Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
PolitieStaatscourant 2019, 46498Interne regelingen

Beleidsregel Overgangsbeleid Loopbaanpad na afronding basispolitieopleiding Allround Politiemedewerker (mbo4), 15 juni 2019

BESLUIT

De korpschef van politie, overwegende dat

 • in het Arbeidsvoorwaardenakkoord sector politie 2018 – 2020 afspraken zijn gemaakt over het loopbaanpad voor medewerkers met het diploma van de basispolitieopleiding tot Allround Politiemedewerker (mbo4) alsmede overgangsbeleid voor het zittend personeel;

 • In het Centraal Georganiseerd Overleg Politie (CGOP) na een pieptermijn tot en met 14 juni 2019 overeenstemming is bereikt over onderstaande nadere uitwerking van het overgangsbeleid;

besluit tot vaststelling van de Beleidsregel Overgangsbeleid Loopbaanpad na afronding basispolitieopleiding Allround Politiemedewerker (mbo4).

1. Inleiding

In het Arbeidsvoorwaardenakkoord sector politie 2018 – 2020 is afgesproken dat de basispolitieopleiding tot Allround Politiemedewerker (mbo4) opleidt voor functies die het ‘scharnierpunt’ vormen van de brede politiefunctie voor nu en in de nabije toekomst. Daarbij is tevens afgesproken dat voor degenen die vanaf 1 januari 2021 de basispolitieopleiding tot Allround Politiemedewerker (mbo4) gaan volgen en het diploma Allround Politiemedewerker (mbo4) hebben behaald, het loopbaanpad medewerker-generalist-senior geldt conform de Beleidsregel Loopbaanpad Basispolitieopleiding tot Allround Politiemedewerker (mbo4). Ook is afgesproken dat er voor zittend personeel overgangsbeleid komt, zodat Generalisten die de basispolitieopleiding tot Allround Politiemedewerker (mbo4) succesvol hebben afgerond de mogelijkheid krijgen om aangesteld te worden op de functie op het werk-/denkniveau waarvoor de politie hen heeft opgeleid.

De wijze waarop het overgangsbeleid vorm en inhoud krijgt is in deze beleidsregel opgenomen.

2. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder;

a. N4-Generalist:

De ambtenaar aangesteld in de functie van Generalist in één van de vakgebieden in het LFNP-domein Uitvoering en in het bezit van het diploma van de basispolitieopleiding tot Allround Politiemedewerker (mbo4) of het in de Conversietabel 2007 bedoelde politiediploma Oude Stijl voor 2002 (POMB, HPO, Politiediploma A/B) dat bij minimaal vier jaar werkervaring bij de politie de mogelijkheid geeft tot sollicitatie op functies met werk-/denkniveau mbo4.

b. Aspirant 2016–2018:

De ambtenaar die in de periode 2016 tot week 41 2018 is gestart met de basispolitieopleiding tot Allround Politiemedewerker (mbo4), het diploma Allround Politiemedewerker (mbo4) heeft behaald en voor 2033/2034 is aangesteld in de functie van Generalist in één van de vakgebieden in het LFNP-domein Uitvoering.

c. Aspirant 2018–2020:

De ambtenaar die in de periode vanaf week 41 2018 tot en met 2020 is gestart of gaat starten met de basispolitieopleiding tot Allround Politiemedewerker (mbo4), het diploma Basis Politiemedewerker (mbo3) heeft behaald en voor 2033/2034 is aangesteld in de functie van Generalist in één van de vakgebieden in het LFNP-domein Uitvoering. Deze Aspirant is geworven voor de basispolitieopleiding tot Allround Politiemedewerker (mbo4), maar volgt deze opleiding met uitzondering van de kerntaak Opsporing en de kerntaak Signaleren en Adviseren.

d. N3-Generalist:

De ambtenaar aangesteld in de functie van Generalist in één van de vakgebieden in het LFNP-domein Uitvoering, die in de periode van 2002 tot 2012 met de initiële politieopleiding tot Politiemedewerker is gestart en het diploma Politiemedewerker (mbo3) heeft behaald, met uitzondering van degene die na het behalen van het diploma Assistent Politiemedewerker (mbo2) de doorstroom politieopleiding tot Politiemedewerker (mbo3) heeft gevolgd en vervolgens het diploma Politiemedewerker (mbo3) heeft behaald.

e. Doelgroepen:

De groepen bedoeld in onderdeel 2 Begripsbepalingen onder a, b, c en d

f. Politiedienstjaren:

De periode die de ambtenaar vanaf de start van de (basis) politieopleiding werkzaam is geweest binnen de Politie. Het aantal politiedienstjaren daarna wordt berekend volgens het Besluit medaille trouwe en langdurige dienst Nederlands Politie van 7 maart 2006 en wordt uitgedrukt in jaren en maanden op peildatum 1 januari 2019. Indien er een onderbreking is geweest van langer dan zes maanden, dan tellen alleen de politiedienstjaren na deze onderbreking mee.

g. Cognitieve capaciteitenonderzoek:

Het cognitieve capaciteitenonderzoek, onderdeel van het geschiktheidsonderzoek als bedoeld in artikel 3, lid 1, van de Regeling aanstellingseisen politie.

h. Seniorfunctie:

De seniorfuncties in het LFNP-domein Uitvoering.

i. Conversietabel 2007:

De brief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 februari 2007, kenmerk 2007-0000036231, onderwerp Conversietabel.

j. Voldoende functioneren:

Er is sprake van voldoende functioneren, tenzij er een onvoldoende beoordeling is, dan wel een procedure hiertoe is gestart. Een beoordelingsprocedure is gestart als de beoordelaar de medewerker schriftelijk heeft meegedeeld dat een beoordeling wordt opgemaakt wegens onvoldoende functioneren (conform Beoordelingsreglement politie 2016).

3. Inhoud overgangsbeleid

De doelgroepen komen in de periode tot en met 2034 gegarandeerd in aanmerking voor aanstelling in een Seniorfunctie onder de voorwaarden dat wordt voldaan aan de vereisten zoals bedoeld onder punt 4 en mits geen sprake is van een van de situaties als bedoeld onder punt 6. Voor DSI en DKDB gelden eerder afgesproken loopbaanpaden. Om die reden worden de N4-generalisten van deze onderdelen uitgesloten van het overgangsbeleid in deze beleidsregel om Senior te kunnen worden. N4-Generalisten die werkzaam zijn bij DSI en DKDB kunnen echter wel, net als de rest van de doelgroepen van dit overgangsbeleid, hun belangstelling uiten op seniorvacatures die landelijk worden opengesteld.

4. Vereisten

Op het moment van aanstelling in een Seniorfunctie gelden voor de doelgroepen de volgende vereisten:

 • Er moet sprake zijn van voldoende functioneren.

 • De N3-Generalist moet zich kwalificeren voor Allround Politiemedewerker (mbo4) alvorens aanspraak te kunnen maken op het overgangsbeleid.

5. Uitvoering op hoofdlijnen

Om in aanmerking te kunnen komen voor aanstelling in een Seniorfunctie gelden de volgende bepalingen:

5.1 Aanmelding N4- en N3-Generalisten voor het overgangsbeleid

 • De N4- en N3-Generalisten krijgen eenmalig gedurende een nader te bepalen termijn de mogelijkheid om aan te geven dat zij in aanmerking willen komen voor aanstelling in een Seniorfunctie op basis van deze beleidsregel.

 • Bij aanmelding wordt de N4- en N3 Generalist gevraagd om diverse persoonsgegevens, functiegegevens en gegevens over politiedienstjaren te registreren en/of te toetsen, alsmede een afschrift van zijn of haar politiediploma(‘s) te verstrekken.

 • Van de N4-Generalisten wordt ter vaststelling van de doelgroep een landelijke lijst gemaakt op volgorde van de meeste politiedienstjaren.

 • De N3-generalisten krijgen de mogelijkheid geboden om aan te tonen dat ze zich kunnen kwalificeren/geschikt zijn voor Allround Politiemedewerker (mbo4) en als dat het geval is, zich te kwalificeren voor Allround Politiemedewerker (mbo4) (zie onder 5.2).

5.2 Toelating N3-Generalisten voor kwalificatietraject Allround Politiemedewerker (mbo4)

 • De toelating voor het kwalificatietraject Allround Politiemedewerker (mbo4) van de N3-Generalisten die zich hebben aangemeld, wordt in volgorde van de meeste politiedienstjaren, vastgesteld aan de hand van een deelportfolio met daarin onder andere het (basis)politiediploma, overige diploma’s/certificaten en een overzicht van de werkervaring. Als op basis van het deelportfolio wordt beoordeeld dat de N3-Generalist niet kan worden toegelaten tot het kwalificatietraject Allround Politiemedewerker (mbo4), dan wordt de leidinggevende gevraagd om zijn of haar oordeel. Als ook de leidinggevende negatief oordeelt over de toelating tot het kwalificatietraject Allround Politiemedewerker (mbo4), dan kan betrokkene de keuze maken voor het cognitieve capaciteitenonderzoek. De uitkomst van het cognitieve capaciteitenonderzoek is in die gevallen doorslaggevend.

 • De N3-Generalisten die kunnen worden toegelaten tot het kwalificatietraject Allround Politiemedewerker (mbo4), worden vervolgens in volgorde van de meeste politiedienstjaren tot uiterlijk 2028 in de gelegenheid gesteld zich te kwalificeren voor Allround Politiemedewerker (mbo4).

 • Nadat de N3-Generalist zich heeft gekwalificeerd voor Allround Politiemedewerker (mbo4), wordt hij/zij toegevoegd aan de landelijke lijst N4-Generalisten. Zijn/haar plek op de landelijke lijst van N4-Generalisten is afhankelijk van het aantal politiedienstjaren.

5.3 Vacaturevervulling Seniorfuncties voor N4-Generalist

De landelijke toegestane Seniorvacatureruimte is bepalend voor het aantal N4-Generalisten dat jaarlijks kan worden aangesteld op een Seniorfunctie. De grondslag voor deze seniorvacatureruimte is de meerjarige personeelsprognose die aan het begin van ieder jaar wordt geactualiseerd op basis van de realisatie op 31 december van het voorgaande jaar.

In de periode tot en met 2034 wordt ieder jaar in volgorde van de meeste politiedienstjaren een jaarlijks vast te stellen aantal N4-Generalisten aangesteld in een Seniorfunctie in het eigen vakgebied, werkterrein en team. Deze aanstelling vindt plaats ongeacht of er Seniorvacatures zijn in dat specifieke vakgebied, werkterrein of team. De plaats van tewerkstelling blijft ongewijzigd. Over de jaren 2019 en 2020 geldt dat minimaal 500 N4-Generalisten jaarlijks op voornoemde wijze wordt aangesteld in een Seniorfunctie. In de jaren daarna wordt het aantal gebaseerd op de in betreffend jaar geprognosticeerde toegestane Seniorvacatureruimte verminderd met de hoeveelheid Seniorvacatures die ontstaan en opengesteld moeten worden uit oogpunt van onderbezetting, specifieke aantoonbaar aanvullende eisen en/of competenties aan de functie en/of het werkterrein en/of de teamsamenstelling in relatie tot bedrijfsvoeringsaspecten. De uitvoerings- en berekeningswijze wordt overeengekomen in het CGOP/GOKB.

De Seniorvacatures die in de loop van het jaar ontstaan, worden opengesteld onder de N4-Generalisten die zich hebben aangemeld in het kader van dit overgangsbeleid. Aan de vacature kunnen aantoonbare noodzakelijke specifieke aanvullende eisen en/of competenties worden gesteld aan de functie en/of het werkterrein en/of in verband met de teamsamenstelling.

De vervulling van de Seniorfuncties verloopt als volgt:

 • De geschiktheid wordt bepaald op basis van de in de vacature gestelde specifieke aanvullende eisen en/of competenties.

 • De functie wordt aangeboden aan de geschikte N4-Generalist met de meeste politiedienstjaren. Als er meerdere geschikte kandidaten zijn met hetzelfde aantal politiedienstjaren, wordt de vacature aangeboden aan degene met de kortste reisafstand woning-werk volgens de conform het Besluit reis, verblijf- en verhuiskosten politie voorgeschreven routeplanner.

Ten behoeve van de doorstroom van de doelgroep wordt de bezetting van de seniorfunctie GGP en Tactische Opsporing in de jaren 2019 tot en met 2034 met 500 fte verhoogd ten opzichte van de verwachte bezetting. Daar staat tegenover dat de bezetting van de generalistfunctie GGP en Tactische Opsporing met 500 fte wordt verlaagd ten opzichte van de verwachte bezetting.

5.4 Aspiranten

Aspirant 2016–2018
 • De Aspiranten 2016–2018, die het diploma Allround Politiemedewerker (mbo4) hebben behaald, worden in 2033 en 2034 in volgorde van indiensttreding bij voldoende functioneren als Generalist aangesteld in een Seniorfunctie.

 • De plaatsing in een Seniorfunctie is in principe in een ander team in de eenheid waar de medewerker werkzaam is of als de medewerker dit wenst in een andere eenheid dan het laatste team waar hij of zij laatstelijk als Generalist werkzaam was.

Aspirant 2018–2020
 • De Aspiranten 2018–2020 worden na het behalen van het diploma Basis Politiemedewerker in de gelegenheid gesteld het diploma Allround Politiemedewerker (mbo4) te behalen.

 • De Aspiranten 2018–2020, die het diploma Allround Politiemedewerker (mbo4) hebben behaald, worden in 2033 en 2034 in volgorde van indiensttreding bij voldoende functioneren aangesteld in een Seniorfunctie.

 • De plaatsing in een Seniorfunctie is in principe in een ander team in de eenheid waar de medewerker werkzaam is of als de medewerker dit wenst in een andere eenheid dan het laatste team waar hij of zij laatstelijk als Generalist werkzaam was.

6. Beëindiging aanspraak overgangsbeleid

De aanspraak op de werking van deze beleidsregel vervalt als:

 • De N4-Generalist of de N3-Generalist zich niet heeft aangemeld conform de procedure onder 5.1.

 • De N4-Generalist niet voldoet aan de gestelde vereisten onder 4. Als blijkt dat de N4-Generalist aan de hand van een nieuwe beoordeling minimaal een jaar voldoende functioneert, wordt de N4-Generalist op zijn/haar verzoek weer toegevoegd aan het overgangsbeleid.

 • De N3-Generalist niet heeft kunnen aantonen dat hij/zij geschikt is voor Allround Politiemedewerker (mbo4).

 • De N3-Generalist zich niet voor 31 december 2028 heeft gekwalificeerd voor Allround Politiemedewerker (mbo4), tenzij het kwalificatietraject niet tijdig is aangeboden.

 • De Aspirant 2016–2018 of 2018–2020 die zich niet binnen de gestelde tijd heeft gekwalificeerd voor het diploma Allround Politiemedewerker (mbo4).

 • Er een bijzondere individuele reden voor is (bijv. langdurige ziekte, intern onderzoek). In een dergelijke situatie is er sprake van individueel maatwerk.

7. Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag van publicatie in de Staatscourant.

8. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Beleidsregel Overgangsbeleid Allround Politiemedewerker (mbo4)’.

Aldus vastgesteld te Den Haag, 22 juli 2019

De korpschef van politie E.S.M. Akerboom

TOELICHTING

Inleiding

Deze beleidsregel geeft invulling aan de afspraken uit het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2018–2020 over het overgangsbeleid voor het zittend personeel in relatie tot het loopbaanpad voor medewerkers, die in 2021 starten met de basispolitieopleiding tot Allround Politiemedewerker (mbo4). Het is de bedoeling dat ook het zittend personeel op een functie komt op het werk-/denkniveau waarvoor de politie hen heeft opgeleid.

In deze beleidsregel is een balans gevonden tussen enerzijds het aanstellen van zittende N4-Generalisten op een Seniorfunctie in het eigen team zonder dat in dat team Seniorvacatures hoeven te zijn en anderzijds mogelijkheden te behouden om ontstane Seniorvacatures te kunnen invullen en daar waar aantoonbaar noodzakelijk specifieke (aanvullende) eisen te stellen aan de betreffende vacature.

Inhoud van het overgangsbeleid

Het eindmoment van het overgangsbeleid, zijnde uiterlijk 2034, houdt verband met het nieuwe loopbaanbeleid dat is afgesproken in het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2018–2020 (vastgelegd in de ‘Beleidsregel Loopbaanpad Basispolitieopleiding tot Allround Politiemedewerker (mbo4)’. Dit geldt voor aspiranten die vanaf 1 januari 2021 starten met de basisopleiding tot Allround Politiemedewerker (mbo4) en die vervolgens na het behalen van het diploma, het loopbaanpad volgen om vervolgens vanaf 2034 Senior te kunnen worden. Tevens is in dat Arbeidsvoorwaardenakkoord afgesproken dat er overgangsbeleid wordt vastgesteld voor het zittend personeel.

Uitvoering op hoofdlijnen

Van de N4- en N3-Generalisten wordt verwacht dat zij zichzelf aanmelden om aan te geven dat zij in aanmerking willen komen voor aanstelling in een Seniorfunctie. Gedurende een bepaalde termijn wordt daartoe de mogelijkheid geboden. Bij aanmelding moet de geïnteresseerde onder meer een afschrift van zijn of haar politiediploma(‘s) te verstrekken. Mocht het politiediploma niet voorhanden zijn, dan zal een pragmatisch alternatief moeten worden gevonden om het bezit van het politiediploma aannemelijk te maken.

Onder onderdeel 5.2 van de Beleidsregel wordt vastgesteld dat de N3-Generalisten tot uiterlijk 2028 de gelegenheid krijgen om zich te kwalificeren voor Allround Politiemedewerker (mbo4). Dit jaar houdt verband met het feit dat deze groep zo snel als mogelijk in de gelegenheid worden gesteld om zich tijdig te kwalificeren om daarna te kunnen worden aangesteld in de functie van Senior. Het kwalificatietraject voor Allround Politiemedewerker (mbo4) moet tijdig worden aangeboden, zodat er in alle redelijkheid voldoende gelegenheid is dit op tijd af te ronden. De N3-generalist moet zich kwalificeren voor Allround Politiemedewerker (mbo4). Daarmee wordt in beginsel bedoeld dat hij of zij het diploma van de basispolitieopleiding tot Allround Politiemedewerker (mbo4) moet behalen. Gezien het gegeven dat deze groep medewerkers reeds langjarig werkzaam is in de politiepraktijk, worden flexibele mogelijkheden verkend om het diploma Allround Politiemedewerker (mbo4) te behalen met bijvoorbeeld toetsen in de praktijk, examineren zonder politieonderwijs te volgen of een combinatie van Ervaringscertificaat en voornoemde mogelijkheden.

Seniorvacatureruimte

In het CGOP is afgesproken dat:

 • Tot en met 2021 is de landelijk toegestane overbezetting 500 fte boven de verwachte bezetting uit de Meerjarenbegroting 2019–2023.

 • Vanaf 2022 is de landelijk toegestane overbezetting 500 fte boven de formatie.

De meerjarige personeelsprognose van april 2019 laat zien dat er jaarlijks gemiddeld ca. 750 Seniorfuncties kunnen worden ingevuld. Op basis van de situatie per ultimo 2018 zijn er 15.000 (fte) Generalisten geprognosticeerd potentieel geschikt, als uitgegaan wordt vanuit de informatie uit de politiesystemen.

Bovenstaande redenen zijn niet direct aan een medewerker te koppelen, zodat de inzichten die getoond worden uitgaan van een doelgroep van 15.000. Echter, geschat wordt dat de doelgroep die in de periode tot en met 2034 vanuit het overgangsbeleid van een Generalisten-functie naar een Senior-functie wordt gebracht, ongeveer 12.000 fte omvat.

In de periode tot en met 2034 worden landelijk ieder jaar een jaarlijks vast te stellen aantal Generalisten in volgorde van meeste politiedienstjaren aangesteld in een Seniorfunctie in het eigen vakgebied, werkterrein en team. Ze kunnen blijven werken in hetzelfde team waardoor aanwezige kennis, kunde en kwaliteiten in teams op peil blijven. Over de jaren 2019 en 2020 geldt dat minimaal 500 N4-Generalisten jaarlijks op voornoemde wijze wordt aangesteld in een Seniorfunctie. Daarnaast worden Seniorvacatures die in de loop van het jaar ontstaan landelijk opengesteld onder de Generalisten N4. Het is de bedoeling dat het aantal open te stellen seniorvacatures jaarlijks wordt geprognosticeerd op basis van de meerjarige personeelsprognose. In het GOKB wordt hierover overleg gevoerd.

Voor de aanstelling in een Seniorfunctie gelden bepaalde voorwaarden. De doelgroep die hiervoor in aanmerking komt betreft de N4-Generalisten in één van de vakgebieden in het LFNP-domein Uitvoering, die in het bezit zijn van het diploma Allround Politiemedewerker (mbo4) en voldoende functioneren als Generalist. Als er geen sprake is van een negatieve beoordeling, wordt aangenomen dat er sprake is van voldoende functioneren. Er hoeft geen beoordeling te worden opgemaakt om deel te kunnen nemen aan het overgangsbeleid.

Aan de vervulling van bepaalde vacatures kunnen specifieke aanvullende eisen en/of competenties worden gesteld. Dit kan bijvoorbeeld omdat de functie aantoonbaar noodzakelijke nadere eisen stelt die voorwaardelijk zijn voor het vervullen van de functie. Dit kan echter ook uit oogpunt van de noodzakelijke teamsamenstelling in relatie tot bedrijfsvoeringsaspecten (capaciteit/inzetbaarheid, e.d.). In een team met te veel nachtdienstontheffing kan het bijvoorbeeld wenselijk zijn dat er iemand zonder nachtdienstontheffing het team komt versterken. Daarnaast kan de huidige teamsamenstelling afgezet tegen de context waarin wordt gewerkt en de veiligheidsvraagstukken die er zijn, leiden tot aanvullende eisen in termen van competenties. Bijvoorbeeld: Duitssprekend in de grensgebieden, goed netwerk binnen bepaalde gemeenschappen, ervaring in politiewerk in buitengebieden. Van de vacaturehouder wordt verwacht dat hij de nadere eisen aannemelijk maakt.

Van de N3-Generalist moet worden beoordeeld of hij of zij kan worden toegelaten tot het kwalificatietraject Allround Politiemedewerker (mbo4). De instructie over de werkwijze waarop dit plaatsvindt wordt separaat vastgelegd.

De N4-Generalist en de Aspirant 2016–2018 voldoen aan de voorwaarde dat ze in het bezit zijn van het diploma Allround Politiemedewerker (mbo4). De Aspirant 2018–2020 en de N3-Generalist voldoen niet aan deze voorwaarde. Omdat het diploma Allround Politiemedewerker (mbo4) vereist is om in aanmerking te komen voor dit overgangsbeleid, wordt de Aspirant 2018–2020 tijdens de opleidingsperiode geïnformeerd over de mogelijkheden om betreffende diploma te behalen. Er worden flexibele mogelijkheden verkend om het diploma Allround Politiemedewerker (mbo4) te behalen met bijvoorbeeld toetsen in de praktijk, examineren zonder politieonderwijs te volgen of een combinatie van Ervaringscertificaat en voornoemde mogelijkheden.

Voor de doelgroepen Aspirant 2016–2018 en Aspirant 2018–2020 geldt dat de plaatsing in een Seniorfunctie is in principe in een ander team in de eenheid waar hij of zij werkzaam is of als de medewerker dit wenst in een andere eenheid dan het laatste team waar hij of zij laatstelijk als Generalist werkzaam was. Hiervoor is aansluiting gezocht bij het loopbaanpad zoals dit gaat gelden voor medewerkers die vanaf 1 januari 2021 starten met de basisopleiding tot Allround Politiemedewerker (mbo4).

In de uitvoering wordt overeenkomstig deze beleidsregel gehandeld, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen (artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht).