwegende;

• dat tijdens Trots Bussum er diverse activiteiten worden georganiseerd in het centrum waarvoor diverse straten worden afgesloten;

• dat op grond van het bepaalde in artikel 15 lid 1 WVW en artikel 12 BABW voor het plaatsen van verkeerstekens een verkeersbesluit noodzakelijk is;

• dat de vermelden maatregelen worden genomen op basis van artikel 2.1.a. van de Wegenverkeerswet 1994 met de doelstelling het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer en binnen de grenzen gelegen zijn van de gemeente Gooise Meren in de kern Bussum.

• tot het van kracht laten zijn van voornoemde verkeersmaatregelen zoveel korter of langer als noodzakelijk is;

Overleg politie

Gelet op de BABW heeft overleg met de politie plaats gevonden.

Bekendmaking

Dit verkeersbesluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en op de website van de gemeente Gooise Meren.

Besluit

 

Op grond van de overwegingen heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om:

  • 1.

    Instellen van inrij- en stilstaan verboden middels de verkeersborden C1 en E2 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 op 29 september 2019 van 11.00 uur tot 18.00 uur op de volgende locatie:

    • a.

      Wilhelminaplantsoen (de gehele parkeerplaats ten zuiden van de Oude Bussummerweg)

Tekening

Op de tekeningen met tekeningnummer 2019-14-1 staat de bebording weergegeven.

 

Bussum, 27-08-2018

 

namens Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

  

Dhr. H. Groen

Afdelingshoofd Mens en Omgeving

 

Bezwaar

U kunt tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren, postbus 6000, 1400 HA Bussum.

 

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

 

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

 

Voorlopige voorziening

Een bezwaar heeft geen opschortende werking van het besluit. Indien er sprake is van onverwijlde spoed, dan kunt u een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te laten treffen. U kunt dit verzoek indienen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin u uw woonplaats heeft. Voor het verzoek wordt griffierecht geheven.