Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnkhuizenStaatscourant 2019, 47476VerkeersbesluitenVerkeersbesluit parkeerverbod Postweg naast Davidstraat 12

Logo Enkhuizen

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enkhuizen

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994, is het college van Burgemeester en Wethouders bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Overwegende dat,

 • De Postweg in Enkhuizen in beheer en onderhoud is bij Gemeente Enkhuizen.

 • De Postweg ter hoogte van de Davidstraat met behulp van palen is afgesloten voor motorvoertuigen.

 • Regelmatig motorvoertuigen geparkeerd staan op het deel van de Postweg, grenzend aan de Davidstraat.

 • Door deze auto's fietsers en voetgangers overlast wordt ervaren omdat deze groep weggebruikers de Postweg niet ongehinderd in kunnen rijden vanaf de Davidstraat en omgekeerd.

 • Dit als hinderlijk en niet wenselijk wordt ervaren en dat dit een goede doorstroming van het verkeer belemmerd.

 • Dat het wenselijk is om aan de zuidzijde van de Postweg, ter hoogte van Davidstraat 12 een parkeerverbod in te stellen.

 • Dat dit mogelijk is door:

 • Het aanbrengen van gele onderbroken belijning aan de zuidzijde van de Postweg, ter hoogte van Davidstraat 12, met een lengte van 18 meter (volgens tekening)

 • Dat aan dit verkeersbesluit de volgende belangen, als bedoeld in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, ten grondslag liggen:

 • Het verzekeren van de veiligheid op de weg.

 • Het beschermen van weggebruikers en passagiers.

 • Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan

 • Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 • Het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade.

 • Dat overleg heeft plaatsgevonden met de korpschef van het regionaal politiekorps als bedoeld in artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en dat deze positief heeft geadviseerd.

 • Gelet op het bepaalde terzake in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en Burgerlijk Wetboek.

B E S L U I T:

Op grond van bovenstaande overwegingen om:

 • Het instellen van een parkeerverbod met een lengte van 18 meter, aan de zuidzijde van de Postweg, ter hoogte van Davidstraat 12.

 • Dit te realiseren door het aanbrengen van gele onderbroken belijning (volgens tekening)

   

 •  

Enkhuizen, 23 augustus 2019

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van E n k h u i z e n

namens dezen,

 

 

J.A.C. Kunst, medewerker Leefomgeving.

 

Bezwaarmogelijkheden

U heeft de mogelijkheid tegen dit besluit binnen 6 weken na de dag van toezending daarvan een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Enkhuizen in te dienen, Postbus 11, 1600 AA ENKHUIZEN.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten:

 • a.

  de naam en het adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;

 • d.

  de gronden van het bezwaar.

Ook is het mogelijk om digitaal bezwaar in te dienen met behulp van uw digiD. Ga daarvoor naar onze website, www.enkhuizen.nl / digitaal loket / digitale aanvragen.

Als u bezwaar heeft ingediend is het, indien - gelet op de betrokken belangen - onve r wijlde spoed dat vereist, eveneens mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzi e ningenrechter van de rechtbank te Alkmaar, sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG ALKMAAR. U bent in dat geval griffierecht verschuldigd. De rechtbank informeert u hie r over.