Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
IJsselsteinStaatscourant 2019, 46343Ruimtelijke plannenOntwerp bestemmingsplan ‘Achtersloot 180 en Achtersloot naast 93’

Logo IJsselstein

Burgemeester en wethouders van IJsselstein maken bekend dat bovengenoemd voorontwerp bestemmingsplan met ingang van donderdag 22 augustus 2019 voor iedereen ter inzage ligt.

Ontwerp bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ‘Achtersloot 180 en Achtersloot naast 93’ voorziet in een planologische regeling voor het perceel aan de Achtersloot 180 en het perceel ten zuiden van Achtersloot 93. Initiatiefnemer is voornemens gebruik te maken van de Ruimte voor ruimte-regeling en alle voormalige agrarische bedrijfsbebouwing op het perceel Achtersloot 180 te slopen en een nieuwe woning ten zuiden van het perceel Achtersloot 93 te realiseren. Tevens wordt de voormalige agrarische bedrijfswoning aan de Achtersloot 180 omgezet in een zelfstandig woning met een woonbestemming.

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit

Op basis van de Wet milieubeheer in samenhang met het Besluit milieueffectrapportage dient voor bepaalde besluiten, vanwege een aantal categorieën van ontwikkelingen, een m.e.r.-beoordeling uitgevoerd te worden om na te gaan of een milieueffectrapport vereist is. In het m.e.r.-beoordelingsbesluit ten behoeve van het bestemmingsplan ‘Achtersloot 180 en Achtersloot naast 93’ is bepaald dat er geen MER nodig is. Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt dit m.e.r.-beoordelingsbesluit beschouwd als een voorbereidingshandeling, waartegen geen bezwaar of beroep open staat, tenzij het de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belang treft. Voor zienswijzen op het planvoornemen wordt verwezen naar de procedure van het ontwerp bestemmingsplan.

Zienswijzen

Met ingang van donderdag 22 augustus 2019 ligt het ontwerp bestemmingsplan inclusief bijbehorende stukken gedurende 6 weken (tot en met 2 oktober 2019) ter inzage bij de publieksbalie van het stadskantoor Overtoom 1 te IJsselstein (geopend op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur en op woensdag en vrijdag van 18.00 tot 20.00 uur). Tevens is het plan digitaal raadpleegbaar via de nationale website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0353.Asloot180naast93-ON01).

 

Tijdens deze termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zijn of haar zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen (niet per e-mail) kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente IJsselstein, p/a Omgevingsdienst Regio Utrecht, postbus 13101, 3507 LC Utrecht, onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerp bestemmingsplan ‘Achtersloot 180 en Achtersloot naast 93’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer E. Eilander van de Omgevingsdienst regio Utrecht via 088 022 50 00.

Vervolg

Na afloop van de termijn zullen de zienswijzen worden samengevat en gezamenlijk beantwoord in een nota. Deze zal, na bestuurlijke instemming toegezonden worden aan de indieners van een zienswijze. Daarna zal er een besluit worden genomen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Aansluitend zal dit besluit en het bestemmingsplan opnieuw voor een termijn van zes weken ter inzage worden gelegd. Daarop kan gereageerd worden met een beroepschrift.