Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hendrik-Ido-AmbachtStaatscourant 2019, 47422VerkeersbesluitenVerkeersbesluit algeheel parkeerverbod Tesselschadestraat (tussen Graaf Willemlaan en parallelweg Graaf Willemlaan).

Logo Hendrik-Ido-Ambacht

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht;

 

Overwegende dat:

 • -

  De Tesselschadestraat gelegen is binnen de grenzen van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;

 • -

  Er op de oostzijde van de Tesselschadestraat tussen de hoofdrijbaan en parallelweg Graaf Willemlaan (vanaf hier: Tesselschadestraat) regelmatig auto's geparkeerd staan;

 • -

  Er door de ligging vlak bij twee kruispunten weinig ruimte is waardoor gevaarlijke en onoverzichtelijke situaties kunnen ontstaan;

 • -

  Er op de Tesselschadestraat afvalsystemen aanwezig zijn die regelmatig geleegd moeten worden;

 • -

  Er geregeld auto's geparkeerd of stilstaan voor de afvalsystemen, wat legen van de afvalsystemen belemmert;

 • -

  Er in 2007 een verkeersbesluit is genomen met daarin een parkeerverbod bij de mol-afvalsystemen aan o.a. de Tesselschadestraat, deze geldig is van maandag t/m vrijdag tussen 8:00 en 16:00;

 • -

  De gevaarlijke situaties door geparkeerde auto's op de Tesselschadestraat zich ook buiten de bovengenoemde tijden voordoen;

 • -

  Uit het oogpunt van leefbaarheid, veiligheid en het waarborgen van de mogelijkheid om de afvalsystemen tijdig te legen het gewenst is een algeheel parkeerverbod te realiseren op (dit deel van) de Tesselschadestraat doormiddel van gele onderbroken streep.

 • -

  Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de, daartoe gemandateerde, verkeersadviseur van de politie-eenheid Rotterdam, afdeling D.R.O.S., werkzaam binnen het district Zuid-Holland-Zuid. De politie ging tijdens dit overleg akkoord met het voorgenomen verkeersbesluit.

   

Gelet op:

 • -

  artikel 15, lid 1, van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna te noemen: WVW 1994), ingevolge de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderboden, voor zowel daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • -

  artikel 18, lid 1, onder d van de WVW 1994, in gevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;

 • -

  ingevolge het algemeen mandaatbesluit Hendrik-Ido-Ambacht 2017 het nemen van verkeersbesluiten is gemandateerd aan het afdelingshoofd Beheer Openbare Ruimte;

 • -

  artikel 2 van de WVW 1994;

 • -

  het Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • -

  het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW).

   

Besluiten:

 • -

  Een parkeerverbod in te stellen op oostelijke deel van Tesselschadestraat tussen parallelweg en hoofdrijbaan Graaf Willemlaan; welke het gehele jaar door geldig is.

 • -

  Het plaatsen van een gele onderbroken streep (1-1) aan de ingangen van het oostelijke deel van Tesselschadestraat tussen parallelweg en hoofdrijbaan Graaf Willemlaan om het verbod op parkeren zichtbaar te maken.

 •  

 • Een en ander zal geschieden op de wijze zoals op de bij dit besluit behorende tekening is aangegeven.

   

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht, 15 augustus 2019

Namens hen,

 

Mirjam de Jong

(waarnemend) afdelingshoofd Beheer Openbare Ruimte

Bijlage 1 van 1 .

Parkeerverbod Tesselschadestraat