Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandStaatscourant 2019, 46527VerkeersbesluitenN348; verkeersbesluit reconstructie kruising Jodendijk - Scheuterdijk

Logo Gelderland

VERKEERSBESLUIT ZAAKNUMMER 2018-012603, D.D. 14 augustus 2019

Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen een verkeersbesluit voor de reconstructie van de aansluiting van de provinciale weg N348 (Zutphenseweg) met de Jodendijk en de Scheuterdijk (nabij kilometer 36,77), in de gemeente Lochem.

Aanleiding

De provinciale weg N348 vormt de verbinding tussen de A348 ten oosten van Arnhem en de A1 bij Deventer en loopt via Dieren, Brummen, Zutphen, Eefde en Gorssel. Tussen Zutphen en Deventer (A1) is de N348 een gebiedsontsluitingsweg met een belangrijke functie voor het (doorgaande) regionale verkeer. De maximumsnelheid op dit wegvak is 80 kilometer per uur.

De kruising van de N348 (Zutphenseweg) met de Jodendijk en Scheuterdijk bij Eefde is een verkeersveiligheidsknelpunt. Regelmatig gebeuren er ongevallen. Het gaat om problemen met het afslaande verkeer en (brom-)fietsers op het parallel langs de N348 gelegen (brom-)fietspad. Bovendien kunnen (brom-)fietsers niet veilig oversteken.

De provincie Gelderland gaat het kruispunt reconstrueren om de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarbij wordt de Jodendijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en wordt de Scheuterdijk niet meer rechtsreeks aangesloten op de N348, maar vindt de ontsluiting plaats via een aan te leggen parallelweg aan de oostzijde van de N348 tussen de Scheuterdijk en de Zutphenseweg ter hoogte van de rotonde Eefde (kilometer 36,45).

Als wegbeheerder van de N348 is de provincie Gelderland verplicht om voor de beoogde verkeersmaatregelen op deze locatie een verkeersbesluit te nemen.

Juridisch Kader

Wettelijke grondslag:

Dit besluit wordt genomen conform:

• artikel 2, lid 1, onder a Wegenverkeerswet 1994;

• artikel 15, lid 1 en 2 Wegenverkeerswet 1994;

• artikel 18, lid 1, onder b Wegenverkeerswet 1994;

• artikel 12 en 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

• afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

• het Algemeen Reglement Mandaat Provincie Gelderland.

Procedure totstandkoming

Tijdens de procedure heeft overleg plaatsgevonden met de gemeente Lochem, omwonenden en met de korpschef van de Politie eenheid Oost Nederland, district Noord en Oost Gelderland. Beide staan positief ten opzichte van de voorgenomen reconstructie.

Zienswijzen

Het ontwerp-verkeersbesluit heeft van 2 mei t/m 13 juni 2019 ter inzage gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen ingediend. Het verkeersbesluit is niet gewijzigd.

Beleidskader

In de omgevingsvisie is opgenomen dat personen zich vlot en veilig kunnen bewegen. Hierbij wordt bij knelpunten op het gebied van wegen gekeken naar het voorkomen en benutten alvorens er nieuwe infrastructuur wordt aangelegd. Dit sluit aan op de Gelderse ladder voor duurzaam ruimtegebruik. De provincie is daarbij verantwoordelijk voor het op peil houden van en verbeteren van de kwaliteit van de bestaande wegen, waterwegen en fietspaden in provinciaal beheer. Om veilig te kunnen bewegen over de weg wordt dit volgens Duurzaam Veilig gedachte nader uitgewerkt. De essentie van het Duurzaam Veilig beleid is het voorkomen van verkeersonveiligheid. Volgens de Duurzaam Veilig-gedachte wordt een weg afgestemd en zichtbaar ingericht op het dagelijkse en gewenste gebruik van de weg, waarbij deze zorgvuldig wordt ingepast in de omgeving.

Grondbeginselen voor een Duurzaam Veilig wegennet zijn:

 • -

  het voorkomen van onbedoeld gebruik van de weg;

 • -

  het voorkomen van grote snelheids- en richtingverschillen;

 • -

  het voorkomen van onzeker gedrag bij de gebruikers van de weg.

Hiervoor dient het wegbeeld eenduidig en uniform te zijn. Dit kan slechts bereikt worden door te streven naar een beperkt aantal functies. Bij het toekennen van functies aan wegen wordt (conform het landelijk beleid) een driedeling onderkend, namelijk stromen (stroomweg), ontsluiten (gebiedsontsluitingsweg) en toegang bieden (erftoegangsweg).

De N348 heeft de functie van gebiedsontsluitingsweg. Een gebiedsontsluitingsweg voorziet in zowel het doorstromen als het uitwisselen van verkeer, maar dit wordt naar plaats gescheiden. Op de wegvakken staat doorstroming van het verkeer centraal, uitwisseling van verkeer vindt plaats op de kruispunten.

Belangenafweging

De provincie Gelderland heeft samen met de gemeente Lochem en met inspraak van omwonenden bekeken wat de beste oplossing is voor de huidige verkeersproblemen.

De Jodendijk wordt bij de aansluiting met de N348 afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en omgevormd tot een tweerichting bereden (brom-)fietspad. Het autoverkeer dat gebruik maakte van de aansluiting Jodendijk op de N348 moet nu via de Quatre Brasweg of de Mettrayweg rijden. Ter hoogte van de Jodendijk wordt een middengeleider in de N348 aangelegd met een oversteek voor (brom-)fietsers naar het aan de oostzijde van de N348 gelegen (brom-)fietspad. Hierdoor kan het (brom-)fietsverkeer gefaseerd de N348 oversteken. Door de aanwezigheid van de middengeleider wordt de oversteek ook extra geaccentueerd.

De aansluiting van de Scheuterdijk op de N348 komt te vervallen. De Scheuterdijk wordt ontsloten via een parallelweg langs de N348. Daartoe wordt de bestaande parallelweg bij de rotonde Eefde (kilometer 36,45), die dient ter ontsluiting van de huisnummers 57 en 59, verbreed en doorgetrokken naar de Scheuterdijk. De parallelweg komt in een 60 kilometer zone te liggen. Op deze parallelweg worden ook de woningen aan de oostzijde van de N348 tussen de rotonde Eefde en de Scheuterdijk ontsloten.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen voor de provinciale weg N348 (Zutphenseweg) ter hoogte de aansluiting met de Jodendijk en Scheuterdijk (kilometer 36,77) en bij de rotonde Eefde (kilometer 36,45) in de gemeente Lochem het volgende verkeersbesluit:

Aansluiting Jodendijk – Scheuterdijk

 • I.

  door het verwijderen van het bord model B6 van het RVV 1990 en het verwijderen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 op de Scheuterdijk, vóór de hoofdrijbaan, de verplichting van het verkeer op de Scheuterdijk om voorrang te verlenen aan bestuurders op de hoofdrijbaan in te trekken;

 • II.

  door het plaatsen van borden model D2 van het RVV 1990, een verplichte rijrichting rechts langs de te realiseren middengeleider op de N348 en de te realiseren middengeleider op het (brom-)fietspad aan de oostzijde van de N348 in te stellen;

 • III.

  door het plaatsen van borden model G12A van het RVV 1990, de nieuwe verbinding tussen het tweerichting bereden (brom-)fietspad aan de oostzijde van de N348 en de Jodendijk aan te duiden als een in twee richtingen te berijden (brom-)fietspad;

 • IV.

  door het plaatsen van een bord model G12A van het RVV1990 aan het eind van de oversteek vanuit de richting Jodendijk, het overstekende (brom-)fietsverkeer te duiden dat het parallel aan de N348 gelegen (brom-)fietspad in beide richtingen vervolgd mag worden;

 • V.

  door het plaatsen van de borden model B6 van het RVV 1990 en door het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 op het tweerichtings (brom-)fietspad, vóór de hoofdrijbaan, het verkeer op het (brom-)fietspad te verplichten om voorrang te verlenen aan bestuurders op de hoofdrijbaan;

 • VI.

  door het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 op de middengeleider, vóór de hoofdrijbaan, het (brom-)fietsverkeer op de tweerichtingen (brom-)fietsoversteek te verplichten om voorrang te verlenen aan bestuurders op de hoofdrijbaan;

Parallelweg rotonde Eefde

 • I.

  door het verplaatsen van het bord model G12a van het RVV 1990 en het verplaatsen van het bord model G12b van het RVV 1990 de status van het (brom-)fietspad aan de oostzijde van de N348 tussen bij kilometer 36,50 (nabij de rotonde) en 36,77 (Scheuterdijk) in te trekken;

 • II.

  door het plaatsen van de borden model A1-60 (zone) en A2-60 (einde zone) van het RVV 1990 aan het begin van de parallelweg van de N348 bij de rotonde Eefde (kilometer 36,45) de zone te duiden waarvoor de maximumsnelheid van 60 kilometer geldt;

 • III.

  door het plaatsen van borden model G12A van het RVV 1990, de nieuwe verbinding tussen het de parallelweg aan de oostzijde van de N348 en de Zutphenseweg ten oosten van de rotonde Eefde aan te duiden als een in één richting te berijden (brom-)fietspad;

 • IV.

  door het plaatsen van het borden model B6 van het RVV 1990 en door het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 op het éénrichtings (brom-)fietspad, vóór de hoofdrijbaan, het verkeer op het (brom-)fietspad te verplichten om voorrang te verlenen aan bestuurders op de hoofdrijbaan.

Het besluit treedt in werking op het moment dat de aanpassingen zijn gerealiseerd.

Ter inzage

De tekst van het verkeersbesluit is vanaf 29 augustus 2019 te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl/N348-Eefde-A1-kruising-Jodendijk-Scheuterdijk).

De tekst van het verkeersbesluit is ook te vinden op de website van de rijksoverheid (zoek.officielebekendmakingen.nl->officiële bekendmakingen). U kunt zaaknummer 2018-012603 dan als zoekterm ingeven.

Tevens ligt een kopie van het verkeersbesluit van 29 augustus tot en met 10 oktober 2019 ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Lochem, Hanzeweg 8, Lochem.

Instellen beroep

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de Gedeputeerde Staten naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij Gedeputeerde Staten naar voren heeft gebracht, kan gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken na de dag waarop het besluit kenbaar is gemaakt hiertegen beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland (Postbus 9090 6800 EM Arnhem) inzake de besluitpunten I t/m V van het verkeersbesluit.

Diegene die een beroepschrift heeft ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, tel. (026) 3592000 of op www.rechtspraak.

namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Ina Joosten

teammanager Asset Gebruik Wegen