Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DoetinchemStaatscourant 2019, 45903VerkeersbesluitenVERKEERSBESLUIT Nummer 1243436 Onderwerp: Aanleg fietstunnel Europaweg en afsluiten Roggenstede/De Wals voor gemotoriseerd verkeer

Logo Doetinchem

 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DOETINCHEM,

 

gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens, en het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Doetinchem 2018,

 

 

OVERWEGENDE:

 

dat krachtens artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 verkeersmaatregelen genomen worden om de veiligheid op de diverse wegen te verzekeren;

 

dat de Europaweg, De Wals en de Sicco Mansholtweg in beheer en in eigendom zijn bij de gemeente Doetinchem;

 

dat wij op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd zijn dit verkeersbesluit te nemen;

 

dat de gemeenteraad van Doetinchem een besluit heeft genomen over de aanleg van een fietstunnel onder de Europaweg;

 

dat de aanleg van een fietstunnel onder Europaweg de veiligheid voor fietsers verbeterd;

 

dat deze tunnel een fietsverbinding is tussen de nieuwe woonwijk Wijnbergen en de voorzieningen in de wijk Dichteren;

 

dat daarvoor ook een fietspad in twee richtingen wordt aangelegd van de fietstunnel aan de westzijde van de Europaweg en de Kilderseweg;

 

dat dit nieuw aan te leggen fietspad aansluit op het bestaande fietspad in twee richtingen van de Kilderseweg naar het Willy Brandtplein;

 

dat de fietstunnel aan de oostzijde van de Europaweg aansluit op de nog aan de te leggen fietsstraat die gesitueerd wordt voor de huizen van de Wals huisnummer 27 tot aan De Ketting;

 

dat om de veiligheid van te fietser te verhogen de aansluiting van de Roggenstede op de Wals wordt ingericht als verplicht fietspad in twee richtingen;

 

dat deze maatregelen zullen worden ondersteund door middel van het aanbrengen van een verkeersbord van het type G11 en G12 zoals weergegeven in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en ver¬keerste¬kens 1990 de fietstunnel aan te wijzen als verplicht fietspad;

 

dat door het plaatsen van onderborden van het type OB505 zoals weergegeven in bijlage I van het Reglement verkeersregels en ver¬keerste¬kens 1990 onder het bord G11 de fietspaden in beide richtingen gebruikt kunnen worden;

 

dat conform het bepaalde in artikel 24 van het BABW met betrekking tot dit verkeersbesluit overleg is gevoerd met de Politie, district Noord- en Oost-Gelderland en de politie met dit besluit kan instemmen;

 

dat de bekendmaking van de terinzagelegging van dit besluit met de daarop betrekking hebbende stukken wordt gepubliceerd in de Staatscourant;

 

 

BESLUITEN,

 

op grond van vorenstaande overwegingen om:

1. een fietstunnel aan te leggen onder de Europasweg en deze maatregel te ondersteunen door middel van het aanbrengen van een verkeersborden van het type type G11 en G12 met onderbord OB505 zoals weergegeven in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en ver¬keerste¬kens 1990 de fietstunnel aan te wijzen als verplicht fietspad;

2. de aansluiting van Rogenstede op De Wals af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer en in te richten als fietspad in twee richtingen en deze maatregel te ondersteunen door middel van het aanbrengen van een verkeersborden van het type type G11 en G12 met onderbord OB505 zoals weergegeven in bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en ver¬keerste¬kens 1990 de fietstunnel aan te wijzen als verplicht fietspad;

4. dit besluit bekend te maken door publicatie in de Staatscourant.

 

MEDEDELINGEN

 

Tegen dit verkeersbesluit kunnen:

1. belanghebbenden die zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht en

2. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht

binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit verkeersbesluit (dus ten en met woensdag 25 september 2019) tegen dit verkeersbesluit een gemotiveerd beroepschrift indienen.

 

Dit kan bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM te ARNHEM. Tegelijk met het indienen van een beroepschrift kan aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM te ARNHEM, een voorlopige voorziening worden gevraagd. Er is griffierecht verschuldigd.

 

Nadere informatie is verkrijgbaar bij de gemeentewinkel, telefoonnummer 0314-377 377.

 

 

 

AFSCHRIFTEN

 

Een afschrift van dit verkeersbesluit is verzonden aan:

de Politie, district Noord- en Oost-Gelderland.

 

 

Doetinchem, 7 augustus 2019

namens burgemeester en wethouders

van Doetinchem

B.H.W. Lubbers

hoofd van de afdeling ruimte