Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VoorschotenStaatscourant 2019, 46579VerkeersbesluitenVerkeersbesluit voetgangersoversteekplaats Mozartlaan bij rotonde met de Van Beethovenlaan

Logo Voorschoten

 

Z/19/034225

Het college van burgemeester en wethouders van Voorschoten:

 

Juridisch kader:

Gelet op:

de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW), het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV), het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Algemene wet Bestuursrecht (Awb);

• artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994; een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

• artikel 2 van de WVW 1994 voor wat betreft het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg, het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer, het gewenst is om de genoemde maatregelen onder ‘besluiten’ in te stellen of op te heffen;

• artikel 18, eerste lid, onder d van de WVW;

 

Uit het oogpunt van:

• het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

 

Is het gewenst om:

op de Mozartlaan een voetgangersoversteekplaats nabij de rotonde met de Van Beethovenlaan te realiseren.

 

Overwegingen:

Overwegende dat:

• er diverse meldingen zijn gedaan door omwonenden over het ontbreken van de voetgangersoversteekplaats;

• de Mozartlaan een 50 km/uur-weg is, waar een voetgangersoversteekplaats tot de reguliere inrichting van een rotonde behoort;

• alleen de Mozartlaan nu geen voetgangersoversteekplaats heeft, terwijl er wel op de Van Beethovenlaan zijn gerealiseerd;

• dit de uniformiteit van de voorrang bij rotondes direct ten goede komt;

• het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

• de onder ‘besluiten’ genoemde wegen c.q. weggedeelten binnen de bebouwde kom liggen en in beheer zijn bij gemeente Voorschoten;

 

Horen:

Overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met politie eenheid Den Haag, afdeling infrastructuur. Op 1 augustus 2019 heeft de politie laten weten akkoord te zijn;

 

Belangenafweging:

Voor dit verkeersbesluit geen openbare voorbereidingsprocedure conform afdeling 3.4 van de Awb is toegepast omdat:

• de Mozartlaan een 50 km/uur-weg is, waar een voetgangersoversteekplaats tot de reguliere inrichting van een rotonde behoort;

• geen belangen van omwonenden of weggebruikers worden geschaad;

 

Besluiten:

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten Burgemeester en Wethouders van Voorschoten om:

  • 1.

    door het plaatsen van bord model L2 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en het plaatsen van markering behorende bij de voetgangersoversteekplaats op de Mozartlaan, zowel komende vanaf de rotonde met de Van Beethovenlaan als komende vanaf de Mozartlaan richting de Van Beethovenlaan een voetgangersoversteekplaats te maken.

Vastgesteld, namens het college van burgemeester en wethouders op 6 augustus 2019,

 

ing. W.W. van Veen afdelingshoofd RO/OGBBezwaarclausule:

 

Mededelingen

Binnen zes weken na de dag dat dit besluit bekend is gemaakt kunnen belanghebbenden een ondertekend en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 393, 2250 AJ Voorschoten. Het verkeersbesluit blijft gelden totdat op het bezwaarschrift is beslist. Als de beslissing op het bezwaarschrift niet kan worden afgewacht, kan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag (Sector Bestuursrecht) een voorlopige voorziening treffen op verzoek van een belanghebbende die op tijd bezwaar heeft gemaakt. Het adres van de rechtbank is Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

 

Afschrift aan: nationale politie Eenheid Den Haag, afdeling infrastructuur