Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgStaatscourant 2019, 46467VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT PROVINCIALE WEG N270 (EINDHOVEN - WELL)

Logo Limburg

(Openstelling brug centrum Wanssum, tijdelijke situatie)

 

(TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN)

 

Ons kenmerk 2019/61441

 

 

GEDEPUTEERDE STATEN VAN LIMBURG

 

 

Bevoegdheidsgrondslag

Gelet op artikel 18 eerste lid, onder b van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW1994) zijn Gedeputeerde Staten bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten in de provincie Limburg.

 

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Op grond van artikel 15, tweede lid, van de WVW1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

 

Overeenkomstig artikel 2, lid 1, sub a t/m d, van de WVW1994 en artikel 21 Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) op de bovengenoemde weg maatregelen dienen te worden genomen met als doel:

 

 • a.

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • b.

  het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • c.

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • d.

  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

 

Op basis van bovenstaande overweging en met inachtneming van:

 • de Algemene wet bestuursrecht;

 • de Wegenverkeerswet 1994;

 • het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • het bordenboek (VNVF);

 • uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens;

 • het mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten zijn wij bevoegd dit besluit te nemen.

 

Motivering

De N270 (EINDHOVEN – WELL) is in eigendom van en in beheer en onderhoud bij de Provincie Limburg.

In de huidige situatie ligt de N270 door de kern van Wanssum heen. Dit is niet wenselijk. Samen met de gemeente Venray is gekeken naar een alternatief voor het tracé van de N270. In combinatie met de complete gebiedsontwikkeling van Ooijen – Wanssum is besloten het nieuwe tracé van de N270 als rondweg aan te leggen.

De nieuwe rondweg zal leiden tot een sterke afname van het verkeer door Wanssum. Voor de leefbaarheid van Wanssum is met name de afname van de hoeveelheid vrachtverkeer van belang.

Nadat de gehele rondweg is gerealiseerd wordt de bestaande weg (Brugstraat/N270) afgewaardeerd naar een 30km/u weg met de daarbij horende weginrichting. Daarbij wordt een verbod voor vrachtverkeer ingesteld op de brug in het centrum van Wanssum.

 

Maatregelen op de provinciale weg

In het kader van project Gebiedsontwikkeling Oijen-Wanssum (GOW) wordt op in de periode 26 augustus 2019 – 4 september 2019 de brug centrum Wanssum (N270) gefaseerd in gebruik genomen. Het profiel van de nieuwe brug is ontworpen op definitieve situatie waarbij de rondweg volledig in gebruik is. In de tijdelijke situatie wordt de brug centrum Wanssum tevens gebruikt voor werkverkeer (zwaar vrachtverkeer). Om alle verkeersstromen veilig af te wikkelen worden tijdelijke maatregelen getroffen om de verkeersstromen te begeleiden.

 

- De snelheid ter hoogte van de brug centrum Wanssum wordt tijdelijk teruggebracht naar 30km/u.

- (brom)Fietsers en voetgangers aan beide zijden van de weg op het (brom)fietspad.

- Tussen de rijbaan en het (brom)fietspad wordt een barrier geplaatst.

- Aan beide zijden van de brug centrum Wanssum wordt een voetgangersoversteekplaats (VOP) gerealiseerd.

 

De verkeersmaatregelen zijn terug te vinden in de tekening met nummer;

- 20180568-036

 

Belangenafweging

De werkzaamheden gaan hinder met zich brengen voor weggebruikers, omwonenden en bedrijven in de vorm van werkzaamheden op de route naar hun woning of bedrijf. Tijdens alle fasen blijft de bereikbaarheid wel gewaarborgd. Er zal enige hinder en ongemak ontstaan. Men zal er dus rekening mee moeten houden dat de reistijd langer of de bereikbaarheid slechter kan worden.

 

Door de tijdelijke verkeersmaatregelen kan er efficiënt en veilig worden gewerkt. De provincie heeft daarom het belang van het plaatsen van de tijdelijke verkeersmaatregelen en het belang van de verkeersveiligheid zwaarder laten wegen dan de relatief korte periode van hinder voor weggebruikers, bedrijven en omwonenden.

 

Volgens vaste jurisprudentie moeten tijdelijke verkeersmaatregelen worden beschouwd als een normale maatschappelijke ontwikkeling, waarmee iedereen kan worden geconfronteerd. De nadelige gevolgen van dergelijke maatregelen mogen echter niet onevenredig zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen doelen. De tijdelijke verkeersmaatregelen van het onderhavige verkeersbesluit leiden niet tot onevenredige hinder of overlast. Door dat de bereikbaarheid via andere straten gewaarborgd is, kan het bestemmingsverkeer (bewoners, bezoekers én bedrijven) en verkeer voor aanliggende straten altijd hun bestemming bereiken en doorgang blijven vinden, waardoor de hinder van de werkzaamheden zo veel mogelijk wordt beperkt.

 

Niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld dan wel dat door de te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan. Indien het besluit niettemin schade veroorzaakt die uitgaat boven het maatschappelijk risico dan wel ondernemersrisico, en de benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar wordt getroffen, kan deze benadeelde de provincie verzoeken deze onevenredige schade te vergoeden. Hierover wordt later in dit besluit nog meer informatie gegeven.

De aanvrager van het verkeersbesluit heeft of zal nog met aanliggende bedrijven, omwonenden en de nood- en hulpdiensten overleggen.

Overig

Gelet op artikel 24 van het BABW is overleg gepleegd met de politie inzake de handhaafbaarheid.

Gelet op artikel 25 van het BABW is overleg gepleegd met de gemeente Venray.

Gelet op artikel 26 van het BABW wordt dit besluit bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant en is voor een ieder in te zien op de website van de Staatscourant.

 

BESLUI TEN

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten:

 

 • tot het instellen van een tijdelijke maximum toegestane snelheid van 30 km/u ter hoogte van de werkvak brug centrum Wanssum van 26-08-2019 tot 31-12-2020 of zoveel eerder of langer als het werk vereist, door het plaatsen van de verkeersborden A0130 conform model van bijlage I van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • tot het instellen van een tijdelijk verplicht (brom)fietspad aan beide zijden van weg, door het plaatsen van de verkeersborden G12a conform model van bijlage I van het reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • tot het realiseren van twee voetgangersoversteekplaatsen aan beide zijden van de brug centrum Wanssum, door het plaatsen van de verkeersborden L2 met bijbehorende zebramarkering conform model van bijlage I van reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • de verkeersmaatregelen tevens vast te hebben gelegd op bijbehorende tekening met nr. 20180568-036 d.d. 18-07-2019. Deze tekeningen zijn als bijlage bij dit verkeersbesluit gevoegd.

 

MEDEDELINGEN

 

Nadeelcompensatie

Indien het besluit niettemin schade veroorzaakt, die uitgaat boven het maatschappelijk risico, dan wel ondernemersrisico, en de benadeelde in vergelijking met andere onevenredig zwaar wordt getroffen, kan deze benadeelde de provincie verzoeken deze onevenredige schade te vergoeden. De provincie zal op dit verzoek een separaat besluit nemen. Dit verzoek moet worden gericht aan gedeputeerde staten van Limburg, Juridische Zaken en Inkoop team aansprakelijkheid, postbus 5700, 6202 MA Maastricht.

 

Rechtsbescherming

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de redenen van het bezwaar (motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Limburg, Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming; Postbus 5700; 6202 MA Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl.

 

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht, sector Bestuursrecht, Postbus 1988, 6201 BZ Maastricht. U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij de genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Aldus besloten te Maastricht, …. augustus 2019

Gedeputeerde Staten van Limburg

Namens dezen,

 

 

Ing. J.H.F. Godschalk

Clustermanager Wegbeheer