Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VelsenStaatscourant 2019, 46535VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT

Logo Velsen

Nummer besluit : 231098

Datum besluit : 14-8-2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen;

gelet op het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), artikel 18 lid 1 sub d van de Wegenverkeerswet en het mandaatbesluit van 10 januari 2012;

Overwegende dat:

 • -

  de gemeente een aanvraag heeft ontvangen voor het instellen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats;

 • -

  de aanvrager volgens het medisch advies niet in staat is om zelfstandig meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen;

 • -

  uit verkeerskundig onderzoek is gebleken dat binnen de loopafstand van de aanvrager onvoldoende parkeerplek beschikbaar is;

 • -

  de aanvrager niet beschikt over parkeergelegenheid op eigen terrein;

 • -

  de aanleg van een individuele gehandicaptenparkeerplaats op bovengenoemde locatie (zie ook de bijlage) niet stuit op verkeerstechnische problemen;

 • -

  de aanvrager voldoet aan de alle overige toewijzingscriteria die in de ‘Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaatsen Gemeente Velsen 2014’ zijn vastgelegd;

 • -

  de politie positief adviseert aangaande het onderstaande besluit.

Besluiten:

-een parkeerplek aan de Pleiadenplantsoen te IJMUIDEN ter hoogte van huisnummer 44 , aan te wijzen en in te richten als individuele gehandicaptenparkeerplaats, door middel van het plaatsen van het bord E6 zoals bedoeld in bijlage I van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en onderbord met voertuigkenteken.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Velsen,

namens dezen,

Publiekszaken,