Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SoestStaatscourant 2019, 45436VerkeersbesluitenVerkeersbesluit evenement Gildefeesten en Soester Wandelweekend 2019

Logo Soest

Burgemeester en wethouders van Soest;

Overwegende dat door de Stichting Gildefeesten Soest en Le Champion is gevraagd vergunning te verlenen om de jaarlijkse Gildefeesten en de 2e editie van het Soester Wandelweekend te organiseren;

dat aan de Stichting Gildefeesten Soest en Le Champion vergunning is verstrekt om de jaarlijkse Gildefeesten en de 2e editie van het Soester Wandelweekend te organiseren;

Overwegende dat tijdens de Gildefeesten en het Soester Wandelweekend op diverse dagen omwille van het in goede orde en veilig laten verlopen van diverse activiteiten het nodig is om op meerdere wegen tijdelijk een inrijverbod en/of verbod tot stilstaan in te stellen;

Dat tijdens de Gildeloop op 21 augustus 2019 het nodig is om het inrijverbod op het gedeelte A.P. Hilhorstweg tussen de Spiekerweg en de Verlengde Hooiweg tijdelijk op te heffen.;

Overwegende dat het treffen van een verkeersmaatregel een normale maatschappelijke ontwikkeling is waarmee een ieder kan worden geconfronteerd en waarvan de nadelige gevolgen in beginsel voor rekening van betrokkenen behoren te blijven;

dat de diverse festiviteiten van zaterdag 17 augustus 2019 t/m maandag 26 augustus 2019

plaatsvinden op en in de omgeving van het aan de Ferdinand Huycklaan 5A gelegen gildeterrein De

Blaak;

dat tijdens de festiviteiten het Gildeterrein goed bereikbaar dient te zijn voor hulpdiensten;

dat tevens de overlast voor de omgeving door geparkeerde auto's van bezoekers van de Gildefeesten

zoveel mogelijk beperkt dient te worden;

dat een deel van de festiviteiten plaatsvindt op de openbare weg;

dat het aantal bezoekers varieert tussen de 750 en 5.000 bezoekers (afhankelijk van de

feestactiviteit);

dat er voldoende tijdelijke parkeerterreinen aan de Eemstraat en Peter van den Breemerweg

beschikbaar zijn;

dat er voor bussen een parkeerterrein met een capaciteit van ruim 90 plaatsen beschikbaar is aan de

Ferdinand Huycklaan;

dat de veiligheid van de deelnemers aan deze festiviteiten en het overige verkeer niet beide kan

worden gewaarborgd;

dat er bij de belangrijkste wegafsluitingen verkeersregelaars worden ingezet;

dat het belang om de veiligheid van bezoekers aan het evenement en die van de weggebruikers te

waarborgen zwaarder weegt dan de tijdelijk verminderde bereikbaarheid van een aantal wegen;

Gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en het Mandaatbesluit van de gemeente Soest;

overwegende dat dit besluit wordt genomen op basis van artikel 2 van de WVW 1994 om de veiligheid op de weg te verzekeren, weggebruikers en passagiers te beschermen, de bruikbaarheid van de weg te waarborgen, de vrijheid van het verkeer te waarborgen en door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade te voorkomen;

dat het op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 vereist is om een verkeersbesluit te nemen voor de plaatsing of verwijderen van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens en ook voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

dat het voorgestelde besluit geen tijdelijke maatregel betreft is die korter duurt dan vier maanden en waarvoor op basis van artikel 34 van het BABW geen verkeersbesluit vereist is;

dat de genoemde wegen in de gemeente Soest liggen

dat deze wegen bij de gemeente Soest in eigendom en beheer zijn;

dat het college van burgemeester en wethouders overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit;

dat deze bevoegdheid op grond van het Mandaatbesluit van de gemeente Soest door het college van burgemeester en wethouders is gemandateerd aan ondergetekende;

dat overleg is gevoerd met (de gemachtigde van) de korpschef van de politie, overeenkomstig artikel 24 van het BABW en dat de politie positief heeft geadviseerd over dit besluit;

dat dit verkeersbesluit van kracht is van 17 augustus tot en met 26 augustus 2019.

Besluiten:

 • 1.

  Door middel van het plaatsen van bord E02 (verboden stil te staan) van bijlage I van het RVV 1990 een verbod tot stilstaan in te stellen aan beide zijden van de weg van 17 tot en met 26 augustus 2019 op de volgende wegen:

  • 1.

   Kerkstraat tussen de Torenstraat (zijde Middelwijkstraat) en de Neerweg;

  • 2.

   Neerweg;

  • 3.

   Peter van den Breemerweg, tussen de Kerkstraat en Hooiweg;

  • 4.

   Ferdinand Huycklaan;

  • 5.

   Eemstraat;

  • 6.

   Kerkdwarsstraat, tussen Olijkeweg en Ferdinand Huycklaan.

 

Deze maatregel is van kracht op:

 • 1.

  Zaterdag 17 augustus van 07:00 – 19:00 uur

 • 2.

  Zondag 18 augustus van 07:00 – 19:00 uur

 • 3.

  Maandag 19 augustus van 17:00 – 01:00 uur

 • 4.

  Dinsdag 20 augustus 19:00 – 01:00 uur

 • 5.

  Woensdag 21 augustus van 17:00 – 22:00 uur

 • 6.

  Donderdag 22 augustus van 17:15 – 03:00 uur

 • 7.

  Vrijdag 23 augustus van 19:00 – 03:00 uur

 • 8.

  Zaterdag 24 augustus van 07:00 – 03:00 uur

 • 9.

  Zondag 25 augustus van 09:00 – 02:30 uur

 • 10.

  Maandag 26 augustus van 13:00 – 00:00 uur

 • 1.

  Door middel van het plaatsen een van bord C01 (gesloten in beide richtingen voor bestuurders)

van bijlage I van het RVV-1990 gesloten te verklaren voor bestuurders, uitgezonderd de

bestuurders van taxi's, de Ferdinand Huycklaan vanaf het pand met huisnummer 2 tot de Peter

van den Breemerweg van 17 tot en met 26 augustus 2019;

 

 • 1.

  Op woensdag 21 augustus 2019 van 18.00 tot 20.15 uur:

 • 2.

  door middel van het plaatsen van bord CO1 (gesloten in beide richtingen voor bestuurders)

van bijlage I van het RVV-1990 de volgende wegen gesloten te verklaren voor bestuurders:

 • 1.

  Peter van den Breemerweg vanaf de Kerkstraat tot en met de aansluiting met de Hooiweg;

 • 2.

  Hooiweg;

 • 3.

  Eemweg;

 • 4.

  Eemstraat;

 • 5.

  Kerkstraat vanaf de Torenstraat (zijde Middelwijkstraat) tot en met de aansluiting met

 • 6.

  de Peter van den Breemerweg;

 • 7.

  Lange Brinkweg vanaf de Eemweg tot en met de aansluiting met de Korte

 • 8.

  Middelwijkstraat;

 • 9.

  Korte Middelwijkstraat;

 • 10.

  Kerkpad z.z. vanaf de Korte Middelwijkstraat tot de Kerkstraat;

 

b. de gesloten verklaring in de A.P. Hilhorstweg tussen de Spiekerweg en de Verlengde

Hooiweg op te heffen.

 

Deze maatregel is van kracht op:

 • 1.

  Zaterdag 17 augustus van 07:00 – 19:00 uur

 • 2.

  Zondag 18 augustus van 07:00 – 19:00 uur

 • 3.

  Maandag 19 augustus van 17:00 – 01:00 uur

 • 4.

  Dinsdag 20 augustus 19:00 – 01:00 uur

 • 5.

  Woensdag 21 augustus van 17:00 – 22:00 uur

 • 6.

  Donderdag 22 augustus van 17:15 – 03:00 uur

 • 7.

  Vrijdag 23 augustus van 19:00 – 03:00 uur

 • 8.

  Zaterdag 24 augustus van 07:00 – 03:00 uur

 • 9.

  Zondag 25 augustus van 09:00 – 02:30 uur

 • 10.

  Maandag 26 augustus van 13:00 – 00:00 uur

   Soest, 8 augustus 2019