Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BergeijkStaatscourant 2019, 45350Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan “Diepveldenweg”

Logo Bergeijk

Burgemeester en wethouders maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) het volgende bekend:

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan “Diepveldenweg” met identificatienummer NL.IMRO.1724.BPUmid0058-ONTW ligt met ingang van donderdag 15 augustus 2019 gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis, Burgemeester Magneestraat 1 te Bergeijk. Voor het inzien van het ontwerpbestemmingsplan moet u een afspraak maken. Dit kan telefonisch (0497-551455) of via de receptie.

Het bestemmingsplan is digitaal in te zien op de website ruimtelijke plannen van de gemeente Bergeijk, www.bergeijk.nl/ruimtelijkeplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daar kunt u het bestemmingsplan onder meer vinden via het identificatienummer.

Inhoud

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Diepenveldenweg’ voorziet in de aanleg van een nieuwe tweebaansweg. Het tracé loopt over het grondgebied van de gemeenten Eersel en Bergeijk en dient als ontsluitingsweg. Het doel is om het sluipverkeer in zowel het buitengebied als in de kernen aanzienlijk terug te dringen. Tevens zal de bereikbaarheid van onder meer bedrijventerrein de Waterlaat worden vergroot. In de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan wordt de ontwikkeling verder uitgelegd.

Tegen vergoeding kan een exemplaar van dit ontwerpbestemmingsplan worden verkregen.

Zienswijzen

Iedereen kan met ingang van donderdag 15 augustus 2019 gedurende zes weken schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van de gemeente Bergeijk, postbus 10.000, 5570 GA Bergeijk. Voor het geven van een mondelinge zienswijze en voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de heer R. Cornelissen op het telefoonnummer 0497-551455. Van een mondelinge zienswijze zal een verslag worden gemaakt.

Bergeijk,

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

H.A.J. Loos

Secretaris

A. Callewaert-de Groot

Burgemeester