Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeidenStaatscourant 2019, 47270Ruimtelijke plannenGemeente Leiden - Ontwerpwijzigingsplan en ontwerpbesluit hogere waarde ‘Robijnhof’ te Leiden

Logo Leiden

 

Burgemeester en wethouders van Leiden maken, overeenkomstig artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 110a van de Wet geluidhinder, bekend dat voor een ieder ter inzage liggen:

- het ontwerpwijzigingsplan ‘Robijnhof’ (NL.IMRO.0546.WP604-0201); en

- het ontwerpbesluit hogere waarde ‘Robijnhof Leiden’.

Ontwerpwijzigingsplan

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het ontwerpwijzigingsplan ‘Robijnhof’ vast te stellen voor het indienen van zienswijzen. Het wijzigingsplan maakt de bouw van 134 woningen en 40 zorgunits ter plaatse van het huidige zorgcentrum Robijnhof mogelijk. Hiermee wordt invulling gegeven aan de wijzigingsbevoegdheid zoals in het vigerend bestemmingsplan ‘Morskwartier’ is opgenomen. Het betreft een wijzigingsplan conform artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening.

Ontwerpbesluit hogere waarde

Op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) moet bij het vaststellen van een bestemmingsplan een akoestisch onderzoek worden verricht, als dat plan mogelijkheden biedt voor nieuwbouw van geluidgevoelige objecten, zoals scholen. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh wordt overschreden ten gevolge van het verkeer op de Churchilllaan. De geluidbelasting bedraagt ten hoogste 62 dB.

De Omgevingsdienst West-Holland heeft voor 17 appartementen een hogere waarde vastgesteld. Dit betekent niet dat de op de wegen in de nabijheid van het plangebied meer geluid geproduceerd mag worden, maar dat voor een deel van de nieuwe woningen (onder voorwaarden) een hogere geluidbelasting op de gevel wordt toegestaan.

Inzage

Het ontwerpwijzigingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde liggen van vrijdag 23 augustus 2019 t/m donderdag 3 oktober 2019 ter inzage. Een digitale versie van het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken is raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl of via www.leiden.nl/bestemmingsplannen.

In het stadhuis (Stadhuisplein 1) en het servicepunt Bouwen en Wonen (Stadsbouwhuis, Langegracht 72) kan een papieren versie van de stukken worden ingezien.

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kunnen schriftelijke zienswijzen met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan worden ingediend bij de gemeenteraad van de gemeente Leiden (Postbus 9100, 2300 PC Leiden) onder vermelding van zaaknummer Z/19/1427364 en onderwerp ‘zienswijze ontwerp wijzigingsplan Robijnhof’. Een digitale zienswijze indienen is mogelijk via www.leiden.nl/zienswijze. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u eerst een afspraak te maken via tel. 14 071 (Leiden, keuze 3).

Gedurende de inzagetermijn kunnen schriftelijke zienswijzen met betrekking tot het ontwerpbesluit hogere waarde worden ingediend bij de Omgevingsdienst West-Holland (Postbus 159, 2300 AD Leiden).

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u bellen naar tel. (071) 4083100.

Informatie

Nadere informatie met betrekking tot het ontwerp bestemmingsplan bij het Servicepunt Bouwen en Wonen (14 071) of via www.leiden.nl/contact.

Voor nadere informatie met betrekking tot het ontwerpbesluit hogere waarde kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland, via (071) 4083100 of info@odwh.nl.