Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2019, 47198VerkeersbesluitenUitbreiding parkeerverbod Helperzoom

Logo Groningen

7549204

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 

Bevoegdheid

 

Op grond van artikel 18, eerste lid, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW) is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

 

Grondslag

 

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 

Adviezen

 

Conform artikel 24 BABW hebben wij advies gevraagd aan de Politie Eenheid Noord-Nederland, Dienst Regionale Operationele Samenwerking, afdeling Infrastructuur, team Verkeer  over maatregel en plaatsing. Het advies is als bijlage toegevoegd.

 

Motivering

 

De gemeente Groningen werkt aan het verbeteren van de fietsroute langs de Helperzoom. Onder andere door de aanleg van een vrij liggend fietspad aan de oostzijde van de rijbaan. Dit vrij liggende fietspad mag in twee richtingen bereden worden en daarom zijn de fietsstroken van de rijbaan van de Helperzoom verwijderd. Het vrij liggende fietspad is op het gedeelte dat gelegen is langs de Helperzoom aangewezen als verplicht fietspad, waardoor het fietsen op de rijbaan niet meer is toegestaan en de rijbaan smaller uitgevoerd kon worden.

Daarnaast zijn aanpassingen aan kruispunten en voetgangersoversteekplaatsen uitgevoerd.

Sinds de aanpassingen waarbij de rijbaan smaller is geworden, zien we dat er geparkeerd wordt op de rijbaan van de Helperzoom. Gevolg hiervan is dat de doorstroming van het verkeer en de lijnbussen gehinderd wordt. Daarnaast hebben de geparkeerde auto’s een negatief gevolg op het overzicht en daarmee de verkeersveiligheid op de rijbaan.

Tussen de Helper Brink en de Savorin Lohmanlaan is aan de oostzijde van de Helperzoom in de huidige situatie al een parkeerverbod van kracht. Gezien bovengenoemde redenen wordt dit parkeerverbod nu uitgebreid naar de gehele rijbaan tussen de Helper Brink en de Goeman Borgesiuslaan.

Het verbod wordt ingesteld doormiddel van een parkeerverbodszone. Met het instellen van een parkeerverbodszone is het op de Helperzoom tussen de Helper Brink en de Goeman Borgesiuslaan alleen nog toegestaan om in de vakken te parkeren.

Tevens is dit besluit tot instellen van een parkeerverbodzone een intrekking voor het parkeerverbod met de E1 bebording tussen de Helper Brink en de Savorin Lohmanlaan. Kenmerknummer 5602730, gepubliceerd in de Staatscourant op 31-03-2016 (nr. 17359)

Het besluit dient de volgende doelen uit artikel 2, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994:

- Sub A: ‘het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- Sub B: ‘het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

- Sub C: ‘het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan’. 

Besluit

 

Wij besluiten op grond van bovenvermelde overwegingen tot plaatsing van borden E01zb en E01ze uit bijlage 1 van het RVV 1990. De borden worden geplaatst op de Helperzoom tussen de Helper Brink en de Goeman Borgesiuslaan en alle tussenliggende aansluitingen zoals aangegeven in de bijlage. 

Bezwaar

 

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken. Hoe dit moet, kunt u lezen op gemeente.groningen.nl/bezwaar-maken. Als u dit wilt, kunt u de informatie van de website ook schriftelijk ontvangen. Belt u dan met de afdeling Rechtsbescherming, telefoon 14 050.

 

Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

 

- uw naam, adres en telefoonnummer;

- de datum waarop u het bezwaar indient;

- het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);

- waarom u het niet eens bent met het besluit;

- uw handtekening.

 

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de dagtekening van dit besluit. Dat is de datum die u bovenaan dit besluit vindt. 

 

Stuur uw bezwaarschrift naar:

college van burgemeester en wethouders

Postbus 30026

9700 RM Groningen 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

burgemeester en wethouders van Groningen,

namens hen,

concerndirecteur Groningen,

namens deze,       

E.A. Tollenaar

teamleider Stadsontwikkeling