Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatStaatscourant 2019, 47463Benoemingen en ontslagen

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, van 16 augustus 2109, nr. IENW/BSK-2019/30875, in verband met enige wijzigingen in de samenstelling van de Begeleidingscommissie PBL

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 4, eerste lid, en vijfde lid onder a, van het Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 13 maart 2012, nr. IENM/BSK-2011/166751, houdende de instelling van de Begeleidingscommissie voor het Planbureau voor de Leefomgeving (Instellingsbesluit Begeleidingscommissie voor het Planbureau voor de Leefomgeving);

BESLUIT:

Artikel 1

Aan de voorzitter van de begeleidingscommissie voor het Planbureau voor de Leefomgeving, bedoeld in artikel 16 van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Waterstaat van 7 februari 2018, Prof. dr. W.B.H.J. van de Donk, wordt met ingang van 1 januari 2019 ontslag verleend.

Artikel 2

Tot voorzitter van de begeleidingscommissie voor het Planbureau voor de Leefomgeving, bedoeld in artikel 16 van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Waterstaat van 7 februari 2018, wordt met ingang van 1 januari 2019 benoemd: Prof. dr. ir. A.P.J. Mol.

Artikel 3

Tot lid van de begeleidingscommissie voor het Planbureau voor de Leefomgeving, bedoeld in artikel 16 van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Waterstaat van 7 februari 2018, voor de periode van 1 juni 2019 tot 1 juni 2023 wordt benoemd: Mr. A.J. de Geus.

Artikel 4

Voor een opvolgende periode wordt tot lid van de begeleidingscommissie voor het Planbureau voor de Leefomgeving, bedoeld in artikel 16 van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Waterstaat van 7 februari 2018, voor de periode van 26 januari 2019 tot 26 januari 2023 benoemd: Prof. dr. M.P. Hekkert.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2019.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer