Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2019, 46401OverigOntwerpbestemmingsplan A.C. de Graafweg 8-8a ter inzage

Logo Heerhugowaard

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan A.C. de Graafweg 8-8a ter inzage ligt:

Plangebied en inhoud bestemmingsplan

Het plangebied bevat de huidige agrarische bebouwing op die locatie. De voormalige agrarische bedrijfswoningen zullen als particuliere woningen worden gebruikt. Hiertoe worden de agrarische opstallen gesloopt, wordt een woning herbouwd en wordt een paardenbak gerealiseerd.

Met de herziening van het bestemmingsplan wordt een actueel juridisch-planologisch kader voor de gewenste activiteiten opgesteld.

Terinzageligging

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 22 augustus 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij het Informatiecentrum in de hal van het gemeentehuis aan de Parelhof 1 in Heerhugowaard. De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag tot en met donderdag van 10.00 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 10.00 uur tot 20.00 uur.

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Als u bij zoekterm de naam A.C. de Graafweg invult wordt u direct naar het plan geleid. 

Zienswijzen

Gedurende de termijn dat genoemde ontwerpbesluiten ter inzage liggen kan een ieder zijn/haar zienswijze schriftelijk en/of mondeling kenbaar maken. Eventuele zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan, zullen ter behandeling worden voorgelegd aan de gemeenteraad bij het voorstel over vaststelling van het bestemmingsplan.

De schriftelijke zienswijze, onder vermelding van het betreffende ontwerpbesluit, de inhoud en voorzien van datum, uw naam en adres en handtekening kunt u sturen aan gemeenteraad Heerhugowaard, t.a.v. mevrouw I. Zwollo-de Wilt, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard. Het is niet mogelijk zienswijzen per email in te dienen.

Voor het mondeling kenbaar maken van uw zienswijze kunt u tijdens werkdagen telefonisch op nummer 14072 een afspraak maken met mevrouw I. Zwollo-de Wilt.

Heerhugowaard, 20 augustus 2019.

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard

34RO14s