Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EemnesStaatscourant 2019, 47749VerkeersbesluitenVerkeersbesluit – instellen fietspad Zuidersingel Eemnes

Logo Eemnes

Burgemeester en wethouders van Eemnes,

 

Gelet op:

 • artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) dat verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;

 • artikel 15, lid 1 van WVW 1994, dat de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daarvoor een gebod of een verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) dat de plaatsing en verwijdering van de verkeerstekens B6 en G11 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;

 • artikel 24 van het BABW dat verkeersbesluiten worden genomen na overleg met de politie Regio Midden Nederland, Cluster Oost;

Overwegende dat:

 • in Eemnes een nieuwe woonwijk wordt aangelegd genaamd ‘Zuidpolder’;

 • de werkzaamheden zijn gestart voor het bouw- en woonrijp maken van het zuidelijke gedeelte van de wijk;

 • het werkterrein zal worden ontsloten met een bouwweg die aansluit op de Zuidersingel, een gebiedsontsluitingsweg met een snelheidsregime van 50 km/uur;

 • de Ruizendaallaan, Van Wegenplantsoen, Schoutensingel en Makkerstraat, die bij het besluit van 10 mei 2017 zijn aangewezen als 30km/uur-zone, gelegen zijn binnen het werkterrein;

 • er door middel van een verkeersbesluit van 12 oktober 2018 een tijdelijke voorrangssituatie is gecreëerd die aansluit bij de definitieve situatie;

 • dit inhoudt dat de bestuurders op de bouwweg c.q. Zuidersingel voorrang hebben ten opzichte van de zijstraten Ruizendaallaan, Van Wegenplantsoen, Schoutensingel en Makkerstraat;

 • dit is gerealiseerd door het plaatsen van de borden B1 en B6 in combinatie met haaientanden zoals aangegeven op de situatietekening;

 • als tijdelijke voorziening in november 2018 een tweerichtingen verplicht fietspad is gerealiseerd op de bouwweg (westzijde) welke is afgescheiden door middel van barriers;

 

 • inmiddels begin augustus 2019 een vrijliggend tweerichtingen verplicht fietspad is aangelegd langs de Zuidersingel tussen de Ruizendaallaan en de Makkerstraat;

 • dit fietspad tijdens de bouwwerkzaamheden in een tijdelijke vorm is aangelegd en pas nadat de zijwegen worden ingericht de inritconstructies worden aangelegd die als poortconstructie dienen naar de verblijfsgebieden waar 30 km/u geldt;

 • met dit fietspad wordt aangesloten op de bestaande fietsverbinding tussen de Makkerstraat en de Te Veenweg Zuid;

 • nu het huidige vrijliggende fietspad aan de oostzijde van de rijbaan van de Zuidersingel is aangelegd het tijdelijke tweerichtingen verplicht fietspad op de bouwweg inclusief de afscheiding met barriers kan worden opgeheven;

 • ook de tijdelijke oversteek ten zuiden van de inrit bij Zuidersingel 5 (het Bel-kantoor) wordt opgeheven omdat fietsers niet langer oversteken en dat de voorrangsregeling wordt opgeheven;

 • de voorrangssituaties tussen het fietspad, ten oosten van de rijbaan van de Zuidersingel, ter hoogte van de Ruizendaallaan verandert nu het fietspad is aangelegd over de daar gerealiseerde inritconstructie;

 • de bouwwerkzaamheden in dit deel van de wijk Zuidpolder naar verwachting langer duren van 4 maanden en daarom gekozen is voor een goede tijdelijke inpassing van het fietspad in zwart asfalt met tijdelijke voorrangsregelingen in de vorm van borden en markering;

 • bij de uiteindelijke inrichting het fietspad in rood asfalt wordt aangelegd en de voorrangssituatie met inritconstructies wordt geregeld en de borden ‘verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg’ en de haaientanden komen te vervallen;

 • bovengenoemde verkeersmaatregel, conform artikel 2 lid 1 van de WVW 1994, strekt tot het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers en het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • de in dit verkeersbesluit onder 'besluiten' genoemde wegen in beheer zijn bij de gemeente Eemnes, en gelegen zijn binnen de bebouwde kom;

 • overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer hierover op 21 augustus 2019 overleg heeft plaatsgevonden met de politie Regio Midden Nederland, Cluster Oost, en dat de politie heeft aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de voorgestelde maatregel;

 

 

 

BESLUIT

 • 1.

  door middel van het (ver)plaatsen van de borden B6 van Bijlage 1 van het RVV 1990 in combinatie met haaientanden, zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990, de voorrang te regelen ten gunste van de bouwweg - en het fietspad ten oosten van de Zuidersingel - ten opzichte van de zijstraten Van Wegenplantsoen, Schoutensingel en Makkerstraat;

 • 2.

  door middel van het plaatsen van borden G11 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en onderbord model OB505, een verplicht tweerichtingsfietspad aan te wijzen aan de oostzijde van de hoofdrijbaan van de Zuidersingel tussen de meest zuidelijke inrit van het adres Zuidersingel 5 (Bel kantoor) en de Makkerstraat;

 • 3.

  door middel van het verwijderen van borden G11 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en onderbord model OB505, het tijdelijk aangelegde tweerichtingen verplichte fietspad op de Bouwweg Zuidersingel (westzijde) te verwijderen inclusief de geplaatste barriers;

 • 4.

  door middel van het verwijderen van bord B6 van Bijlage 1 van het RVV 1990 in combinatie met haaientanden zoals bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990, de voorrang op te heffen op de volgende locaties:

  • a.

   de fietsoversteek over de bouwweg cq Zuidersingel, waarbij het fietspad voorrang moet verlenen aan verkeer op de bouwweg cq Zuidersingel;

  • b.

   de aansluiting met het fietspad tussen ter hoogte van de heringerichte Ruizendaallaan waarbij het fietspad voorrang moet verlenen aan verkeer op de Te Veenweg Zuid.

 

 

Situatietekening nieuwe situatie

 

Situatietekening voormalige situatie met fietspad op rijbaan Zuidersingel (westzijde)

 

Eemnes, 22 augustus 2019

Namens het college van Eemnes,

Mw. drs. K.I. de Graaf

Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling & Openbare Ruimte

BEL Combinatie

 

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van openbare kennisgeving een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Eemnes, via het gemeenschappelijke postadres voor de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren: Postbus 71, 3755 ZH EEMNES, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste het volgende bevatten:

- naam en adres;

- de datum;

- tegen welke beslissing bezwaar wordt gemaakt;

- wat de bezwaren tegen die beslissing zijn.

 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, bij de "voorzieningenrechter" van de Arrondissementsrechtbank een verzoekschrift indienen om een voorlopige voorziening te vragen. Het verzoekschrift moet worden gestuurd aan Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht, onder vermelding van ‘voorlopige voorzieningen’. U dient er rekening mee te houden dat aan het indienen van verzoekschrift voor een voorlopige voorziening kosten zijn verbonden (griffierecht).